Print Friendly, PDF ac E-bost

Oherwydd yr epidemig coronafirws, mae'ch cyflogwr wedi penderfynu gweithio amser byr. Yn y pen draw, amcangyfrifir y bydd y system hon yn effeithio ar fwy na dwy filiwn o weithwyr. Beth yw diweithdra technegol, pa gamau i'w cymryd, pwy a phryd ydych chi'n mynd talu i chi? Yr holl atebion i'ch cwestiynau.

Beth yw diweithdra rhannol neu dechnegol?

I siarad am ddiweithdra rhannol neu dechnegol, defnyddir y term gweithgaredd rhannol heddiw. Fel rheol gyffredinol, mae hyn ar gyfer cwmni sy'n wynebu cwymp neu ymyrraeth sylweddol yn ei weithgaredd. Talu iawndal i'w gweithwyr a fydd yn cael ei ad-dalu gan y wladwriaeth. Mae hyn yn helpu i osgoi layoffs.

Yn y cyd-destun hwn, a hyn, beth bynnag fo'ch cangen broffesiynol, y cewch iawndal hyd at:

  • 84% o'ch cyflog net a 70% o'ch cyflog gros.
  • 100% o'ch cyflog os ydych ar isafswm cyflog neu dan hyfforddiant (CDD neu CDI).
  • Gydag uchafswm o 4607,82 ewro os ydych chi'n mynd y tu hwnt i'r trothwy o 4,5 gwaith yr isafswm cyflog.

Beth yw'r camau i'w cymryd?

Mae ar gael eich cyflogwr gwneud cais i'r Gyfarwyddiaeth Ranbarthol ar gyfer Busnes, Cystadleuaeth, Defnydd, Llafur a Chyflogaeth. Er mwyn cynorthwyo busnesau yn y cyfnod cyfredol, maent wedi cael 30 diwrnod i wneud cais. Cyn belled ag yr ydych chi yn y cwestiwn, byddwch chi'n derbyn eich slip cyflog a'ch cyflog yn unol â'r dulliau arferol. Yn ystod y cyfnod hwn o ddiweithdra, bydd eich contract cyflogaeth yn cael ei atal, ond ni fydd ymyrraeth ag ef. Hynny yw, byddwch yn parhau i fod yn gysylltiedig â'ch cwmni, a'i fod felly wedi'i eithrio i chi weithio i gystadleuydd er enghraifft. Mae llawer o gontractau cyflogaeth yn cynnwys y cymal di-gystadleuaeth hwn. Ni chewch eich gwahardd rhag gweithio, ond rhaid i chi hysbysu'ch cyflogwr.

DARLLENWCH Y gwahanol fathau o absenoldeb, pryd a sut i fanteisio arnynt?

A allwn eich gorfodi i ofyn am ddail?

Yn ystod y cyfnod esgor ac yn dilyn cytundeb cwmni gyda'r undebau a chyfarfod y Pwyllgor Cymdeithasol ac Economaidd. Efallai y bydd eich busnes yn eich gorfodi chi 6 diwrnod i ffwrdd uchafswm taledig. Hepgorir y cyfnod rhybudd, sydd fel arfer yn fis, o ystyried yr amgylchiadau eithriadol y mae Ffrainc yn mynd drwyddynt. Bydd RTTs hefyd yn dilyn yr un rhesymeg.

Os oeddech chi'n bwriadu mynd ar wyliau yn fuan. Efallai y byddwch chi'n ystyried gohirio'ch absenoldeb. Byddwch yn ymwybodol nad oes unrhyw beth yn gorfodi'ch pennaeth i newid eich dyddiadau gwyliau. I'r gwrthwyneb, efallai y bydd ei angen arnoch unwaith y bydd yr argyfwng drosodd ac felly bydd yn sicr yn amharod i ohirio'ch gwyliau.

Gweithwyr asiantaeth a gweithwyr cartref hunangyflogedig, dros dro.

Ar gyfer yr hunangyflogedig, gwneir darpariaeth ar gyfer creu cronfa undod. Mae'r system hon yn darparu ar gyfer talu cymorth o 1500 ewro bob mis. Bydd y rhai sydd wedi colli trosiant neu wedi dod â phob gweithgaredd i ben yn gallu elwa ohono.

Gweithwyr mae gweithwyr dros dro yn elwa o ddiweithdra rhannol yn union fel gweithwyr ar gontractau parhaol neu dymor penodol. Nid yw natur eu contract yn effeithio ar eu hawl i elwa o'r system.

Os ydych chi'n cael eich cyflogi gan unigolion, nani, dynes lanhau neu arall. Bydd system y gellir ei chymharu â diweithdra rhannol yn caniatáu ichi gael 80% o'ch taliad arferol. Bydd eich cyflogwr yn eich talu a bydd y wladwriaeth yn ei ad-dalu'n ddiweddarach.