Umzekelo weleta yokurhoxa kanobhala wezonyango ngenxa yezizathu zosapho

 

[Igama lokuqala] [Igama lomthumeli]

[Idilesi]

[Ikhowudi yeposi] [Idolophu]

                                                                                                                                          [Igama lomqeshi]

[Idilesi yokuhambisa]

[Ikhowudi yeposi] [Idolophu]

Ileta ebhalisiweyo kunye nokwazisa ukuba uyifumene

Isihloko: Ukurhoxa ngenxa yezizathu zosapho

 

[Othandekayo],

Ndithetha nawe le leta ukukwazisa ngesigqibo sam sokurhoxa kwisikhundla sam njengonobhala wezonyango kwifemu. Inene ndisandula kujongana nemeko yosapho enzima efuna ukuhoywa kunye nobukho bam.

Ngenxa yemeko yosapho olukhethekileyo endijongene nayo, ukuba kuyenzeka, ndicela ukufinyeza isaziso sam ku[Ubude bexesha eliceliweyo]. Ukuba uyasamkela isicelo sam, ndiya kwenza zonke iinzame zokunceda kangangoko ndinako ekudluliseleni ubufundisi bam endaweni yokutshintshwa.

Nangona kunjalo, ndiyazi ukuba oku kurhoxa kunokubangela ubunzima kwifemu, kwaye ndingathanda ukuxolisa ngoku. Ngoko ke ndikulungele ukuhlonipha isaziso esibonelelwe ngu [Isivumelwano sam sengqesho / Isivumelwano / Isivumelwano], [Ubude bexesha lesaziso], xa kungekho nasiphi na esinye isisombululo.

Ndingathanda ukubulela lonke iqela lezonyango kunye nolawulo ngolwamkelo olufudumeleyo endilufumeneyo, kunye nobudlelwane bomsebenzi endiye ndakwazi ukubuseka ngexesha lam ndisebenza kwifemu.

Okokugqibela, ndicela undithumelele ibhalansi yayo nayiphi na iakhawunti, isatifikethi somsebenzi, kunye nesatifikethi sePôle Emploi ngosuku lwam lokugqibela lomsebenzi.

Enkosi ngokuqonda kwakho kunye nomgangatho wentsebenziswano yethu ngeli xesha.

Nceda wamkele [Mam/Mhlekazi], amazwi obubele bam.

 

[Uluntu], ngoJanuwari 27, 2023

                                                            [Sayina apha]

[Igama lokuqala] [Igama lomthumeli]

 

Khuphela “ukurhoxa-for-family-reason-medical-secretary.docx”

resignation-for-family-reasons-medical-secretary.docx – Khuphela 10984 amaxesha – 16,01 KB

 

Isampulu yeleta yokurhoxa kanobhala wezonyango ngenxa yezizathu zobuqu

 

[Igama lokuqala] [Igama lomthumeli]

[Idilesi]

[Ikhowudi yeposi] [Idolophu]

                                                                                                                                          [Igama lomqeshi]

[Idilesi yokuhambisa]

[Ikhowudi yeposi] [Idolophu]

Ileta ebhalisiweyo kunye nokwazisa ukuba uyifumene

Umxholo: Ukurhoxa ngenxa yezizathu zobuqu

 

Mnumzana / Nkosikazi,

Ngale leta, ndinqwenela ukukwazisa ngesigqibo sam sokurhoxa kwisikhundla sam sikanobhala wezonyango ebendisibambe [ixesha elide] kwilabhoratri/iofisi yakho yezonyango.

Esi sigqibo bekungekho lula ukusithatha, kuba ndikuxabise kakhulu ukusebenza kwiqela lenu kwaye ndifumene ithuba lokusebenzisana nabantu abanobuchule nabakhathalayo. Ndifunde izinto ezininzi enkosi kuwe, kwaye ndifuna ukubulela ngayo yonke into ondenzele yona.

Nangona kunjalo, izizathu zobuqu ziyandinyanzela ukuba ndishiye isikhundla sam, kwaye ndizibona ndinyanzelekile ukuba ndiyiphelise intsebenziswano yam nelabhoratri/ifemu yakho. Ndifuna ukukuqinisekisa ukuba ndiya kwenza konke okusemandleni am ukuqinisekisa ukuba olu tshintsho luhamba kakuhle kwaye ndiya kusihlonipha ngokucokisekileyo [ixesha] isaziso esibonelelwe kwikhontrakthi yam yengqesho.

Ndingathanda kwakhona ukukukhumbuza ukuba ndisesandleni sakho ngayo yonke imisebenzi oya kuthi undiphathise yona ngeli xesha lesaziso. Ndiqinisekile ukuba ilebhu / iqela lakho lokuziqhelanisa liya kuqhubeka nokubonelela ngokhathalelo olusemgangathweni kwizigulana zakho.

Nceda undinike irisithi yebhalansi yazo zonke ii-akhawunti kunye nesatifikethi sePôle Emploi. Ndikwacela ukuba undinike isatifikethi somsebenzi esilanda umsebenzi wam kwilabhoratri/fem yakho.

Ndiyabulela kwakhona ngawo onke amathuba enindinike wona. Ndiza kugcina iinkumbulo ezintle zexesha lam elabhoratri/ikhabhinethi yakho. Ndikunqwenelela ukuqhubeka okuhle.

Ozithobileyo,

 

[Uluntu], ngoJanuwari 27, 2023

                                                            [Sayina apha]

[Igama lokuqala] [Igama lomthumeli]

 

Khuphela i-“resignation-for-personal-reasons.docx”

resignation-for-personal-reasons.docx – Khuphela 11245 amaxesha – 15,85 KB

 

Umzekelo weleta yokurhoxa evela kunobhala wezonyango kuphuhliso lomsebenzi kunye nophuhliso lomntu

 

[Igama lokuqala] [Igama lomthumeli]

[Idilesi]

[Ikhowudi yeposi] [Idolophu]

                                                                                                                                          [Igama lomqeshi]

[Idilesi yokuhambisa]

[Ikhowudi yeposi] [Idolophu]

Ileta ebhalisiweyo kunye nokwazisa ukuba uyifumene

Umxholo: Ukurhoxa

 

Mnumzana / Nkosikazi,

Ke ngoko ndikuthumela ukurhoxa kwam kwisikhundla sam njenge [Isikhundla esikuyo] ngaphakathi elabhoratri/kwikhabhinethi, isikhundla ebendisibambe ukusukela [Umhla wokuqeshwa].

Ukhetho lwam lokurhoxa luqhutywa ngumnqweno wam wokuqhubeka nophuhliso lwam lobuqu kunye nobungcali. Nangona ndifunde okuninzi ngaphakathi kwesakhiwo sakho, ndikholelwa ukuba ixesha lifikile lokuba ndithathe imingeni emitsha kwaye ndiphonononge iimbono ezintsha.

Ndingathanda ukubulela ngentembeko eniyibeke kum ngalo lonke ixesha lekhontrakthi yam kunye nomgangatho wobudlelwane endikwazileyo ukubugcina nawe kunye noogxa bam. Ndingathanda kwakhona ukukuqinisekisa ngokuvuma kwam ukugqiba utshintsho lwemisebenzi yam, ukuze ndiququzelele umsebenzi wabalingane bam kunye nokuqhubekeka komsebenzi kangangoko ndinako.

Ngosuku lwam lokugqibela lomsebenzi kwilabhoratri/kwikhabhinethi, ndiya kukucela ukuba undithumelele irisithi yentlawulo yokugqibela, isatifikethi somsebenzi kunye nesatifikethi sePôle Emploi.

Ndikho kakade ukuxoxa nawe ngamalungiselelo asebenzayo okuhamba kwam kunye nokuqinisekisa ukunikezelwa kwemisebenzi yam.

Nceda wamkele, Nkosikazi/Mhlekazi, amazwi ombulelo wam.

 

[Uluntu], ngoJanuwari 27, 2023

                                                            [Sayina apha]

[Igama lokuqala] [Igama lomthumeli]

 

 

Khuphela “resignation-for-change-medical-secretary.docx”

resignation-pour-changement-secretaire-medicale.docx – Khuphela 11402 amaxesha – 15,79 KB

 

Izinto ekufuneka zibandakanye kwileta yokurhoxa kunye namaxwebhu angeniswe ngumqeshi

EFransi, nangona kungekho migaqo ingqongqo ngokumalunga nomxholo weleta yokurhoxa, kucetyiswa ngamandla ukuba kufakwe iinkcukacha ezithile ezinjengomhla, isazisi somqeshwa nomqeshi, ukukhankanywa “Ileta yokurhoxa” kumxholo wesifundo, umhla wokuphela kwekhontrakthi kwaye mhlawumbi nesizathu sokurhoxa. Kukwayinto eqhelekileyo ukubonisa umbulelo kumqeshi ngamava omsebenzi afunyenweyo.

Nangona kunjalo, kunyanzelekile ukuba kuqinisekiswe ukuba amaxwebhu ayimfuneko anikezelwa kumqeshwa ekupheleni kwesivumelwano sengqesho, njengesatifiketi somsebenzi, isatifikethi sePôle Emploi, ibhalansi yayo nayiphi na iakhawunti, kunye namaxwebhu anxulumene nokukhuselwa kwezentlalo ukuba kuyimfuneko. . La maxwebhu aya kuvumela umqeshwa ukuba aqinisekise amalungelo akhe kwaye azuze kukhuseleko loluntu.