Wat is sekularisme ... en wat is it net?

It prinsipe fan de skieding fan tsjerken en de steat, dat wol sizze fan harren wjersidige ûnôfhinklikens, waard fêstlein troch de wet fan 9 desimber 1905. Frankryk is dus in ûndielbere, sekulêre, demokratyske en sosjale Republyk ( kêst XNUMX fan de Grûnwet fan de Fyfde Republyk)

De fraach fan it sekularisme en mear yn it algemien dy fan de religieuze fraach is sûnt de ein fan de jierren tachtich (draach fan holledoeken troch teenagefamkes op in kolleezje yn Creil), in regelmjittich kontroversjeel ûnderwerp yn de Frânske maatskippij en ek in begryp dat te faak is ferkeard begrepen of ferkeard ynterpretearre.

Foar amtners yn it bysûnder en boargers yn it algemien komme in protte fragen op oer wat wol of net, oer de begripen fan fûnemintele frijheden, tekens of klean mei religieuze konnotaasjes, respekt foar de iepenbiere oarder, neutraliteit fan de ûnderskate romten.

Mei absolút respekt foar frijheid fan gewisse, is it sekularisme de garant foar it "meiinoar libjen" yn 'e Frânske styl, in konsept dat erkend wurdt troch it Europeesk Hof foar de Rjochten fan 'e Minske.

Trochgean mei it lêzen fan it artikel op 'e orizjinele side →

READ  04| Foar wa is in begeliede essay?