Mhlekazi obekekileyo okanye Nkosikazi, Manene nani manene, Mhlekazi oBekekileyo, mlingane othandekayo… Onke la ngamabinzana achubekileyo enokuthi ngawo uqalise i-imeyile yobungcali. Kodwa njengoko usazi, umamkeli ngumba oza kugqiba ukuba yeyiphi ifomula emayisetyenziswe. Ngaba uyafuna ukwazi iikhowudi zembeko ukuze ungahlawuli ixabiso lonxibelelwano olungaphumeleliyo? Ngokuqinisekileyo. Eli nqaku lelakho xa kunjalo.

Ifomula yesibheno: Yintoni?

Umnxeba okanye isibheno ngumbuliso oqala ileta okanye i-imeyile. Kuxhomekeke kwisazisi kunye nesimo somamkeli. Ifunyanwa kumda wasekhohlo. Kanye phambi kokuba kubizwe, kukwakho nenxalenye ebizwa ngokuba yinkwenkwezi.

Uhlobo lwesibheno: Eminye imithetho jikelele

Ifomula yokufowuna engafanelekanga inokuthi ibeke esichengeni yonke imixholo ye-imeyile kwaye ijongele phantsi umthumeli.

Ukuqala, qaphela ukuba ifom yesibheno ayinazo naziphi na izishunqulelo. Oku kuthetha ukuba izifinyezo ezinje ngo “Mnu” kuMnu okanye “Nkskz” zikaNksz., kufuneka ziphetshwe. Eyona mpazamo inkulu kukubhala "Mnu" njengesishunqulelo sebinzana elithozamileyo elithi "Monsieur".

Ngokwenene sisishunqulelo sesiNgesi segama elithi Monsieur. “M.” sisishunqulelo esichanekileyo kwisiFrentshi.

Ukongezelela, kufuneka kukhunjulwe ukuba ibinzana elihloniphekileyo lihlala liqala ngonobumba omkhulu. Ikoma ngoko nangoko. Yile nto icetyiswayo ziikhowudi zokuziphatha kunye nembeko.

Zeziphi iindlela zokubhena ekufuneka zisetyenziswe?

Kukho iindlela ezininzi zokubhena. Singacaphula phakathi kwezi:

 • Monsieur,
 • Mama,
 • Madam, Monsieur,
 • Manenekazi,

Ifomula yokufowuna "Nkosikazi, Mhlekazi" isetyenziswa xa ungazi ukuba umamkeli yindoda okanye ngumfazi. Ngokubhekiselele kwifomula Manene nani manenekazi, ikwasetyenziswa xa uluntu lungabantu abahlukeneyo.

Ubungcali bale fomula kukuba inokubhalwa kumgca omnye okanye kwimigca emibini eyahlukeneyo ngelixa iphakamisa amagama, oko kukuthi ngokubeka amagama enye ngaphantsi komnye.

Iifomula ezahlukeneyo zokufowuna ezinokusetyenziswa:

 • Mnumzana omhle,
 • Mlingane othandekayo,
 • Mama uMongameli kunye nomhlobo othandekayo,
 • Ugqirha kunye nomhlobo othandekayo,

Ngaphezu koko, xa umntu othunyelweyo esebenzisa umsebenzi owaziwayo, imbeko ifuna ukuba ikhankanywe kwifom yesibheno. Yile ndlela esifumana ngayo iifomula zokufowuna ezithile, ezinje:

 • UMlawuli kaMadam,
 • Umphathiswa,
 • UMnumzana Mongameli
 • UMnu. Umkomishinala

Ziziphi iindlela zokubhena kwisibini?

Kwimeko yesibini, sinokusebenzisa ifom yefowuni ethi Madam, Mhlekazi. Ukwanalo nethuba lokubonisa igama nefani yendoda neyomfazi.

Ngoko ke sifumana ezi fomyula zilandelayo:

 • UMnu Paul BEDOU kunye noNksk Pascaline BEDOU
 • UMnu noNkskz. Paul noSuzanne BEDOU

Qaphela ukuba kunokwenzeka ukubeka igama lomfazi ngaphambi okanye emva kwelo lomyeni.