Part-time: tagal ng mas mababa sa ligal o tagal ng kontraktwal

Ang part-time na kontrata sa trabaho ay isang kontrata na nagbibigay para sa isang panahon ng pagtatrabaho na mas mababa sa ligal na tagal ng 35 oras bawat linggo o ang tagal na naayos ng kolektibong kasunduan (kasunduan sa sangay o kumpanya) o ang naaangkop na tagal ng pagtatrabaho. Sa iyong kumpanya kung ang tagal ay mas mababa sa 35 oras.

Ang mga empleyado ng part-time ay maaaring kailanganing magtrabaho nang lampas sa oras ng pagtatrabaho na inilaan para sa kanilang kontrata sa pagtatrabaho. Sa ganoong sitwasyon, nag-obertaym sila.

Ang overtime ay ang mga oras na nagtrabaho ng mga full-time na empleyado na lampas sa ligal na tagal ng 35 oras o ang katumbas na tagal sa kumpanya.

Ang mga empleyado ng part-time ay maaaring magtrabaho ng mga karagdagang oras sa loob ng limitasyon:

1/10 ng lingguhan o buwanang oras ng pagtatrabaho na ipinagkakaloob sa kanilang kontrata sa pagtatrabaho; o, kapag ang isang pinalawig na kasunduan sa kolektibong sangay o kasunduan o isang kumpanya o kasunduan sa pagtatatag ay pinahihintulutan ito, 1/3 ng panahong ito.