Ukuxhumana kungenye yezinsika ezibalulekile a ubudlelwano babantu uphumelele futhi unempilo. Kuyinselelo yansuku zonke kubantu nezinhlangano ezifunayo ukuxhumana ngempumelelo imicabango, imizwa kanye nezinhloso zabo. Ukuxhumana ngokubhala nangokukhuluma kungamathuluzi asetshenziswa kakhulu ukusungula ukuxhumana okuphumelelayo. Lo mkhuba ungathuthukiswa futhi lesi sihloko sichaza ukuthi kanjani.

Ukubaluleka kokuxhumana okubhaliwe

Ukuxhumana okubhaliwe kungenye yamathuluzi anamandla kakhulu okudlulisa imibono nemiyalezo ecacile. Ukusetshenziswa ngendlela efanele kwamagama nemisho kungenza kube lula ukuqonda futhi kugweme ukungezwani. Ukuze uthuthukise ukuxhumana kwakho okubhaliwe, kufanele uqinisekise ukuthi usebenzisa ulwazimagama olunembayo nocacile futhi ubhala imisho emifushane nelula. Kubalulekile futhi ukuhlola nokulungisa umbhalo wakho ukuze uqinisekise ukuthi ulungile futhi awuguquguquki.

Ukubaluleka kokuxhumana ngomlomo

Ukuxhumana ngomlomo kungenye yezindlela ezingcono kakhulu zokudlulisa ulwazi nezinhloso ngokushesha. Ukukhuluma ngokucacile nangokuzwakalayo kungasiza ukuxhumana nemiyalezo ngokushesha nangempumelelo. Ukuze uthuthukise ukukhulumisana kwakho ngomlomo, udinga ukwenza isiqiniseko sokuthi ukhuluma ngokucacile futhi usebenzise amagama nemisho enembayo. Kufanele futhi unake indlela oziveza ngayo futhi uqinisekise ukuthi ukhululekile ngokuqukethwe kwakho nesitayela.

FUNDA  Izibonelo zezincwadi zokusula zomhlanzi

Indlela Yokusebenzisa Amasu Okuthuthukisa Ukuxhumana

Kunamasu amaningana angasetshenziswa ukuthuthukisa ukuxhumana kwakho okubhaliwe nomlomo. Ngokwesibonelo, ungazinika isikhathi sokulalela ngokucophelela lokho abanye abakushoyo futhi ubabuze imibuzo ukuze uqiniseke ukuthi uyawuqonda umbono wabo. Ungakwazi futhi ukuzijwayeza ukukhuluma kancane futhi ugxile ekusebenziseni amagama athile nemishwana. Okokugcina, ungacabanga ukubhala amanothi nama-handouts angakusiza ukuthi uxhumane ngokuphumelelayo futhi uqinisekise ukuthi umlayezo wakho ucacile.

Isiphetho

Ukuxhumana kuyingxenye ebalulekile yanoma ibuphi ubuhlobo babantu. Ukuxhumana ngokubhala nangokukhuluma kungamathuluzi asebenzayo okuthumela imiyalezo nezinhloso. Ukuze uthuthukise ukuxhumana kwakho, udinga ukwenza isiqiniseko sokuthi usebenzisa isilulumagama esinembayo futhi ugxile ekusebenziseni amagama nemishwana ethile. Kufanele futhi ulalele ngokucophelela lokho abanye abakushoyo futhi ucabangele amasu angokoqobo nezinyathelo ezingakusiza ekukhulumeni ngokuphumelelayo.