Izici ezahlukahlukene zingaholela ekutheni inkampani ingasakhokhi amaholo abasebenzi bayo. Okungcono kakhulu, lokhu kumane nje kungukwengamela noma iphutha lokuphendula. Kepha esimweni esibi kakhulu, ukungakhokhi kwakho kungenxa yokuthi ibhizinisi lakho linenkinga yezezimali. Kepha, nangaphansi kwale mibandela, umqashi wakho kufanele akhokhe izindleko zakhe, ikakhulukazi umholo wabasebenzi bakhe. Uma kwenzeka ukukhokha sekwedlule isikhathi noma kungakhokhiwe, abasebenzi bangafuna ukuthi imali yabo ikhokhwe.

Cishe inkokhelo yomholo

Njengoba besho, wonke umsebenzi ufanele ukukhokhelwa. Ngakho-ke, ekubuyiseni impumelelo yakhe ngayinye kokuthunyelwe kwakhe, wonke umsebenzi kufanele athole isamba esihambelana nomsebenzi wakhe. Umholo ucacisiwe esivumelwaneni sakhe sokuqashwa. Futhi kufanele ihambisane nemibandela yezomthetho neyesivumelwano lapho yonke inkampani eFrance ingaphansi kwayo.

Noma ngabe iyiphi inhlangano oyisebenzelayo, inesibopho sokukukhokhela umholo okuvunyelwene ngawo kwisivumelwano sakho sokuqashwa. EFrance, abasebenzi bathola amaholo abo njalo ngenyanga. Lesi yindatshana L3242-1 ye- Ikhodi Yezabasebenzi okucacisa leli zinga. Abasebenzi bangesikhathi esithile kuphela, abaphakathi, abasebenza okwesikhashana noma abasebenza ngokuzimela bathola izinkokhelo zabo njalo emavikini amabili.

Ekukhokheni njalo ngenyanga, kufanele kube nesiliphu sokukhokha esisho ubude bomsebenzi owenziwe phakathi nenyanga, kanye nenani leholo elikhokhiwe. Le payslip inikeza imininingwane yenani elikhokhelwe, kufaka phakathi: amabhonasi, iholo lesisekelo, ukubuyiselwa kwemali, ukukhokha phansi, njll.

Ngabe umholo uthathwa njengongakhokhiwe nini?

Njengoba umthetho waseFrance usho, umholo wakho kufanele ukhokhelwe wena njalo ngenyanga nangokuqhubekayo. Le nkokhelo yanyanga zonke ekuqaleni yayenzelwe ukusebenza ivuna abasebenzi. Umholo uthathwa njengongakhokhiwe uma ungakhokhiwe kungakapheli inyanga eyodwa. Kufanele ubale kusukela osukwini lokukhokha lwenyanga edlule. Uma njalo, ukudluliswa kwemali ekhokhwayo kwenziwa ngosuku lwesibili enyangeni, kukhona ukubambezeleka uma inkokhelo ingakhokhwa kuze kube ngumhla ka-2.

Yini ongayithola uma kwenzeka uhola ungakhokhiwe?

Izinkantolo zibheka ukungakhokhelwa kwabasebenzi njengecala elibi kakhulu. Noma ngabe ukwephula kuvumelekile ngezizathu ezizwakalayo. Umthetho uyasigxeka isenzo sokungakhokhi abasebenzi ngomsebenzi osuwenzile.

Ngokuvamile, inkantolo yezabasebenzi idinga ukuthi inkampani ikhokhe izamba ezithintekayo. Ngokwezinga lapho umsebenzi ehlukunyezwa ngenxa yalokhu kubambezeleka, umqashi uzobophezeleka ukumkhokhela izindleko.

Uma inkinga iqhubeka ngokuhamba kwesikhathi futhi nenani lezinkokhelo ezingakakhokhwa liba likhulu, lapho-ke kuzoba nokwephulwa kwesivumelwano sokuqashwa. Isisebenzi sizoxoshwa ngaphandle kwesizathu esizwakalayo futhi sizohlomula ngezibopho ezahlukahlukene. Kuyicala ukwehluleka ukukhokhela umsebenzi. Uma uthatha isinqumo sokufaka isikhalazo, kufanele ukwenze lokho phakathi neminyaka emi-3 elandela usuku umholo wakho ongazange ukhokhelwe ngalo. Kuzofanele uye enkantolo yezimboni. Yile nqubo echazwe ku-athikili L. 3245-1 yeKhodi Yezabasebenzi.

Kepha ngaphambi kokuba ufike kulokho, kufanele uqale uzame indlela yokuqala. Isibonelo, ngokubhalela umphathi womnyango ophethe ama-payslip enkampanini yakho. Nazi izibonelo ezimbili zeposi ukuzama ukuxazulula isimo ngokuthula.

Isibonelo 1: Isicelo senkokhelo engakhokhiwe yenyanga edlule

 

UJulien Dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Tél. : 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Mnumzane / Nkosikazi,
umsebenzi
ikheli
ikhodi ye-ZIP

E- [Idolobha], ngo- [Idethi

Isihloko: Isicelo semali engakhokhiwe

Mnumzane,

Ngiqashwe enhlanganweni yakho kusukela (usuku lokuqasha), uhlala ungikhokhela isamba (inani leholo) njengomholo wanyanga zonke. Ngithembekile kokuthunyelwe kwami, ngeshwa ngamangala kabi ukubona ukuthi ukudluliswa komholo wami, okuvame ukwenzeka ku (usuku olujwayelekile) yenyanga, ayenzelwanga inyanga ka- (…………).

Kungibeka esimweni esingakhululekile neze. Okwamanje akunakwenzeka ukuthi ngikhokhe izindleko zami (irenti, izindleko zezingane, ukubuyiselwa kwemali mboleko, njll.). Ngakho-ke ngingajabula uma ungalungisa leli phutha ngokushesha okukhulu.

Kusalindwe impendulo esheshayo evela kuwe, ngicela wamukele ukuzithoba kwami ​​okuhle.

                                                                                  Signature

 

Isibonelo sesi-2: Isikhalazo ngemiholo eminingana engakhokhiwe

 

UJulien Dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Tél. : 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Mnumzane / Nkosikazi,
umsebenzi
ikheli
ikhodi ye-ZIP

E- [Idolobha], ngo- [Idethi

Isihloko: Isicelo sokukhokhelwa imiholo senyanga ka-… LRAR

Mnumzane,

Ngithanda ukukukhumbuza ngalokhu ukuthi siboshwe yinkontileka yokuqashwa eyabhalwa (usuku lokuqasha), esikhundleni se (isikhundla sakho). Lokhu kuchaza umholo wakho wenyanga (umholo wakho).

Ngeshwa, kusukela enyangeni (yenyanga yokuqala lapho ungasatholi khona umholo wakho) kuze kube yinyanga (yenyanga yamanje noma eyokugcina lapho ungatholanga khona umholo wakho) engakhokhiwe. Ukukhokhelwa komholo wami, obekufanele ngabe kwenzeka ngosuku (usuku oluhleliwe) nangomhla (usuku) akuzange kwenziwe.

Lesi simo singilimaza kakhulu futhi sibeka engcupheni impilo yami yangasese. Ngiyaninxusa ukuthi nilungise le nkinga ebucayi ngokushesha okukhulu. Kungumsebenzi wakho ukwenza umholo wami utholakale kimi isikhathi esisukela (……………) kuya ku- (…………….) Lapho ngithola le ncwadi.

Ngifuna ukukwazisa ukuthi akukho mpendulo esheshayo evela kuwe. Ngizophoqeleka ukuthi ngithathe iziphathimandla ezinekhono ukuze ngigomele amalungelo ami.

Sicela wamukele, Mnumzane, imikhonzo yami enenhlonipho.

                                                                                   Signature

 

Landa “Isibonelo-1-Isimangalo-semali-engakhokhelwe-imiholo-yenyanga-edlule.docx”

Isibonelo-1-Isimangalo-sokungakhokhelwa-umholo-wenyanga-edlule.docx - Kulandwe amahlandla ama-13808 - 15,46 KB

Landa “Isibonelo-2-Isimangalo-semali-yamaholo-ambalwa-angakhokhelwe.docx”

Isibonelo-2-Isimangalo-semali-yemiholo eminingana-engakhokhelwe.docx - Kulandwe amahlandla ama-13501 - 15,69 KB