Yn absenoldeb manylder yn y cytundeb cyfunol, a yw'r tâl diswyddo confensiynol yn ddyledus i'r VRP?

Roedd dau weithiwr, a oedd yn arfer swyddogaethau cynrychiolydd gwerthu, wedi cael eu diswyddo am resymau economaidd fel rhan o gynllun diogelu swyddi (ABCh). Roeddent wedi atafaelu’r llys llafur i herio dilysrwydd eu diswyddiad a chael taliad o symiau amrywiol, yn arbennig fel tâl diswyddo cytundebol ychwanegol.

Y tâl diswyddo confensiynol ychwanegol a hawliwyd oedd yr hyn y darparwyd ar ei gyfer gan y cytundeb cyfunol ar gyfer hysbysebu a thebyg. Er gwaethaf eu statws fel cynrychiolwyr gwerthu, teimlai'r gweithwyr eu bod wedi elwa o ddarpariaethau'r cytundeb cyfunol hwn, sy'n berthnasol i'r cwmni yr oeddent yn gweithio iddo.

Ond roedd y beirniaid cyntaf wedi amcangyfrif:

ar y naill law bod y cytundeb ar y cyd VRP yn rhwymol ar gontractau cyflogaeth a gwblhawyd rhwng cyflogwyr a chynrychiolwyr gwerthiant, ac eithrio darpariaethau cytundebol mwy ffafriol sy'n benodol gymwys i gynrychiolwyr gwerthu; ar y llaw arall nad yw'r cytundeb cyfunol ar gyfer hysbysebu yn darparu ar gyfer ei gymhwysedd i gynrychiolwyr sydd â statws cynrychiolydd gwerthu.

O ganlyniad, roedd y barnwyr wedi ystyried mai cytundeb ar y cyd y VRP oedd yn berthnasol i'r berthynas gyflogaeth.

Fe wnaethant felly ddiswyddo'r gweithwyr ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  O Baratoi i Ysgolion Busnes: y cwrs iawn i mi?