Umsebenzi uthola imbuyiselo ngomsebenzi wakhe noma isevisi, iholo. Lona umholo oyisamba. Kuzomele akhokhe iminikelo ezobanjwa ngqo eholweni lakhe. Imali azoyithola empeleni isamba somholo.

Lokho kusho ukuthi: Iholo eliphelele iminikelo encane = isamba somholo.

Ukunemba kakhudlwana, nansi indlela iholo eliphelele elibalwa ngayo:

Iholo eliphelele linani lamahora asetshenziwe liphindwe ngenani lehora. Kufanele futhi wengeze noma yisiphi isikhathi esengeziwe, amabhonasi noma amakhomishini abekwe ngokukhululeka umqashi.

Iminikelo

Iminikelo yezisebenzi yimali ebanjwayo eholweni futhi ezokwenza kube nokwenzeka ukuxhasa ngezimali izinzuzo zomphakathi:

 • abangasebenzi
 • kokuthatha umhlalaphansi
 • Impesheni ehambisanayo
 • Umshwalense wezempilo, wokubeletha kanye nokufa
 • Izibonelelo zomndeni
 • Ingozi yomsebenzi
 • Umshwalense Wempesheni
 • Umnikelo wokuqeqesha
 • Ukusabalala kwezempilo
 • izindlu
 • Ubumpofu

Umsebenzi ngamunye ukhokha le minikelo: isisebenzi, isisebenzi noma umphathi. Ngokubangeza, bamele cishe ama-23 kuya ku-25% omholo. Inkampani iphinde ikhokhele yona le minikelo ngasohlangothini lwayo, kuyisabelo somqashi. Iminikelo yomqashi kufanele ikhokhelwe yizo zonke izinkampani kungaba yizimboni, ezobuciko, ezolimo noma ezikhululekile. Umqashi ukhokhela la masheya ama-2 kwa-URSSAF.

Le ndlela yokubala iyasebenza nakubasebenzi betoho. Bazokhokha iminikelo efanayo, kodwa ngokulingana namahora abo okusebenza.

Njengoba ubona, lesi sibalo siyinkimbinkimbi, ngoba sizoncika ohlotsheni lwenkampani oqashwe kuyo kanye nesimo sakho.

iholo lonke

Isamba somholo simelela isamba seholo elidonswa emalini ekhokhwayo. Ngemuva kwalokho, kuzodingeka ukuthi udonse intela yeholo futhi. Isamba esiqondile ozokhokhelwa sona sibizwa ngokuthi isamba somholo okufanele ukhokhelwe.

Kafushane, iholo eliphelele liyiholo langaphambi kwezintela futhi isamba somholo yilelo elitholwa uma zonke izinkokhiso sezisusiwe.

Inkonzo yomphakathi

Iminikelo yezisebenzi zikahulumeni iphansi kakhulu. Bamele cishe u-15% yenani lomholo wabo bonke (esikhundleni sama-23 kuya ku-25% embonini ezimele).

Futhi kubafundi?

Iholo lomuntu ofundelwa umsebenzi lihlukile kunelomsebenzi. Ngempela, uthola iholo ngokweminyaka yakhe kanye nesikhundla sakhe esiphezulu enkampanini. Uthola iphesenti lomholo omncane.

Intsha engaphansi kweminyaka engama-26 futhi esenkontilekeni yokufundela umsebenzi ngeke ikhokhe iminikelo. Iholo eliphelele liyobe selilingana nesamba somholo.

Uma iholo lonke lomfundi osebenza emsebenzini lingaphezu kuka-79% we-SMIC, iminikelo izokhokhwa kuphela engxenyeni edlula leli 79%.

Okwezinkontileka ze-internship

Intsha eningi iqashwe kuma-internship futhi ayiholelwa ngomholo, kodwa ngalokho okubizwa nge-internship gratuity. Lokhu kuphinde kukhululwe emalini uma kungeqi i-Social Security deductible. Ngaphezu kwalokho, uzokhokha iminikelo ethile.

Singakhohlwa asebethathe umhlalaphansi

Siphinde sikhulume ngesamba semali yempesheni kanye nensalela yempesheni yabathatha umhlalaphansi njengoba nabo befaka isandla futhi bangaphansi kweminikelo yezokuphepha yomphakathi elandelayo:

 • I-CSG (Generalized Social Contribution)
 • I-CRDS (Umnikelo Wokukhokhelwa Kwesikweletu Somphakathi)
 • I-CASA (Umnikelo Owengeziwe Wokubumbana Wokuzimela)

Lokhu kumelela cishe u-10% kuye ngomsebenzi obuwuphethe: isisebenzi, isisebenzi noma umphathi.

Isamba sempesheni kukhishwe iminikelo iba yinsalela yempesheni. Leli inani langempela ozoliqoqa ku-akhawunti yakho yasebhange.

Isamba nesamba somholo wabaphathi

Uma unesikhundla sokuphatha, inani leminikelo liphezulu kunesisebenzi noma isisebenzi. Kuyadingeka ngempela ukwengeza le mibono embalwa:

 • Iphesenti elidonswa ezimpeshenini lingaphezulu
 • Umnikelo ku-APEC (Inhlangano Yokuqashwa Kwabaphathi)
 • Umnikelo we-CET (Umnikelo Oyingqayizivele Nowesikhashana)

Ngakho-ke, kubaphathi, umehluko phakathi komholo ophelele kanye nomholo wengqikithi uphezulu kunezinye izisebenzi ezinesinye isimo.

Leli thebula elincane, elicace kakhulu likuchazela ngezibalo ezimbalwa futhi ngendlela ebambekayo umehluko phakathi kwesamba somholo kanye nengqikithi yomholo wezigaba ezahlukene zomsebenzi. Kuzoba usizo ekuqondeni kangcono:

 

isigaba Izindleko zamaholo Iholo lanyanga zonke Iholo lanyanga zonke
Uzimele 25% €1 €1
Okungelona isikhulu 23% €1 €1
Inkululeko 27% €1 €1
Inkonzo yomphakathi 15% €1 €1