Isampulu yeleta yokurhoxa kwinosilarha enqwenela ukuya kuqeqesho

[Igama lokuqala] [Igama lomthumeli]

[Idilesi]

[Ikhowudi yeposi] [Idolophu]

 

[Igama lomqeshi]

[Idilesi yokuhambisa]

[Ikhowudi yeposi] [Idolophu]

Ileta ebhalisiweyo kunye nokwazisa ukuba uyifumene

Umxholo: Ukurhoxa

 

Madam, Monsieur,

Ndingathanda ukukwazisa ngokurhoxa kwam njengonosilarha kwivenkile enkulu. Ngenene, ndathatha isigqibo sokuqhubeka noqeqesho ukuze ndiphucule izakhono zam kwaye ndifumane ulwazi olutsha kwicandelo lokuthengisa inyama.

Ebudeni beminyaka yam yamava njengonosilarha, ndiye ndakwazi ukuphuhlisa isakhono sam sokusika, ukupheka nokubonisa inyama. Ndafunda nokusebenza kwiqela, ukulawula uluhlu kunye nokubonelela ngenkonzo yabathengi esemgangathweni.

Ndiqinisekile ukuba olu qeqesho luya kundivumela ukuba ndifunde ubuchule obutsha obuya kuba luncedo kum kulo lonke ixesha lomsebenzi wam.

Ndiceba ukusishiya isikhundla sam ngomhla [wokushiya], njengoko kufunwa [kwinani leeveki/iinyanga] isaziso kwisivumelwano sengqesho sam.

Ndifuna ukubulela ngethuba enindinike lona lokuba ndisebenze kwiqela lenu kwaye ndiyathemba ukushiya inkumbulo eyakhayo.

Nceda wamkele, Nkosikazi, Mhlekazi, amazwi ombulelo wam.

 

[Uluntu], ngoJanuwari 29, 2023

                                                    [Sayina apha]

[Igama lokuqala] [Igama lomthumeli]

 

Khuphela "Imodeli-yeleta-yokurhoxa-ngokuhamba-kuqeqesho-BOUCHER.docx"

Imodeli-yokurhoxa-ileta-yokuhamba-kuqeqesho-BOUCHER.docx – Khuphela 6812 amaxesha – 16,05 KB

 

Isakhelo seLeta yokurhoxa kwiThuba leMisebenzi ePhakamileyo eHlawulayo-BOUCHER

[Igama lokuqala] [Igama lomthumeli]

[Idilesi]

[Ikhowudi yeposi] [Idolophu]

 

[Igama lomqeshi]

[Idilesi yokuhambisa]

[Ikhowudi yeposi] [Idolophu]

Ileta ebhalisiweyo kunye nokwazisa ukuba uyifumene

Umxholo: Ukurhoxa

 

Othandekayo [igama lomphathi],

Ndibhalela ukwazisa ngesigqibo sam sokurhoxa kwisikhundla sam njengonosilarha [egameni levenkile enkulu] ukuze ndifumane ithuba elitsha lomsebenzi elinika imbuyekezo engcono.

Ndibe nethuba lokufunda izakhono ezibalulekileyo kulawulo lwempahla, uku-odola inyama kunye nokusebenzisana. Konke oku kuye kwawaqinisa amava am njengonosilarha.

Noko ke, emva kokuqwalasela ngenyameko, ndagqiba ekubeni ndilixhakamfule eli thuba eliya kundivumela ukuba ndiphucule imeko yam yemali. Ndingathanda ukukuqinisekisa ukuba ndiza kuqhubeka nokusebenza nzima kwaye ndenze konke okusemandleni am ngexesha lam [inani leeveki/iinyanga] isaziso sokuqinisekisa inguqu engenamagingxigingxi.

Ndiyabulela ngako konke endikufundileyo apha [egameni levenkile enkulu], kwaye ndicela wamkele, Nkosikazi, Mhlekazi, amazwi ombulelo wam.

 

 

  [Uluntu], ngoJanuwari 29, 2023

                                                    [Sayina apha]

[Igama lokuqala] [Igama lomthumeli]

 

Khuphela “iModel-of-resignation-letter-for-better-paying-career-opportunity-BOUCHER.docx”

Model-resignation-letter-for-better-paid-career-opportunity-BOUCHER.docx – Khuphela 6670 amaxesha – 16,23 KB

 

Isampulu yeleta yokurhoxa ngenxa yezizathu zosapho okanye zonyango - BOUCHER

[Igama lokuqala] [Igama lomthumeli]

[Idilesi]

[Ikhowudi yeposi] [Idolophu]

 

[Igama lomqeshi]

[Idilesi yokuhambisa]

[Ikhowudi yeposi] [Idolophu]

Ileta ebhalisiweyo kunye nokwazisa ukuba uyifumene

Umxholo: Ukurhoxa

 

Othandekayo [Igama lomphathi],

Ndibhalela ukwazisa ukuba ndiyarhoxa kwisikhundla sam njengonosilarha [negama lenkampani] ngenxa yezizathu zempilo/zosapho. Ndenze isigqibo esinzima sokushiya isikhundla sam ukuze ndigxile kwimpilo yam / kusapho lwam.

Ndinombulelo ongazenzisiyo ngawo onke amathuba endibenawo ngelixa ndisebenzela [igama lenkampani]. Ebudeni beli xesha ndilapha, ndafunda okuninzi ngorhwebo loonosilarha, ndiphucula ubuchule bam bokusika nokulungisa inyama, kwanemilinganiselo yokhuseleko lokutya.

Usuku lwam lokugqibela lomsebenzi luya kuba [umhla wokuhamba], ngokuhambelana neemfuno zesaziso [chaza isaziso]. Ukuba ufuna uncedo lwam lokuqeqesha umntu oza kuthatha indawo okanye kuyo nayiphi na enye imfuno ngaphambi kokuhamba kwam, ungalibazisi ukunditsalela umnxeba.

Ndingathanda ukubulela ngokungazenzisiyo ngenkxaso nokuqonda kwenu kule meko inzima. Ndiyabulela ngawo onke amathuba endithe ndawafumana apha kwaye ndiqinisekile ukuba iindlela zethu ziya kuwela kwakhona kwixesha elizayo.

Nceda wamkele, sithandwa [igama lomphathi], intetho yobubele bam obungcono.

 

 [Uluntu], ngoJanuwari 29, 2023

  [Sayina apha]

[Igama lokuqala] [Igama lomthumeli]

 

Khuphela “umzekelo-wokuyeka-ileta-kwizizathu-zosapho-okanye-zonyango-BOUCHER.docx”

Imodeli-yokuyeka-ileta-kwizizathu-zosapho-okanye-zonyango-BOUCHER.docx – Khuphela 6713 amaxesha – 16,38 KB

 

Kutheni Kubalulekile Ukubhala Ileta Yokurhoxa kubuNgcali

Xa usenza isigqibo sokuba uyeke umsebenzi wakho, kubalulekile ukubhala ileta yokurhoxa emsebenzini. Kweli nqaku, siza kuphonononga ukuba kutheni kubalulekile ukubhala ileta enjalo kunye nendlela yokuyenza ngempumelelo.

Ziphephe iingxabano

Xa urhoxa emsebenzini, ileta yokuyeka emsebenzini inokunceda ukuphepha ukungquzulana nomqeshi wakho. Ngokushiya ingxelo ebhaliweyo yokurhoxa kwakho, unokuphepha nakuphi na ukubhideka okanye ukungaqondi malunga nokuhamba kwakho. Oku kunokunceda ukugcina ubudlelwane obuhle bokusebenza kunye nomqeshi wakho, nto leyo enokubaluleka kumsebenzi wakho wekamva.

Gcina isidima sakho sobungcali

Ukubhala ileta yokurhoxa emsebenzini kusenokukunceda ugcine igama lakho lobuchwephesha. Ngokuvakalisa umbulelo wakho ngethuba lokusebenzela inkampani kunye nokubonisa ukuzibophelela kwakho ekuququzeleleni inguqu egudileyo, ubonisa ukuba ungumsebenzi onoxanduva kunye nentlonipho. Oku kunokukunceda ugcine igama elihle kwishishini lakho.

Uncedo ngenguqu

Ukubhala ileta ye ukurhoxa emsebenzini kunokunceda ukwenza lula utshintsho kumqeshi wakho. Ngokubonelela ngolwazi malunga nosuku lwakho lokugqibela lomsebenzi kunye nokuvakalisa ukuzinikela kwakho ekuncedeni inguqu, unokunceda umqeshi wakho ukuba afumane kwaye aqeqeshe umntu oza kuthatha indawo efanelekileyo. Oku kunokunceda ukuqinisekisa utshintsho olugudileyo kwaye uphephe ukuphazamiseka kweshishini.