• "ഒരു പ്രാവിശ്യം കുറച്ചു ദൂരം ഒരു പ്രോത്സാഹനം"
  • പ്രായോഗിക ലേഖനങ്ങൾ.
  • ഗുണനിലവാരമുള്ള ലേഖനങ്ങൾ.
  • സ്വതന്ത്ര ലേഖനങ്ങൾ