Ang paghahain ng buwis ay isang mahalagang bahagi ng pamamahala ng mga personal na pananalapi at napapailalim sa maraming tuntunin at batas. Sapagkat mga tao, kinakailangan naming malaman ang mga panuntunang ito upang matiyak na binabayaran namin ang aming mga buwis sa legal at naaangkop na paraan. Ang artikulong ito ay titingnan ang mga pangunahing patakaran na dapat malaman kapag nagdedeposito mga pagbabalik ng buwis.

mga buwis sa kita

Ang mga buwis sa kita ay ang mga nauugnay sa iyong taunang kita. Ang mga nagbabayad ng buwis ay dapat ipahayag ang kanilang kita at ang kanilang mga pagbabawas sa buwis sa kita, at bayaran ang halagang dapat bayaran. Maaaring kabilang sa mga pagbabawas ang mga gastusing medikal, interes sa pautang ng mag-aaral, at mga gastos sa edukasyon. Dapat mo ring iulat ang anumang capital gains, dibidendo at interes na iyong natanggap.

Lokal na buwis

Ang mga lokal na buwis ay ang sinisingil ng mga lokal na awtoridad. Ang mga nagbabayad ng buwis ay dapat magbayad ng buwis sa kanilang mga ari-arian at ang paggamit ng iba't ibang mga serbisyo ng munisipyo pangunahin. Ang mga buwis na ito ay karaniwang mas mababa kaysa sa mga buwis sa kita at maaaring mag-iba depende sa iyong lokasyon.

Mga bawas sa buwis

Ang mga bawas sa buwis ay mga pagbawas sa mga halagang kailangan mong bayaran para sa iyong mga buwis. Maaaring samantalahin ng mga nagbabayad ng buwis ang iba't ibang mga bawas sa buwis, kabilang ang mga hindi pangkalakal na gastos para sa mga asosasyon. Mahalagang suriin sa iyong ahensya ng buwis upang malaman kung anong mga pagbabawas ang magagamit. Ang ilang mga tao ay sinasamantala ang mga butas sa buwis at namamahala na magbayad ng halos hindi kailanman o napakaliit na buwis.

Konklusyon

Ang pamamahala ng personal na pananalapi ay isang mahalagang bahagi ng buhay. Ang pag-uulat ng buwis ay isang mahalagang bahagi nito at napapailalim sa maraming tuntunin at batas. Bilang mga mamamayan, kailangan nating malaman ang mga panuntunang ito upang matiyak na nagbabayad tayo ng ating mga buwis nang legal at naaangkop. Tinalakay ng artikulong ito ang mga pangunahing panuntunan na dapat malaman kapag naghain ng mga buwis, gaya ng mga buwis sa kita, mga lokal na buwis, at mga bawas sa buwis.