Intshayelelo kwi-neuropedagogy

I-Neuropedagogy luqeqesho olunomdla oludibanisa i-neuroscience kunye ne-pedagogy. Ijolise ekuphuculeni ukufunda okusekwe ekuqondeni kwethu indlela ingqondo esebenza ngayo. Kolu qeqesho, uya kufumanisa imigaqo ephambili ye-neuropedagogy, iintsika ezine zokufunda kunye nokulungelelaniswa kwengqondo. Olu lwazi luya kukunceda uyile uqeqesho olunempumelelo ngakumbi, luvuselele inkumbulo kunye nokuzibandakanya kwabafundi bakho.

I-Neuropedagogy luqeqesho olulele ekudibaneni kwe-neuroscience, psychology kunye ne-pedagogy. Ufuna ukuqonda indlela ingqondo efunda ngayo kunye nendlela esinokulusebenzisa ngayo olu lwazi ukuphucula ukufundisa nokufunda. Ngamanye amazwi, i-neuropedagogy ifuna ukuguqulela okufunyenweyo kwi-neuroscience iindlela zokufundisa ezinempumelelo.

I-Neuroscience luqeqesho olufunda inkqubo ye-nervous kunye nengqondo. Bafuna ukuqonda indlela esebenza ngayo ingqondo, indlela ebusebenzisa ngayo ulwazi, indlela ekhula ngayo nendlela etshintsha ngayo ekufundeni. I-Neuroscience isebenzisa iindlela ezahlukeneyo, ukusuka kumfanekiso wobuchopho ukuya kwingqondo yengqondo, ukufunda ingqondo kunye nendlela esebenza ngayo.

Imigaqo ephambili ye-neuropedagogy

I-Neuropedagogy isekwe kwimigaqo emininzi ephambili ekhuthaza ukufunda. Uya kufunda ukuchonga le migaqo kwaye uqonde indlela enokusetyenziswa ngayo ukuphucula uqeqesho lwakho. Ngaphezu koko, uya kufumanisa indlela ingqondo elungelelaniswe ngayo kunye nendlela lo mbutho ekuchaphazela ngayo ukufunda.

I-Neuropedagogy ithatha olu lwazi malunga nengqondo kwaye ifuna ukulusebenzisa ekufundiseni nasekufundeni. Ngokomzekelo, inokufuna ukuqonda indlela esinokulusebenzisa ngayo ulwazi lwethu lobuchopho ukuyila iindawo zokufunda ezikhuthaza ukuzibandakanya, inkuthazo, kunye nokufunda nzulu.

Kolu qeqesho, uya kufumanisa imigaqo ephambili ye-neuropedagogy. Uya kufunda indlela ingqondo esebenza ngayo ulwazi, indlela ekhula ngayo kunye nokutshintsha ngokufunda, kunye nendlela onokulusebenzisa ngayo olu lwazi ukuphucula uqeqesho lwakho. Uya kufumanisa iintsika ezine zokufunda ezichongiweyo nge-neuropedagogy: ingqalelo, ukuzibandakanya okusebenzayo, impendulo kunye nokudibanisa.

Iintsika ezine zokufunda

I-Neuropedagogy ichonga iintsika ezine zokufunda: ingqalelo, ukuzibandakanya okusebenzayo, impendulo kunye nokudibanisa. Uya kufumanisa ukuba ezi ntsika zisebenza njani kwaye ungazisebenzisa njani ukuphucula ukusebenza koqeqesho lwakho. Uya kufunda kwakhona indlela ingqondo eqhuba ngayo ulwazi kunye nendlela onokulusebenzisa ngayo olu lwazi ukuququzelela ukufunda.

Ingqalelo yintsika yokuqala yokufunda. Kukukwazi ukugxila kumsebenzi othile okanye ulwazi ngelixa utyeshela iziphazamiso. Ingqalelo ibalulekile ekufundeni kuba ikhokelela izixhobo zethu zokuqonda kulwazi olufanelekileyo.

Uthethathethwano olusebenzayo yintsika yesibini yokufunda. Kukuthatha inxaxheba ngokubonakalayo komfundi kwinkqubo yokufunda, umzekelo ngokusombulula iingxaki, ukubuza imibuzo okanye ukuxoxa ngemathiriyeli yokufunda. Uthethathethwano olusebenzayo lukhuthaza ukufunda okunzulu kunye nokugcinwa kolwazi ixesha elide.

Ingxelo yintsika yesithathu yokufunda. Olu lulwazi umfundi alufumanayo malunga nokusebenza okanye ukuqonda kwakhe. Ingxelo ivumela umfundi ukuba aziqonde iimpazamo zabo aze azilungise, nto leyo ekhuthaza ukufunda nokuphucula indlela abaqhuba ngayo.

Okokugqibela, ukumanyanisa yintsika yesine yokufunda. Le yinkqubo apho ulwazi olutsha luhlanganiswe kwaye lugcinwe kwimemori yexesha elide. Ukumanyanisa kubalulekile ekufundeni kuba kuvumela ulwazi ukuba lugcinwe ixesha elide.

Lilonke, olu qeqesho luya kukunika ukuqonda okunzulu nge-neuropedagogy kunye namandla ayo okuphucula ukufundisa nokufunda. Nokuba ungumfundisi-ntsapho, umqeqeshi, ingcali kwezemfundo okanye ungumntu nje onomdla wokufunda, olu qeqesho luya kukunika izixhobo ezixabisekileyo zokuphucula iindlela zakho zokufundisa.