Ngokungafaniyo nazo zonke iinkqubo ezibekiweyo kumaziko entlalontle anjenge-CPAM okanye CAF. Umqeshwa olindele umntwana akanyanzelekanga ukuba alandele naziphi na iinkqubo zesaziso. Akukho malungiselelo asemthethweni okubanyanzela ukuba baxelele umqeshi wabo ngokuhamba ngekhefu lokuya kubeleka ngokwesicwangciso samaxesha esichanekileyo.

Nangona kunjalo kuyacetyiswa ngenxa yezizathu ezisebenzayo zokungalibazisi kakhulu. Kuba ukubhengezwa kokukhulelwa kunika inani elithile lamalungelo kunye namalungelo. Ukuxela ukukhulelwa kwakho kuyanceda ukukhusela ngokugxothwa. Ukuba nakho ukucela utshintsho kwisikhundla. Ukufumana isigunyaziso sokungabikho komntu ukuze apase iimviwo zakhe. Okanye ukhetho lokurhoxa ngaphandle kwesaziso.

Kuhamba ixesha elingakanani ukuba ngumama?

Inqaku le-L1225-17 leKhowudi yezaBasebenzi licacisa ukuba bonke abasetyhini abakhulelweyo nabaqeshweyo mabaxhamle kwikhefu lokuya kubeleka kufutshane nexesha eliqikelelweyo lokubeleka. Eli xesha lokuphumla lixhomekeke kwinani eliqikelelweyo labantwana elilindelweyo kunye nabo sele bexhomekeke.

Ukungabikho kwamanyathelo awanelisayo nangaphezulu, ixesha lekhefu lokuya kubeleka kumntwana wokuqala liqala kwiiveki ezi-6 ngaphambi komhla ekulindeleke ukuba uhanjiswe ngawo. Ebizwa ngokuba yikhefu lokukhulelwa, iyaqhubeka kangangeentsuku ezili-10 emva kokubeleka. Ebizwa ngokuba yikhefu lasemva kokubeleka, okt ixesha lilonke leeveki ezili-16. Kwimeko kathathu, lonke ixesha lokungabikho iya kuba ziiveki ezingama-46.

Ukuba ungumama onekratshi kathathu. Unokukhetha ukurhoxa kwinxalenye yekhefu lakho lokuya kubeleka. Kodwa ayinakuncitshiswa ngaphantsi kweeveki ezisi-8 kwaye kwiiveki zokuqala emva kokubeleka zibandakanyiwe.

Kwenzeka ntoni ukuba kukho ingxaki xa ukhulelwe?

Kulo mzekelo, sithetha ngekhefu zophendlo lwezifo. Umqeshwa ogulayo ngenxa yokukhulelwa okanye oneengxaki emva kokubeleka. Zuza kwikhefu lonyango elongezelelweyo elinikezwe ngugqirha wakhe. Eli khefu liyakulingana nekhefu lokuya kubeleka, kule meko ligqitywe nge-100% ngumqeshi. Inqaku le-L1225-21 leKhowudi yomSebenzi ikwanikezela ubuninzi beeveki ezi-2 phambi kokuqala kwexesha lokukhulelwa kunye neeveki ezi-4 emva kokuphela kwekhefu lokubeleka.

Buyela njani emsebenzini?

Isiqendu L1225-25 seKhowudi yezaBasebenzi sicacisa ukuba yakuphela ikhefu lokubeleka lomqeshwa. Owokugqibela uza kubuyela emsebenzini wakhe okanye umsebenzi ofanayo ngokulinganayo nomvuzo omncinci. Ukongeza, ngokwenqaku le-L1225-24, ixesha elichithwe kwikhefu libalwa njengelona xesha lililo lomsebenzi wobalo lwekhefu elihlawulelweyo kunye nobudala. Ukuhlolwa kwezonyango kusaqhutywa kwiintsuku ezisibhozo zokuqala emva kokubuyela emsebenzini.

Eyona ndlela ilungileyo yokuxela ikhefu lakho kumama wakho?

Enye yeendlela ezinconyelwa abasetyhini abaqeshiweyo kukwazisa ngokukhulelwa kwabo ngokuchaza imihla yekhefu labo lokuya kumama. Konke oku kwileta ebhalisiweyo enika imvume yokufumana okanye ukufunyanwa. Kuyo, kubalulekile ukuba ungalibali ukudibanisa isatifikethi sezonyango sokukhulelwa.

Kwinqaku lonke, uza kufumana ileta ebhengezo yokumitha. Le modeli yenzelwe ukubonisa umhla wokuhamba kwakho ngekhefu. Kunye nencwadi eyimodeli yesaziso sekhefu lakho lonyango elithunyelwe kumqeshi wakho kwimeko yeengxaki. Ukuba unemibuzo malunga namalungelo akho, nxibelelana nommeli wabasebenzi okanye ukhuseleko lwentlalo.

Umzekelo inombolo 1: Imeyile yokwazisa ngokukhulelwa kwakhe kunye nomhla wokuhamba kwakhe kwikhefu lokubeleka

 

Igama lokugqibela Igama
idilesi
CP Isixeko

Igama lenkampani ekuqeshayo
ISebe lezaBasebenzi
idilesi
CP Isixeko
IsiXeko sakho, umhla

Ileta ebhalisiweyo evuma ukufunyanwa kwayo

Isihloko: Ikhefu lokubeleka

UMnu. UMlawuli wezaBasebenzi

Kuluyolo olukhulu ukuba ndibhengeze ukufika komntwana wam.

Njengoko kuchaziwe kwisiqinisekiso sikagqirha esiqhotyoshelweyo, ukuzalwa kwakhe kulindeleke ngomhla [umhla]. Ndifuna ke ngoko ukungabikho [kumhla] ukuya kutsho ukuya kutsho [kubalwa] umhla wokuya kubeleka ngokungqinelana nemigqaliselo ye-Article L1225-17 ye-Labour Code.

Enkosi ngokuthathela ingqalelo oku kwaye uhlale unawo ngolwazi oluthe kratya.

Ukuqinisekiswa kwesivumelwano sakho sale mihla, nceda wamkele, Mnu. Mlawuli.

 

                                                                                                           utyikityo

 

Umzekelo wenombolo yesi-2: Imeyile yokwazisa umqeshi wakho ngemihla yekhefu lokugula.

 

Igama lokugqibela Igama
idilesi
CP Isixeko

Igama lenkampani ekuqeshayo
ISebe lezaBasebenzi
idilesi
CP Isixeko
IsiXeko sakho, umhla

Ileta ebhalisiweyo evuma ukufunyanwa kwayo

Isihloko: Ikhefu lokugula

UMonsieur le uMlawuli,

Ndikwazisile kwileta engaphambili, ngemeko yam yokukhulelwa. Ngelishwa imeko yam yezonyango iye yawohloka kutsha nje kwaye ugqirha wam undimisele iintsuku ezili-15 zekhefu lokugula (iNqaku L1225-21 leKhowudi yaBasebenzi).

Ke ngoko, ngokongeza ikhefu lam le-pathological kunye nekhefu lam lokuhamba. Andizukuba kude (kumhla) ukuya (kumhla) hayi ukusuka (kumhla) ukuya (kumhla), njengoko bekucwangcisiwe kwasekuqaleni.

Ndithumela isatifikethi sonyango esichaza imeko yam kunye nokuyeka kwam umsebenzi.

Ukubala ngokuqonda kwakho, ndiyakucela ukuba wamkele, Mnu. Mlawuli, ezona zinto zibalulekileyo zam.

 

                                                                                                                                    utyikityo

Khuphela “iposi yokuchaza ukukhulelwa kwakhe kunye nomhla wokuhamba kwakhe ngekhefu lokubeleka”

ileta-yokubhengeza-ukukhulelwa kwakhe-nomhla-wokunduluka-kwekhefu-lokubeleka-1.docx – Ikhutshelwe 9318 amaxesha – 12,60 KB

Khuphela "Ileta yokwazisa umqeshi wakho ngeentsuku zekhefu lakho lokugula 2"

i-imeyile-yokwazisa-umqeshi-wemihla-yekhefu-le-pathological-2.docx – Ikhutshelwe amaxesha angama-9271 – 12,69 KB