Day package: mga autonomous na empleyado sa organisasyon ng kanilang iskedyul

Ang mga pakete sa mga araw sa loob ng isang taon ay maaaring tapusin ng:

mga empleyado ng pamamahala na, sa ilalim ng ilang mga kundisyon, ay may awtonomiya sa pagsasaayos ng kanilang iskedyul; at mga empleyado na ang oras ng pagtatrabaho ay hindi matukoy at may tunay na awtonomiya sa pagsasaayos ng kanilang iskedyul.

Ang mga empleyado na ito sa taunang nakapirming rate sa mga araw ay hindi napapailalim sa pagbibilang ng oras ng pagtatrabaho sa oras, o sa maximum na araw-araw at lingguhang oras ng pagtatrabaho.

Kapag ang mga empleyado ay isinama sa isang iskedyul na nagpapataw ng kanilang presensya sa loob ng kumpanya, hindi sila maaaring isaalang-alang bilang mga tagapamahala / independiyenteng empleyado at samakatuwid napapailalim sa isang taunang kasunduan sa flat-rate sa mga araw. Ang kasanayan na ito, ayon sa Court of Cassation, ay salungat sa kuru-kuro ng autonomous framework.

Hindi, hindi ka maaaring magpataw ng mga puwang ng oras sa mga empleyado sa isang day package.

Kung magpataw ka ng mga iskedyul sa mga empleyado araw-araw, hindi sila maaaring isaalang-alang bilang independiyenteng empleyado. Pinagsama silang mga empleyado na napapailalim sa sama-samang oras ng pagtatrabaho at pag-aayos ng obertaym.

Bilang paalala, ang ...