Isikhathi sekhefu sisetshenziselwa ukubhekisela emavikini ayisihlanu ekhefu elikhokhelwayo. Kepha lokhu akuhlali kunjalo, igama elifanayo lifinyelela ezinye izincazelo eziningi. Kulesi sihloko esisha ngale ndaba, sizogxila kokunye okusha izinhlobo zekhefu.

Emigqeni embalwa elandelayo, sizozama ukukwenza uthole ikhefu lobaba, ukushiya izingane ezigulayo kanye nekhefu eliyisishayo. Siyethemba ukuthi indlela yethu izokuvumela ukuthi uthole wonke lawa maqabunga nezindlela zabo nokuthi konke lokhu kuzoba wusizo kuwe.

INDAWOUBUCHWEPHESHE NOKUTHOLWA KOMNTWANA

EFrance, ikhefu lobaba kanye nokunakekela izingane kufakwe ohlwini lwe-L1225-35, L1226-36 ne-D1225-8 yeKhodi Yezabasebenzi. Kwenziwa kutholakale kubo bonke abasebenzi, ababa ngabobaba, kungakhathalekile ukuthi basebenza kanjani, ubukhulu, uhlobo lwesivumelwano somsebenzi kanye nesimo senhlalo. Abasebenzi abazisebenzelayo bangasebenzisa nalolu hlobo lekhefu. Ubude be-paternity nekhefu lokunakekela izingane buyahlukahluka ngokuya ngenani lokuzalwa. Kuthatha izinsuku eziyi-11 kufaka nezimpelasonto lapho kuzalwa khona umuntu, izinsuku eziyi-18 uma kuzalwa izikhathi eziningi. Ngaphezu kwalokho, ingathathwa ngemuva kwezinsuku ezi-3 zomthetho zekhefu lokuzalwa.

Izinsuku eziyi-11/18 zekhefu lokuya kubaba nekhefu lezingane ngeke zihlukaniswe.

INDAWO YOKUVELA

Ilivu yokutholwa ikhefu noma yimuphi umqashi onesibopho sokunikeza noma yimuphi umsebenzi othola ingane eyodwa noma ngaphezulu. Lapho inkontileka yokuqashwa ingabandakanyi ukugcinwa komholo, umsebenzi othathe leli khefu anganxeshezelwa uma ehlangabezana nale mibandela elandelayo:

 • babhaliswe nohlelo lokuphepha kwezenhlalo okungenani izinyanga eziyi-10
 • basebenze ngokwesilinganiso amahora angama-200 ezinyangeni ezi-3 ezedlule.

Isikhathi sekhefu lokutholwa singahlala:

 • Amaviki ayi-10 okuthola ingane yokuqala noma yesibili
 • Amaviki ayi-18 lapho kuthathwa ingane yesithathu noma ngaphezulu
 • Emavikini angama-22 lapho kuthathwa izingane eziningi futhi usuvele unezingane ezimbili ezithembekile.

Ngokuvamile kuqala ngesonto elandulele ukwamukelwa kwengane (ren) futhi kungahlanganiswa nezinsuku ezi-3 zekhefu lokuzalwa eliyimpoqo.

Ikhefu lingahlukaniswa phakathi kwabazali bobabili, lokhu kuzokwengeza ezinye izinsuku eziyi-11 noma eziyi-18 uma izingane eziningana zihlanganiswe ekhaya.

 SICELA IZINGANE ZESUKA

Ilivu yezingane ezigulayo ilivu evumela umsebenzi ukuthi angabi khona emsebenzini okwesikhashana ukuze akwazi ukunakekela ingane yakhe egulayo. Ngokuya ngemibandela ye-athikili L1225-61 yeLabour Code, kunezimo ezithile ezilawula leli khefu, kufaka neqiniso lokuthi:

 • ingane yesisebenzi kufanele ibe ngaphansi kweminyaka engu-16,
 • umsebenzi kumele abhekane nengane.

Ngakolunye uhlangothi, ikhefu lezingane alinikezwa ngokuya ngokukhulu kwesisebenzi noma ngokwesikhundla sakhe enkampanini. Ngamafuphi, umqashi uphoqelekile ukukunikeza noma yimuphi umsebenzi wenkampani.

Leli khefu, ngaphezu kokungakhokhelwa, linesikhathi esihluka ngokuya ngeminyaka nenombolo yezingane zesisebenzi. Ngakho-ke ihlala:

 • Izinsuku ezintathu zengane engaphansi kweminyaka engu-3,
 • Izinsuku ezi-5 zengane engaphansi konyaka ubudala,
 • Izinsuku ezi-5 zesisebenzi esinakekela izingane ezi-3 ezingaphansi kweminyaka engu-16.

Kwezinye izimo, isivumelwano esihlanganayo sinika isikhathi eside sekhefu lezingane ezigulayo, buza.

IPHEPHA LENDABUKO           

Ikhefu lesabatha yileli khefu elinikeza noma yimuphi umsebenzi ilungelo lokungabikho emsebenzini isikhathi esilawulwayo, ukuze kube lula kuye. Kunganikezwa kuphela umsebenzi one:

 • okungenani izinyanga ezingama-36 zokuphakama kwenkampani,
 • ukuba neminyaka engu-6 yomsebenzi omuhle,
 • abangazuzanga ekutholeni ikhefu lokuqeqeshwa umuntu ngamunye, yeka ikhefu lokumisela ibhizinisi noma ikhefu lokuhlanza iminyaka eyisithupha edlule enkampanini.

Isikhathi sekhefu elibusayo ngokuvamile liyahlukahluka phakathi kwezinyanga eziyisithupha nezingu-6. Ngaphezu kwalokho, ngalesi sikhathi, umsebenzi akaholi.

 QAPHELA UKUFA

I-Labour Code, ngendatshana yayo engu-L3142-1, ihlinzeka uma kwenzeka kushona ilungu lomndeni womsebenzi ngekhefu elithile elaziwa nge-death leave. Inikwa bonke abasebenzi ngaphandle kwesimo sobudala. Ngaphezu kwalokho, isikhathi sekhefu lokushonelwa siyahluka ngokuya ngesibopho umsebenzi abelana ngaso nomufi. Ngakho-ke kufanele:

 • Izinsuku ezi-3 lapho kushone khona oshade naye, umlingani womphakathi noma umlingani.
 • Izinsuku ezi-3 zokushona kukamama, ubaba, abafowabo noma odadewabo noma umkhwekazi (ubaba noma umama)
 • Izinsuku eziyi-5 zecala elimangalisayo lokulahleka kwengane.

Izivumelwano ezithile ezihlangene zikhuphule ubude bezikhathi zokungabikho komthetho okusemthethweni. Kuzovela maduze umthetho omusha owokwengeza isikhathi sokuhamba kwengane efile izinsuku eziyi-15.

 IPHEPHA LOKUQHAWULA KWABazali

Umthetho uhlinzekela bonke abasebenzi ikhefu elikhethekile elibizwa ngekhefu labazali. Leli khefu linikeza isisebenzi ithuba lokuthi liyeke umsebenzi ukuze linakekele ingane yakhe ezoletha isimo sezempilo esidinga ukunakekelwa okukhawulelwayo nokuba khona okuqhubekayo.

Ikhefu labazali linikezwa kuphela abasebenzi bezinkampani ezizimele, izisebenzi zikahulumeni ezingapheli, ama-ejenti angewona ahlala njalo nabaqeqeshi.

Ngamafuphi, kunikezwa kuphela lapho ingane ikhubazekile, ukugula okungathi sína noma isisulu sengozi ebaluleke kakhulu. Ngeshwa, ayikhokhelwa futhi inesikhathi esiphezulu sezinsuku ezingama-310.

IKHASI LOKUVELA

Ngokomthetho we-2019-1446 wangoDisemba 24, 2019, noma isiphi isisebenzi sinelungelo lokuyeka umsebenzi ukuze sisize othandiweyo oyobe alahlekelwe kakhulu wukuzimela noma ozokhubazeka. Leli khefu, elibizwa ngekhefu labanakekeli, alinawo umthelela emsebenzini wokuqashwa.

Ukuze uzuze kulo, umqashwa kufanele abe nomphakathi ophakathi konyaka phakathi nenkampani. Ngaphezu kwalokho, isihlobo esizosizwayo kumele sihlale ngokufanele eFrance. Ngakho-ke kungaba ngumlingani, umfowethu, u-anti, umzala, njll. Kungaba futhi umuntu osekhulile onobudlelwano obusondelene nomsebenzi.

Ubude bekhefu lokubanakekela linqunyelwe ezinyangeni ezi-3. Noma kunjalo, ingavuselelwa.

Ezinye izivumelwano ezihlangene zinikeza izimo ezinhle kakhulu, futhi ungakhohlwa ukubuza.

 IPHEPHA LOKUQHAWULA KOMKHAYA

Umthetho uhlinzekela abasebenzi abathandekayo babo abahlukunyezwa ukugula okungalapheki ilivu ekhethekile ebizwa ngokuthi ikhefu lokuqina lomndeni. Ngenxa yaleli khefu, umsebenzi anganciphisa noma okwesikhashana ayeke ukusebenza ukunakekela kangcono othandekayo othinteke kakhulu. Lesi sakamuva singaba ngumfowethu, udadewethu, isisikhulu, isizukulwane, njll.

Isikhathi sekhefu lobumbano lomndeni okungenani izinyanga ezintathu nobukhulu bezinyanga eziyi-3. Ngaphezu kwalokho, ngesikhathi sekhefu, isisebenzi singathola izinsuku ezingama-6 zokunxeshezelwa (isikhathi esigcwele) noma izinsuku ezingama-21 zesinxephezelo (ingxenye yesikhashana).

UMTSHATO WESITHEMBISO

Umthetho uhlinzekela bonke abasebenzi izinsuku ezehlukile zekhefu lomshado, i-PACS noma umshado wenye yezingane zabo. Ngaphezu kwalokho, ngokwemigomo yama-athikili L3142-1 nokulandela i-Labour Code, noma yimuphi umqashi ubophezelekile ukuthi anikeze umshado okhokhelwayo noma ikhefu le-PACS kubasebenzi abalicelile. Ngaphezu kwalokho, isisebenzi singakusebenzisa ngokunenzuzo noma ngabe uku-CDD, i-CDI, i-internship noma umsebenzi wesikhashana.

Ngamafuphi, lapho umsebenzi eshada noma ephetha i-PACS, uzuza ikhefu lezinsuku ezi-4. Endabeni yomshado wengane yakhe, umsebenzi unelungelo losuku olu-1.

IPHEPHA LOKUQHAWULA LABazali

Ikhefu lesikhathi esigcwele labazali kungenye indlela yekhefu enikezwe isisebenzi ngosuku lokuzalwa noma lokutholwa kwengane. Inikezwa noma yimuphi umsebenzi onesilinganiso esiphakeme sonyaka kwinkampani. Lokhu kugxekwa kuvame ukwahlulelwa ngokuya ngosuku lokuzalwa kwengane noma ukufika komntwana wengane yokutholwa.

Ikhefu labazali lesikhathi esigcwele elingaphezu konyaka ongu-1, elivuselelwa ngaphansi kwezimo ezithile. Ngakolunye uhlangothi, uma ingane iyisisulu sengozi noma i-handicap enzima, kungenzeka ukwelula ikhefu komunye unyaka. Kodwa-ke, ikhefu labazali lesikhathi esigcwele alikhokhelwa.

IPHAWULELA UKUZE UQAPHELE ISANDLA SENQOPHE YOKUGCINA

Umthetho uhlinzekela noma yimuphi umsebenzi osebenzisa igunya lepolitiki lendawo ukuze azuze ekugunyazisweni nasekuqinisekisweni kwehora. Ngakho-ke, ikhefu lokusebenzisa igunya lepolitiki lendawo linikeza isisebenzi ithuba lokufeza izibopho zalo ngokuya ngegunya laso (lesifunda elikhethiwe lesifunda, likamasipala noma lomnyango).

Kufanele kuqashelwe, phakathi kokunye, ukuthi isikhathi sokungabikho kwale ndawo asichazwanga kusengaphambili. Ngaphezu kwalokho, bonke abaqashi banesibopho sokuvumela noma yimuphi umsebenzi okhethiwe isikhathi esidingekayo sokusebenzisa kahle igunya labo.