Le sanggunian ng kapansanan ay ipinaalam ng tagapag-empleyo ng organisasyon ng pagbisitang ito at maaaring dumalo napapailalim sa pagtanggap ng empleyado. Hindi siya makakadalo sa medikal na panayam at medikal na pagsusuri ng empleyado, ngunit ang mga talakayan lamang tungkol sa anumang indibidwal na mga hakbang para sa pagsasaayos, pagbagay o pagbabago ng posisyon at/o iskedyul.