Daim ntawv no tau hloov kho zaum kawg ntawm 21/01/2024.

Tus tswv ntawm lub vev xaib no yog:

comme-un-pro.fr
.
Fabkis
E-mail: 
Tus Xov Tooj:.

Tus neeg sawv cev raug cai ntawm comme-un-pro.fr:

Tranquillus –tranquillus.france@comm-un-pro.fr

1. General

Peb tsis kam los yog yuav tsum tau koom nrog hauv kev daws teeb meem kev sib hais plaub ua ntej pawg neeg txiav txim plaub ntug.

2. Cov ntaub ntawv hauv qab no yuav tsum tau ua raws li txoj cai German.