Icandelo lezempilo licandelo eliguqukayo elinesidingo esikhulu sabasebenzi abaqeqeshiweyo! Unezisombululo ezininzi zokudibanisa le ndawo inomdla kakhulu. Namhlanje, kwaye ngakumbi emva kobhubhani we-Covid-19, kuya kuba nomdla kakhulu ukuqwalasela ukwenza a uqeqesho lokuba ngunobhala wezonyango.

Ngenxa yoko, nokuba kwizibhedlele, amakhaya kunye neekliniki zonyango, esi sikhundla sithandwa kakhulu kwaye unikezelo lwangoku lunzima ukugubungela yonke imfuno. Uyafuna ukwenza ukufunda umgama ukuze ube ngunobhala wezonyango ? Nantsi yonke into ofuna ukuyazi kulo lonke eli nqaku!

Zeziphi izinto ezifunekayo ukuze wenze ikhosi yemfundo yomgama kanobhala wezonyango?

Yazi ukuba ukongeza ukubandakanyeka komzimba kunye nokuziphatha, akukho zimfuneko ezifunekayo ukwenza a ukufunda umgama kunobhala wezonyango. Ewe, olu qeqesho lugcinelwe abantu abadala kwaye lubandakanya yonke imiba yethiyori kunye nokusebenzayo kwesithuba sikanobhala wezonyango, ngakumbi kuba okokugqibela kuya kubaluleka kakhulu ekuqinisekiseni ulawulo olululo lwenkqubo, iklinikhi yezonyango okanye isibhedlele apho uya kuthi umsebenzi.

Une fuqeqesho lokuba ngunobhala wezonyango ijolise, njengalo lonke olunye uqeqesho, ukwenza ukuba umfundi abe nako ukufumana zonke izakhono nolwazi oluyimfuneko ukuze enze umsebenzi wakhe ngokuzimeleyo. Oku kudlula kwiiphiriyodi ezi-3 eziphambili, ixesha lokuqala loqeqesho (inqanaba lethiyori), inqanaba lesibini loqeqesho (inqanaba lepraktikhali), emva koko inqanaba lesithathu lovavanyo.

Onke la manyathelo acwangciselwe isithuba sonyaka omnye, kodwa lonke ixesha lokufunda inokwandisa iminyaka emi-5 ukuba umfundi uthatha isigqibo sokukhetha uqeqesho ngebhloko yezakhono. Nokuba le yesibini ithatha ixesha elingakumbi, isenza kube lula ukulinganisa yonke ingcaciso efunyenwe ngexesha loqeqesho, ekubeni umfundi enexesha elininzi.

Yenzeka njani ikhosi yoqeqesho lomgama kanobhala wezonyango?

Qaphela ukuba kukho imibutho emininzi enikezelayo uqeqesho lomgama ukuze ube ngunobhala wezonyango, ininzi yale mibutho yoqeqesho inika iifomula ezifanayo, iminyaka eyi-1 okanye emi-5, kodwa yimiqathango kunye neendlela ezibekwe ngexesha loqeqesho olwahlukileyo. Ngoko ke unokukhetha i CNED, le CNFDI okanye ezinye izikolo zoqeqesho zabucala, ezifana Isikolo sakho Okanye Imfundo.

Ngokubanzi, ufunda umgama unobhala wezonyango ilandela amanyathelo athile, angala:

  • inqanaba lokufunda: oku kubandakanya ukufumana ulwazi kunye nezakhono eziyimfuneko ekusebenziseni umsebenzi wakho, ngeevidiyo kunye nokulinganisa ukusebenzisa iikhonsepthi ezifunyenwe ngexesha lokwenyani;
  • uqeqesho: apha unamaphepha omthombo kunye nesoftware yokukunceda ukuba wenze imisebenzi ethile oya kuyinikwa kwindawo eyahlukileyo yobuchwephesha njengonobhala wezonyango;
  • Uvavanyo: ukongeza kwimithambo oza kuyenza entsimini, kufuneka ulungiselele iimviwo zovavanyo;
  • ixesha lokuqeqeshelwa umsebenzi: apho uya kusebenzisa yonke into oyifundileyo ngexesha loqeqesho lwakho kwiiveki ezisi-8 zoqeqesho.

Yazi ukuba a ukufunda umgama kunobhala wezonyango iziphumo zokufumana isatifikethi esamkelwa nguRhulumente ukuba sikwazi ukuziqhelanisa nakowuphi na umbutho wezonyango, wabucala okanye urhulumente.

Iinzuzo zekhosi yemfundo yomgama kanobhala wezonyango

Ukuba inani elandayo labaselula nabakhulileyo ngokufanayo linomdla onyanisekileyo kulo uqeqesho lomgama kunobhala wezonyango, oku kubangelwa kakhulu ukukhululeka kokudibanisa isikhundla kule ndawo eFransi. Izibhedlele ezininzi, iiofisi okanye iikliniki zonyango zihlala zikhangela abantu abafanelekileyo ukuba banakekele imisebenzi yokulawula. Le yinjongo yoqeqesho, kodwa ngokumalunga noqeqesho ngokwalo, lunokuba luncedo, ngenxa yokuba:

  • Ukufumana isatifikethi sobuchwephesha ngexesha elifutshane kakhulu okanye elide kakhulu, ngokweminqweno yakho;
  • ukuba nokwenzeka kokubhalisa unyaka wonke;
  • ububodwa boqeqesho lwe-intanethi;
  • lula ukuhlawula iifizi zoqeqesho.

Uzuza kwinkxaso egqibeleleyo kunye nokubekwa kweliso kubaqeqeshi kunye iingcali kwicandelo lezonyango kulo lonke uqeqesho, ukuze akuncede uphuhlise izakhono zakho kwaye wenze ngokufanelekileyo yonke imisebenzi yakho.