Isicelo sokunyuselwa umvuzo: kwiqela lakho

ISIHLOKO : Umvuzo kwiqela lasekuseni ngo-2022

Nksk X, Mnu Y,

Sisanda kuba nesondlo sam sonyaka ngo-xxxxxx. Ngexesha lokutshintshiselana kwethu, saxoxa ngokunyuka okunokwenzeka kwabo ndisebenzisana nabo kunye nam.

Bendifuna ukuqinisa isicelo sam ngokukunika imizekelo ethile yemisebenzi endikwazileyo ukuyifeza neqela lam.

 • Imiyalelo yam ihlala icacile kwaye icwangcisiwe.
 • Iinjongo zidla ngokuba luluhlu lwemisebenzi ecaciswe kakuhle ephunyezwa ngokupheleleyo ngamalungu eqela
 • Ndihlala ndimamele
 • Ndiyazi kakuhle ukuba ndiwaqaphela njani amanqaku aqinileyo ento nganye kwaye ndiwabeke phambili kwimpumelelo yemishini yethu.
 • Ekugqibeleni, kwisebe lam, umoya ulungile kakhulu. Kukho umanyano olukhulu lweqela kunye namandla aluncedo kuwo wonke umntu
 • wonk’ ubani ujongana neembopheleleko zakhe, wenza umsebenzi wakhe ngokufanelekileyo, yaye ngokuzithandela unikela uncedo xa lufuneka.

Ndingathanda ngokwenene ukuba uthathele ingqalelo zonke ezi zinto zibonakala zibalulekile kum kwimpumelelo yenkampani, kwaye unike unyuso lomvuzo ka-2022 kubo bonke abasebenzi bam. Kuya kuba kukuqondwa kokwenyani kubo kwaye ngaphezu kwako konke, oku kunyuswa kuncinci kuya kubanika ukomelela okukhulu ukuqala unyaka omtsha.

Ndihlala ndikwindawo yakho xa unqwenela ukuthetha ngayo kwakhona.

Nceda wamkele, Nkosikazi X, Mnu. Y, imibuliso yam enyanisekileyo.

Isicelo sokunyuswa kwemivuzo: Icandelo le-Inshurensi yeBhanki

ISIHLOKO : Umvuzo wam ngo-2022

Nksk X, Mnu Y,

Ukusukela ngo-xxxxxx, ndiye ndaqashwa yibhanki njengomcebisi.

Ukuba ndiyazivumela ukuba ndikubhalele namhlanje kukujongana nenqaku elisondele entliziyweni yam: umvuzo wam wonyaka ka-2022.

Ndivumele kuqala ukuba ndigxininise kwinto yokuba ekupheleni kukaNovemba ndifezekise zonke iinjongo obundinike zona, ezizezi:

 • Inani lokuvulwa kweeakhawunti okunyuke ukusuka ku-xx ngo-2020 ukuya kwi-xx ngo-2021
 • Umrhumo kwiinkonzo ezibonelelwa yibhanki kubathengi be-xx, okt isixa sisonke: xxxx euros.
 • I-Inshurensi yoBomi nayo inyuke kakhulu.

Ndiye ndazimasa nalo lonke uqeqesho ukuze ndazi imveliso yemali nganye ecetyisiweyo yiBhanki.

Ekugqibeleni, ngokucacileyo ndiqhubela phambili kwi-inshurensi. Njengoko ubonisile kum ngexesha lodliwano-ndlebe lwethu kunyaka ophelileyo, eli yayilinqaku elibuthathaka kum. Ukwamkele nokuba ndilandela uqeqesho olutsha, olwandinceda kakhulu ukwenza intetho yam kubathengi.

Kungenxa yoko le nto ndizivumela ukuba ndicele udliwanondlebe nawe ukuze sixoxe ngomvuzo wam wonyaka ka-2022.

Ngexesha lale ntlanganiso, ndikwaceba ukukucela uqeqesho malunga nokuthengiswa kwazo zonke iimveliso zethu ngomnxeba. Ndicinga ukuba ndingasebenza kakhulu ke ngoko.

Ewe kunjalo, ndihlala ndisesandleni sakho xa ufuna naluphi na ulwazi olongezelelweyo.

Nceda wamkele, Nkosikazi X, Mnu. Y, imibuliso yam enyanisekileyo.

Isicelo sokunyuswa komvuzo: umncedisi olawulayo

ISIHLOKO : Umvuzo wam ngo-2022

UMam' uMlawuli, uMnumzana Mlawuli,

Umqeshwa wesakhiwo sethu esincinci ukusukela ngo-XXXXXX, okwangoku ndibambe isikhundla somncedisi olawulayo.

Ndikwabulela nangokundithemba kwakho.

Izakhono zam, ukuphendula kwam kunye notyalo-mali lwam bezisoloko ziqatshelwa. Ngo-2021, ndenze utshintsho oluninzi olungathobanga iindleko ezithile zokusebenza kuphela, kodwa lwaphucula ubomi bangaphakathi benkampani.

Ndingakunika imizekelo embalwa ebalulekileyo:

 • Ndathethathethana nenkampani yokucoca ngekontraki engazange ibonwe ngaphambili. Isixa sebhenefithi ke ngoko sithotywe nge-xx%. Nangona umgangatho womsebenzi oziswe sisithethi esitsha uye waphuculwa. Izakhiwo zithandeka ngakumbi!
 • Ndaphinda ndasebenza kumaxabiso ezinto zeofisi kwaye nalapho, ndakwazi ukuphumelela iimeko ezingcono.
 • Sikunye senze ijenali yangaphakathi apho ndabhala amanqaku ambalwa.

Okokugqibela, ndihlala ndifumaneka ukuze ndiphendule zonke izicelo zakho kwaye ndiyakhawuleza ukwenza ngokukhawuleza njengoko ufuna.

Kungenxa yoko le nto ndizivumela ukuba ndikucele ukuba ufumane unyuso lomvuzo wonyaka ka-2022, nto leyo eya kuba lukhuthazo lokwenene kum.

Ngoko ke ndiyathemba ukuba siza kuthetha kunye ngalo mbandela kwidinga lexesha elizayo oya kuthi uvume ukundinika lona.

Nceda wamkele, Nkosikazi Mlawuli, Mnumzana Mlawuli, imibuliso yam enyanisekileyo.

Isicelo sokunyuswa kwemivuzo: i-arhente yokuhamba

ISIHLOKO : Umvuzo wam ngo-2022

Nksk X, Mnu Y,

Umqeshwa wenkampani ukusukela ngo-XXXXXX, okwangoku ndibambe isikhundla somenzeli wohambo.

Ndiyazi kakuhle ukuba le ngxaki sonke sijongene nayo ngoku ibe nefuthe elithile kuwe kwaye udibene nobunzima obungenakubalwa. Nangona kunjalo, ugcino-ndawo lunyukile kwakhona (ingakumbi kwimimandla eyahlukeneyo yaseFransi) kwaye izicelo zokuqeshwa kweemoto nazo ziyanda.

Kungenxa yoko le nto ndizivumela ukuba ndicele idinga kunye nawe ukuze sixoxe kunye ngomvuzo wam ngo-2022.

Bendifuna nokubonisa ukuba oogxa bam ababini bayishiyile inkampani kwaye ngoku ndijongene neefayile zabo. Ndilandelela kubathengi be-xxx ngelixa ngaphambili inani labo ibiyi-xxx kuphela. Okokugqibela, ndenze ugcino lwe-xxx ngo-2021, olumele ukukhula nge-% xa kuthelekiswa no-2019, unyaka apho ubhubhani we-Covid wawungekafiki.

Ndifuna ngokwenene ukuqaqambisa ubuzaza bam kunye notyalo-mali lwam kwinkampani. Ukunyuselwa imali kuya kuba luphawu lokwenene lomsebenzi wam.

Ndihlala, kunjalo, kumandla akho xa ufuna naluphi na ulwazi olongezelelweyo.

Nceda wamkele, Nkosikazi X, Mnu. Y, imibuliso yam enyanisekileyo.

Isicelo sokunyuswa kwemivuzo: umqeshi

ISIHLOKO : Umvuzo wam ngo-2022

Nksk X, Mnu Y,

Umqeshwa wenkampani ukusukela ngo-XXXXXX, okwangoku ndibambe isikhundla somqeshi.

Ingcali yokwenyani kumbutho wezothutho, umsebenzi wam usasazwe ngolu hlobo lulandelayo:

 • Ubudlelwane nabathengi abanempahla yokuthutha
 • Fumana umnikezeli oza kubonelela ngale nkonzo
 • Thetha ngexabiso
 • Qinisekisa ukuba iimfuno zabathengi zichazwe kakuhle kumqhubi
 • Khangela ukuba iimpahla zizisiwe na

Kulo msebenzi, owenziwe kuphela kwifowuni, ndinobudlelwane obuhle kunye nabaxhasi. Kuya kufuneka kuthiwe ndakhe inethiwekhi yokwenyani yabathwali abathembela kum kwaye banamaxabiso eenkonzo ezifanayo njengam. Ngoko ke ndiphendula kakhulu kwaye bonke abantu endisebenza nabo banelisekile ngokupheleleyo. Ndaba liqabane labo kumalungiselelo kwaye andisenguye umthengisi nje.

Onke la manqaku akwimvelaphi yenkampani yethu yokonyuka kwengeniso ye-xx% kunyaka ka-2021 ngaphandle kweengxaki zePandemic.

Yiyo loo nto kubonakala kusemthethweni kum kwintlanganiso yethu yokugqibela ukukucela ukuba unyuselwe umvuzo wam kunyaka ka-2022. soloko usenza ngaphezulu, soloko usenza ngcono.

Ndisalinde isigqibo sakho, ngokuqinisekileyo ndihleli ndisesandleni sakho.

Nceda wamkele, Nkosikazi X, Mnu. Y, imibuliso yam enyanisekileyo.

Isicelo sokunyuswa kwemivuzo: ulwamkelo

ISIHLOKO : Umvuzo wam ngo-2022

Nksk X, Mnu Y,

Sivumile ukwenza ulondolozo lwam lonyaka ngo-XXXXXX. Ngethuba lolu dliwano-ndlebe, ndingathanda ukuba sithethe ngembuyekezo yam yonyaka ka-2022. Kum kubonakala ngathi ndiyibonakalisile inxaxheba yam ngaphakathi kwinkampani, ngakumbi ngale mizekelo imbalwa:

 • Ulwamkelo lwenkampani luhlala lugcinwe ngendlela egqibeleleyo ukuze uluntu luzive lukhululekile
 • Imeyile kunye neepasile zihlala zithunyelwa ngexesha.
 • Ndimise inkqubo yonxibelelwano, nge-Skype, ukwazisa umntu osebenza naye ngokufika kwephakheji

Ke ngoko ndiyazivumela ukuba ndicele ukunyuselwa umvuzo wonyaka ka-2022, nto leyo eya kuba lukhuthazo lokwenene kunye nokwamkelwa okuthile kum. Ndide ndilungele, ngokuqinisekileyo, ukuthatha eminye imisebenzi kunye nolunye uxanduva olunokuphucula ukusebenza kwenkampani efana: nokulawula izithuthi zeemoto (i-inshurensi, ukuhlolwa, ukuqinisekiswa kwee-toll bills ze-elektroniki), irenti. Ewe, ndingathumela izindululo ezahlukeneyo kuwe.

Ngoko ke ndinethemba lokuba siza kuthetha kunye ngalo mbandela kwidinga eniya kundinika lona ngobubele.

Nceda wamkele, Nkosikazi X, Mnu. Y, imibuliso yam enyanisekileyo.

Isicelo sokunyuswa komvuzo: umthengi

ISIHLOKO : Umvuzo wam ngo-2022

Nksk X, Mnu Y,

Ukusukela ngo-XXXXXX, ndisebenzisa umsebenzi womthengi kwiNkampani XXXXXX.

Ngolwazi lwam ngesikhundla kunye namava am, ndiziva ndikulungele namhlanje ukuthatha uxanduva olutsha.

Ndivumele kuqala kuko konke ukuba ndishwankathele apha ngamagama ambalwa, imisebenzi eyahlukeneyo endiye ndayenza ngempumelelo ukusukela ekufikeni kwam.

 • Ndimisele ababoneleli-nkonzo abatsha abavumela inkampani ukuba inciphise kakhulu ixabiso leendleko zamalungu ethu.
 • Ndihlole yonke iminikelo evela kubaboneleli bethu abadala kwaye sahlaziya iinkcukacha zethu kunye nabo.
 • Ndiphinde ndathethathethana ngemihla ebekiweyo yokulungisa ukuze ndikwazi ukuphendula ngokukhawuleza kwiimfuno zabathengi bethu.

Ekugqibeleni, ndafunda ukusetyenziswa kwento nganye kwaye ndalungiselela ukugcwalisa ngokuzenzekelayo ukuze isebe lemveliso lingapheli.

Njengoko usazi, bendisoloko ndikhusela iimfuno zenkampani kwaye ndiza kuqhubeka ndenza njalo, kuba yindlela endiwubona ngayo umsebenzi wam.

Kungenxa yoko le nto ndithatha inkululeko yokukucela ukuba undinike idinga, ngokufanelekileyo, ukuba ndixoxe ngalo.

Nceda wamkele, Nkosikazi X, Mnu. Y, imibuliso yam enyanisekileyo.

Isicelo sokunyuswa komvuzo: umncedisi wentengiso

ISIHLOKO : Umvuzo wam ngo-2022

Nksk X, Mnu Y,

Umqeshwa wenkampani ukusukela ngo-XXXXXX, okwangoku ndibambe isikhundla soMncedisi weNtengiso.

Izakhono zam, ukuphendula kwam kunye notyalo-mali lwam bezisoloko ziqatshelwa. Ngo-2021, iziphumo ezifunyenweyo kunye nemishini ebendinoxanduva yenze ukuba inkampani iphucule kakhulu inkonzo yayo kubathengi. Ndiyazivumela, kulo mbandela, ukuba ndicaphule imizekelo embalwa ethile:

Inkampani imise, ngentsebenziswano yam, isoftware entsha yokungena kunye nokulandelela iiodolo zabathengi. Ke ngoko ndisebenza ngeemeko ezininzi ngosuku: XXXXXX endaweni ka-XXXXXX ngaphambili.

Ndiye ndaseka iintlanganiso zeveki kunye nogxa wam evenkileni, ezindinika ithuba lokuthatha isitokhwe setyala ngalinye. Ke ngoko ndiqaphela unxibelelwano olungcono phakathi kwamasebe ethu, olundivumela ukuba ndiphendule ngokufanelekileyo kubathengi bethu kuba ndinokubabonelela ngesisombululo esikhawulezileyo.

Ekugqibeleni, ndathabatha izifundo zesiNgesi unyaka wonke ngeCPF, ngevidiyo, ngorhatya ekhaya. Kuyinyani ukuba luqeqesho lomntu, kodwa ezi zakhono zingaphezulu kwazo zonke zibekwe kwinzuzo yenkampani kuba ndizisebenzisa yonke imihla xa ndisenza imisebenzi yam.

Ndiye ndizivumele ukuba ndicele ukunyuselwa umvuzo wonyaka ka-2022, nto leyo eya kuba lukhuthazo lokwenene kum.

Ngoko ke ndinethemba lokuba siza kuthetha kunye ngalo mbandela kwidinga eniya kundinika lona ngobubele.

Nceda wamkele, Nkosikazi X, Mnu. Y, imibuliso yam enyanisekileyo.

Isicelo sokunyuswa kwemivuzo: urhwebo oluhlala phantsi

ISIHLOKO : Umvuzo wam ngo-2022

Nksk X, Mnu Y,

Umqeshwa wenkampani ukusukela ngo-XXXXXX, ngoku ndibambe isikhundla sokuthengisa

Ukusukela ngaloo mhla, ndiphucule izakhono zam ukusukela oko ndifumene lonke ulwazi lobugcisa oluyimfuneko ukuphendula imibuzo yabathengi kunye nokuzoba iikowuti. Ndilandele iikhosi ezininzi zoqeqesho kwaye andilibazisi ukubuza isebe lemveliso ukuba liqonde indlela inxalenye esebenza ngayo kunye nenkqubo yokuvelisa.

Ukusukela ngoku ukuya phambili, ndisebenza ngakumbi kwaye inani loqikelelo endilimiselayo aliyeki ukukhula. Inene, ngo-2021, ndenze iikowuti ze-xx ngelixa ngo-2020, inani laliyi-xx.

Ekugqibeleni, njengoko usazi, ndityalwe ngokupheleleyo kumsebenzi wam kwaye ndihlala ndifumaneka. Abantu abathengisayo endisebenza nabo baya kuqinisekisa ukuba ndihlala ndikwinkonzo yabathengi babo.

Ke ngoko kubonakala ngathi ndiphucule kakhulu umgangatho wobudlelwane kunye namathuba kunye nabathengi bethu abaqhelekileyo.

Ukubhukishwa kwabaqeshwa abafanelekileyo kuphuhlisiwe. Oku kwenze ukuba ingeniso inyuke nge-xx% kulo nyaka.

Kungenxa yoko le nto ndizivumela ukuba ndicele udliwanondlebe nawe ukuze sixoxe ngomvuzo wam wonyaka ka-2022.

Ndihleli esandleni sakho lonke.

Nceda wamkele, Nkosikazi X, Mnu. Y, imibuliso yam enyanisekileyo.

Isicelo sokunyuswa komvuzo: umgcini-zincwadi 1

ISIHLOKO : Umvuzo wam ngo-2022

Nksk X, Mnu Y,

Ukulandelela udliwanondlebe lwethu lwe-xxxxxx, ndiyazivumela ukuba ndibhale amanqaku aphakanyisiweyo malunga nomvuzo wam wonyaka ka-2022.

Okokuqala, ndingathanda ukukukhumbuza ukuba bendisebenza njengomgcini-zincwadi ukusukela xxxxxx kwiNkampani ye-YY kwaye ndiwuthanda kakhulu umsebenzi wam.

Siye saphonononga kunye amaphulo aqhutywe ngo-2021 kwaye waqinisekisa ukuba uyaluxabisa utyalo-mali lwam kwaye ngaphezu kwayo yonke impumelelo yomntu ngamnye.

Ke, ndiye ndaseka i-balance sheet nyanga nganye ekuncedayo ukuba wenze izigqibo kwaye ulawule inkampani kangangoko.

Ndibeke iliso elibukhali ngokukodwa kwiintlawulo zabathengi kwaye ndiyabulela koku, iintlawulo ezingekahlawulwa ziye zancitshiswa kakhulu. Ngo-2020, saba nesimbuku se-……….kunye nokulibaziseka…….. iintsuku ngelixa ngo-2021 isixa-mali ngu-……….kwaye inani leentsuku ngoku…………..

Ndiyazivumela ke ngoko ukuba ndiphindaphinde isicelo sam sokunyuselwa umvuzo wonyaka ka-2022, nto leyo eya kuba lukhuthazo lokwenene kum.

Ngokucacileyo ndikwisandla sakho ukuba ufuna ukuthetha ngayo kwakhona.

Nceda wamkele, Nkosikazi X, Mnu. Y, imibuliso yam enyanisekileyo.

Isicelo sokunyuswa komvuzo: umgcini-zincwadi 2

ISIHLOKO : Umvuzo wam ngo-2022

Nksk X, Mnu Y,

Ukusukela ngo-xxxxxx kwiNkampani, ndisebenzisa umsebenzi wokuba ngumcwangcisi-zincwadi kwaye ndilawula ngokuthe ngqo kwezentlalo.

Le minyaka mi-2 yokugqibela ka-2020 kunye no-2021 ibinzima kakhulu kum. Ubhubhani ongazange ubonwe ngaphambili kunye nemeko entsonkothileyo ekufuneka siyilawule indinyanzele ukuba ndiqhelane nemiba eyahlukeneyo. Ngaphandle koqeqesho, bekuyimfuneko ukwenza amacandelo amatsha kwiipayslip. Kwakhona ndanyamekela imbuyekezo yokungaqeshwa inxalenye yawo yonke ubudlelwane nabalawuli. Ngethuba lophicotho-zincwadi, umcwangcisi-zincwadi ukwagxininise ukuba khange kubekho mpazamo.

La mava andityebise kakhulu kwaye kubonakala ngathi ndiwuthabathile lo mngeni ubukhulu becala. Ndityale imali eninzi ukwenzela ukuba inkonzo isebenze ngokuqhelekileyo kwaye abalingane bam bangahlupheki, ngaphezu komonakalo owenziwe ngulo bhubhani, iingxaki ezongezelelweyo.

Ngoko ke ibiya kuba ngumvuzo omkhulu kum ukuba ndikwazi ukufumana ukonyuswa komvuzo wam.

Ngokucacileyo ndisesandleni sakho ukuba ufuna ukuthetha ngayo ngexesha ledinga.

Nceda wamkele, Nkosikazi X, Mnu. Y, imibuliso yam enyanisekileyo.

Isicelo sokunyuswa komvuzo: kumqambi

ISIHLOKO : Umvuzo wam ngo-2022

Nksk X, Mnu Y,

Umqeshwa wenkampani ukusukela ngo-XXXXXX, okwangoku ndibambe isikhundla somphuhlisi.

Ukusukela ngaloo mhla, ndiqhubekile nokuqhuba uphuculo lwezicelo ezahlukeneyo zenkampani.

Njengoko uyazi, ndikhokele iiprojekthi ezininzi eziye zakhokelela ekuthengisweni.

Ndikwangumxhasi womthengi wokusetyenziswa kwewebhusayithi yethu entsha kwaye yonke into ihamba kakuhle.

Okokugqibela, ngoku ndiphuhlisa isicelo esiza kuguqula indlela esisebenza ngayo kwaye ngaphezu kwako konke sigcine ixesha elixabisekileyo kubo bonke abasebenzi benkampani.

Ndiyila kakhulu, ndihlala ndisebenzisa ezona zisombululo zifanelekileyo ukufumana inkqubo yekhompyuter ethembekileyo nenengqondo. Ndityalwe ngokupheleleyo kumsebenzi wam kwaye ndihlala ndifumaneka.

Ngoko kubonakala kum ukuba ndiwuphucule kakhulu umgangatho womsebenzi womntu wonke. Ngenene ndihlala ndiphanda ngendlela itekhnoloji entsha eguquka ngayo, ndikwajonga ukuba iiwebhusayithi zethu sikhuphisana zimi njani.

Kungenxa yoko le nto ndizivumela ukuba ndicele udliwanondlebe nawe ukuze sixoxe ngomvuzo wam wonyaka ka-2022.

Ndihleli esandleni sakho lonke.

Nceda wamkele, Nkosikazi X, Mnu. Y, imibuliso yam enyanisekileyo.

Isicelo sonyuso lomvuzo: pyonke indawo 1

ISIHLOKO : Umvuzo wam ngo-2022

Nksk X, Mnu Y,

Umqeshwa wenkampani yakho iminyaka xx, ngoku ndibambe isikhundla.

Kangangeenyanga ezimbalwa ngoku, ndiye ndaphawula ukuba nindinika imisebenzi engakumbi nangakumbi endifanele ndiyenze kunye neembopheleleko ezingakumbi. Ndiyavuya kwaye ndonwabile ukuthatha inxaxheba kuphuhliso lwenkampani.

Njengoko ngokungathandabuzekiyo uya kuqaphela, andizibali iiyure zam, ndizimisele, ndihlala ndiwenza umsebenzi wam ngexesha kwaye ubuchule bam buye bavela.

Yiyo loo nto ndingathanda ukuxhamla kunyuso lomvuzo wonyaka ka-2022. Umvuzo wam ke uya kuhambelana nemisebenzi yam.

Inkampani kunye nesikhundla endisibambeyo sihlangabezana ngokupheleleyo nolindelo lwam. Ndiziva ndizalisekile kwaye ndiyalixabisa ixabiso labalingane bam. Sihlala sixhasana kwaye sinenjongo enye kuphela: ukwaneliseka kwabathengi bethu.

Yiyo le nto ndingathanda ukuba nedinga lokuxoxa ngesicelo sam kunye.

Ndihlala ndikwindawo yakho yonke malunga nomhla kunye nexesha lodliwanondlebe.

Nceda wamkele, Nkosikazi X, Mnu. Y, imibuliso yam enyanisekileyo.

Isicelo sonyuso lomvuzo: pyonke indawo 2

ISIHLOKO : Umvuzo wam ngo-2022

Nksk X, Mnu Y,

Umqeshwa wenkampani ukusukela ngo-XXXXXX, ngoku ndibambe isikhundla sika-xxxxx kwaye saba nodliwanondlebe kwi-xxxxxx.

Ngethuba lodliwano-ndlebe, uvakalise inani lamanqaku okuphucula:

 • Ukusabela kwam
 • Zininzi kakhulu iimpazamo zopelo kwimiyalezo yam

Ndiye ndathathela ingqalelo ezi ngongoma zi-2 kum ezibonakala zibalulekile. Ndakwazi ukuphucula ubuchule bam. Ngokwenene, ngoncedo lweCPF, ndalandela uqeqesho lwesiFrentshi ngakumbi ngakumbi kupelo negrama. Kuzo zonke iiyure ze-XX zezifundo. Ezi yure zokufunda zindivumele ukuba ndiphucule kakhulu ukubhalwa kwemiyalezo yam. Undibonise le nto, endiyixabisa kakhulu.

Ngokumalunga nokuphendula kwam, ndigqibe kwelokuba ndisebenzise, ​​njengoko ubucebisile, i-Outlook ukuze ndibhalise kwaye ndihlele yonke imisebenzi ekufuneka ndiyenze emini. Ke, andiphindi ndilibale kwaye ndiyaqinisekisa ukuba zonke zigqityiwe kwaye zisexesheni. Ngokwam, ndifumana ngale ndlela intsha intuthuzelo ethile yomsebenzi kwaye ngaphezu kwayo yonke into, ndizolile.

Ndiyathemba ukuba uyawuxabisa lo mzamo wokutshintsha kunye nomnqweno wam wokuphucula.

Kungenxa yoko le nto ndizivumela ukuba ndicele udliwanondlebe nawe ukuze sixoxe ngomvuzo wam wonyaka ka-2022.

Ndihleli esandleni sakho lonke.

Nceda wamkele, Nkosikazi X, Mnu. Y, imibuliso yam enyanisekileyo.

Isicelo sokunyuswa komvuzo: igqwetha

ISIHLOKO : Umvuzo wam ngo-2022

Nksk X, Mnu Y,

Incutshe kwezomthetho, ndingummeli wakho kunye nomcebisi wakho onethamsanqa kuzo zonke iingxaki zomthetho zeNkampani.

Ngokuthe ngqo, ndithatha inkathalo ekukhuseleni umdla wakho malunga nepropathi yeshishini, kunye nazo zonke izicelo zepatent kunye nokhuseleko lwazo.

Ndikhupha iwotshi ekhuphisanayo kwaye andilibazisi ukungenelela xa kukho ukurhanelwa kweekopi zamalungelo awodwa omenzi wechiza. Ndikhusela umdla wenkampani yonke imihla.

Kulo nyaka, ndilandele ngokukodwa ifayile yeYY eyasibangela inkxalabo enkulu, kwathatha ixesha elide ukuseta ngoncedo lwamagqwetha, kunokuba nzima. Kodwa, ndasebenza kakhulu, ndakhangela kwaye ndafumana zonke iziphoso zeentshaba zethu. Kwaye saphuma soyise!

Ndiphinde ndihlalutye zonke iikontraka, iingozi ezinokwenzeka, ndibukele ukuguquka komthetho. Ndiyafumaneka kuwo onke amasebe enkampani ukuphendula yonke imibuzo kwaye ndijonge ukuba yonke into ilungile.

Ngoku uyazi ukuba uzimisele, ukufumaneka kwam kunye nomgangatho womsebenzi wam.

Yiyo le nto ndizivumela ukuba ndikucele ukuba unyuselwe umvuzo wam wonyaka ka-2022.

Ndihlala ndisemandleni akho ukuba uthethe ngayo xa unqwenela.

Nceda wamkele, Nkosikazi X, Mnu. Y, imibuliso yam enyanisekileyo.

Cela ukonyuswa komvuzo: umgcini venkile

ISIHLOKO: Umvuzo wam ngo-2022

Nksk X, Mnu Y,

Umqeshwa wenkampani ukusukela ngo-XXXXXX, okwangoku ndibambe isikhundla somgcini-venkile, umphathi wesitora.

Ingcali yokwenyani kumbutho kunye nolungiselelo lweeodolo, undinike, ngo-2021, uxanduva oluninzi ngakumbi

 • Siqeshe umphathi omtsha. Ngoko ke kufuneka ndicwangcise iiodolo zakhe ukuze zilungiswe, ndihlole umsebenzi wakhe ngamaxesha athile ndize ndimncede xa kuyimfuneko.
 • Ndilawula ukugcinwa kweenqwelo zokunyusela izixhobo
 • Ndifaka iiodolo zabathengi kwiERP
 • Ndingenisa iiodolo zomthengisi

Ndikwachulumancile kakhulu ngentembeko eniyibeke kum kwaye ndiyenza ngokupheleleyo imisebenzi yam emitsha. Ndingatsho nokuba ndiwufezekile umsebenzi wam.

Njengoko uqaphele, siye saba neempazamo kwii-odolo zabathengi kulo nyaka. Ukongeza, ndiseke intsebenziswano nabathwali kwaye nalapho, asikhange sibenangxaki ngaphandle kokulibaziseka oku-3 kokuhanjiswa ngo-2021.

Ndikwahlala ndinxibelelana nabathengi ngokuthunyelwa kwempahla kwaye yonke into ihamba kakuhle kakhulu.

Ngoku uyazi ukuba uzimisele, ukufumaneka kwam kunye nomgangatho womsebenzi wam.

Yiyo le nto ndizivumela ukuba ndikucele ukuba unyuselwe umvuzo wam wonyaka ka-2022.

Ndihlala ndisemandleni akho ukuba uthethe ngayo xa unqwenela.

Nceda wamkele, Nkosikazi X, Mnu. Y, imibuliso yam enyanisekileyo.

Isicelo sokunyuswa kwemivuzo: ukuthengisa

ISIHLOKO : Umvuzo wam ngo-2022

Nksk X, Mnu Y,

Sisanda kuba nodliwanondlebe lwam lonyaka ku-xxxxxx apho besixoxa ngembuyekezo yam ka-2022 kunye nokonyuka okunokwenzeka.

Bendifuna ukuqinisa isicelo sam ngokukunika imizekelo ethile yemisebenzi eyimpumelelo:

Inkampani ngoku ininzi kakhulu kwiintanethi zentlalo. Yonke imihla, ndithumela ifoto enesicatshulwa esitsala amehlo. Ngale nto, ndinxibelelana nabameli beentengiso endiqokelela kubo ulwazi kubathengi kunye nemiyalelo esiyifumeneyo kunye neendawo esithathe inxaxheba kuzo.

Ngoku sithumela iNcwadana rhoqo ngeentsuku ezili-15 kubathengi bethu. Ndiyibhala ngokupheleleyo kwaye ndinyamekela ukuhanjiswa.

Ekugqibeleni, uqaphele ukubandakanyeka kwam kwinkampani. Ndingumthombo wemibono emitsha kunye neyokuqala. Ndiyakwamkela ngokupheleleyo ukugxeka endikulandela ngokucwangcisiweyo kunye nezindululo ezichasayo. Ndihlala ndikhangela izisombululo.

Ngoko ke ndiyazivumela ukuba ndiphinde ndikucele kwakhona malunga nokwenyuswa komvuzo kunyaka ka-2022. Oku kuya kuba kukuqaphela ngokwenene ixabiso lomsebenzi wam.

Ndihlala ndikwindawo yakho xa unqwenela ukuthetha ngayo kwakhona.

Nceda wamkele, Nkosikazi X, Mnu. Y, imibuliso yam enyanisekileyo.

Isicelo sokunyuswa komvuzo: unobhala wezonyango

ISIHLOKO : Umvuzo wam ngo-2022

Nksk X, Mnu Y,

Umqeshwa wefemu yakho ukusukela ngo-XXXXXX, ndiyazivumela ukuba ndikucele idinga ukuze sixoxe kunye ngomvuzo wam ngo-2022.

Okokuqala, ndingathanda ukubulela ngethemba enilibeke kum.

Izakhono zam, ukuphendula kwam kunye notyalo-mali lwam bezisoloko ziqatshelwa. Kulo nyaka, ndithathe amanyathelo amaninzi endiqinisekileyo ukuba abe nesiphumo sophuculo olubonakalayo ekusebenzeni kwefemu.

Indawo igcinwe ngokugqibeleleyo kwaye ibulawa iintsholongwane rhoqo. Ndibeke endaweni, njengoko undicelile, inenekazi elicocayo eliza 2 ukuya kumaxesha amathathu ngosuku. Lukhuseleko lwezigulane, kodwa nakuthi.

Ukhetho lwenziwa ngokweminqweno yakho kunye neshedyuli yakho. Sisebenza ngomoya omhle weqela kwaye sinemilinganiselo efanayo: ukubonelela ngononophelo olusemgangathweni kwizigulane zakho.

Imizuzu yokubonisana ichwethezwa ngokukhawuleza emva kotyelelo ngalunye kwaye ithunyelwa koogxa bakho ukuba kuyimfuneko. Andilibazisi.

Okokugqibela, ndihlala ndifumaneka kwaye ndingazibali iiyure zam ukuba izigulana zakho ziyandidinga.

Yiyo le nto ndingathanda ukuba sithathe umzuzwana kunye sithethe ngalo mbandela kwidinga oza kundinika lona ngobubele kwixesha elizayo.

Nceda wamkele, Nkosikazi X, Mnu. Y, imibuliso yam enyanisekileyo.

Isicelo sokunyuswa komvuzo: igcisa

ISIHLOKO : Umvuzo wam ngo-2022

Nksk X, Mnu Y,

Kutshanje sidibene kudliwanondlebe lwam lomntu ngamnye, i-xxxxxx. Ngexesha lale ngxoxo, ndiye ndacela ukonyuswa komvuzo wam wonyaka ka-2022. Bendifuna ukubhala phantsi zonke iingongoma esizikhankanyileyo ukuze ndikubonise zonke izenzo endizenzileyo:

 • Ndihlala ndikhapha abathengisi kubathengi ukubonelela ngenkxaso yobugcisa
 • Ndincedisa imveliso ngaphambi kokuqaliswa kwamacandelo amatsha kunye nokukhangela ukuba yonke into ihambelana nomyalelo
 • Ndiphendula ngefowuni kunye ne-imeyile kubathengi abanemibuzo yobugcisa yokubuza
 • Ndijonga yonke isicatshulwa
 • Ndibhala izicwangciso zokuqinisekiswa

Ke ndicinga ukuba zonke ezi zakhono zixabiso lokwenyani elongezelelweyo kwinkampani.

Ndizimele ngokukodwa. Iimpendulo zam zihlala zithembekile kwaye zikhawuleza.

Ekugqibeleni, njengoko usazi, ndityalwe ngokupheleleyo kumsebenzi wam kwaye ndihlala ndifumaneka. Abantu abathengisayo endisebenza nabo baya kuqinisekisa ukuba ndihlala ndikwinkonzo yabathengi babo.

Ndihleli ndisesandleni sakho xa unqwenela ukuxoxa ngomvuzo wam kwakhona.

Ndibulela kwangaphambili ngokuqonda kwenu nangokhuthazo endilufumene kuni ngexesha lodliwano-ndlebe lonyaka.

Nceda wamkele, Nkosikazi X, Mnu. Y, imibuliso yam enyanisekileyo.

Cela ukunyuswa komvuzo: teleprospector

ISIHLOKO : Umvuzo wam ngo-2022

Nksk X, Mnu Y,

Umqeshwa wenkampani ukusukela ngo-XXXXXX, okwangoku ndibambe isikhundla sokuthengisa ngomnxeba.

Ukusukela ngaloo mhla, ndifumene amava aqinileyo andivumela ukuba ndigqithise kakhulu zonke iinjongo ezibekiweyo.

Inene, ngokwamanani, ndingomnye wabathengisi befowuni ababalaseleyo:

 • Ndiyakwazi ukwenza iminxeba ye-xxx ngosuku
 • Ndifumana imihla ye-xx
 • Ndiyakwazi ukugqiba imiyalelo emininzi
 • Iingxelo zam, kubathengisi, zicace kakhulu kwaye zibandakanya lonke ulwazi olufunekayo ekutyeleleni kwabo.

Xa kuthelekiswa no-2020, ndisebenza kakuhle kakhulu, kuba ndiyazazi ngcono iimveliso zam kwaye ndiziva ndikhululekile ngamathemba. Ngoku ndiyayazi indlela abasabela ngayo, ndiye ndilindele iimpendulo zabo kwaye ndilungiselele ingxoxo yokudlulisa izihluzi zokuqala.

Ngumsebenzi onzima kakhulu, kuba abangeneleli bethu abanalo ixesha lokuthetha nathi kwaye kufuneka ndifumane ibinzana elincinci, igama elincinci okanye imvakalozwi eya kuthi ikhokelele kwidinga.

Yiyo loo nto ndizivumela ukuba ndicele udliwano-ndlebe nawe ukuze sixoxe ngomvuzo wam wonyaka ka-2022. Ndifuna ngokwenene ukongezwa kunye nenkuthazo evela kuni ukuze uqhubeke usebenza ngokufanelekileyo kwaye unyuse ingeniso yenkampani.

Ndihleli esandleni sakho lonke.

Nceda wamkele, Nkosikazi X, Mnu. Y, imibuliso yam enyanisekileyo.