Thola "Izaba Zanele"

Encwadini yakhe ethi “No Excuses Are Enough,” umbhali ohlonishwayo nesikhulumi uWayne Dyer unikeza umbono oshukumisa ingqondo mayelana nokuxolisa nokuthi ngokuvamile kungaba yizithiyo ezimpilweni zethu. ukukhula komuntu siqu kanye nomsebenzi. Le ncwadi iyimayini yegolide yeseluleko esisebenzayo nokuhlakanipha okujulile kokuthi singaziphendulela kanjani izenzo zethu futhi siphile ukuphila okunenjongo nokwaneliseka.

NgokukaDyer, abantu abaningi abaliboni ithonya elikhulu ukuxolisa okungaba nalo ezimpilweni zabo. Lezi zizathu, ezivame ukufihlwa njengezizathu ezizwakalayo zokungenzi okuthile, zingasivimbela ekufinyeleleni imigomo yethu futhi siphile impilo yethu ngokugcwele.

Imiqondo eyinhloko ethi "No more apologies"

UWayne Dyer ukhomba futhi axoxe ngezizathu ezimbalwa ezivamile abantu abazisebenzisayo ukugwema ukwenza izinto. Lezi zizathu zingasukela kokuthi “Ngimdala kakhulu” kuye kokuthi “Anginaso isikhathi,” futhi uDyer uchaza ukuthi lezi zizathu zingasivimba kanjani ukuba siphile ukuphila okwanelisayo. Usikhuthaza ukuba senqabe lezi zizathu futhi sithwale icala ngezenzo zethu.

Phakathi kwemiqondo egqama kakhulu yalencwadi umbono wokuthi sinesibopho ngezimpilo zethu. UDyer ugcizelela ukuthi sinamandla okukhetha isimo sethu sengqondo ngokuphila, nokuthi singakhetha ukungavumeli izaba ziphazamise indlela yokuphila ngokugcwele. Lo mqondo unamandla kakhulu ngoba usikhumbuza ukuthi yithi sodwa esinganquma ukuthi ukuphila kwethu kuzothatha isiqondiso siphi.

Indlela “Ukuxolisa Okwanele” Kungakushintsha Ngayo Impilo Yakho

UDyer uphikisa ngokuthi ukwamukela umthwalo wemfanelo ngezimpilo zethu kungaholela ekushintsheni okukhulu emqondweni wethu nesimo sengqondo. Esikhundleni sokubheka izithiyo njengezaba zokungenzi lutho, siqala ukuzibona njengamathuba okukhula nokufunda. Ngokwenqaba izaba, siqala ukuthatha isinyathelo ukuze sifeze amaphupho ethu futhi sifeze izinjongo zethu.

Le ncwadi futhi inikeza amasu asebenzayo okunqoba izaba. Isibonelo, uDyer uphakamisa izivivinyo zokubuka ngeso lengqondo ukusiza ukuguqula amaphethini ethu okucabanga angalungile. Lezi zindlela zilula kodwa zinamandla futhi zingasetshenziswa yinoma ubani ofuna ukuthuthukisa impilo yakhe.

Amandla okuzimela: isihluthulelo sokunqoba izaba

Isihluthulelo sokunqoba izaba, ngokusho kukaDyer, ukuqonda ukuthi sinomthwalo wemfanelo wezenzo zethu kuphela. Uma sikuqaphela lokhu, siyazikhulula emaketangeni ezaba futhi sizinike ithuba lokushintsha. Ngokubona ukuthi sinamandla okulawula izimpilo zethu, sizinika amandla okunqoba izithiyo futhi sifinyelele imigomo yethu.

Ngamafuphi: umlayezo oyinhloko othi "Ukuxolisa kwanele"

“Azikho Izaba Zanele” iyincwadi enamandla ebonisa ngokucacile ukuthi ukuxolisa kungakhinyabeza kanjani intuthuko yethu futhi kunciphise amandla ethu. Inikeza amasu aphathekayo okubona kanye nokunqoba lezi zizathu, isinika amathuluzi okuphila izimpilo ezigcwalisekile nezigculisayo.

Sengiphetha, Ukuxolisa Kwanele kungaphezu nje kwencwadi ekhuluma ngokunikwa amandla kanye nokuzibophezela. Iwumhlahlandlela osebenzayo ozokusiza ukuthi uguqule indlela yakho yokucabanga futhi ube nesimo sengqondo esihle futhi esisebenzayo. Nakuba sabelane ngesifinyezo sencwadi kanye nokufunda kwayo okubalulekile, kunconywa kakhulu ukuthi uyifunde yonke incwadi ukuze uthole inzuzo enkulu kuyo.

 

Khumbula, ukuze sikunambithe, senze kwatholakala ividiyo ethula izahluko zokuqala zencwadi. Kuyisiqalo esihle, kodwa akusoze kwathatha indawo yokwaziswa okuqukethwe ekufundweni kwayo yonke incwadi.