Contracte d’aprenentatge: incompliment del contracte

El contracte d’aprenentatge és un contracte laboral pel qual, com a empresari, es compromet a proporcionar a l’aprenent formació professional, en part proporcionada a l’empresa i en part en un centre de formació en aprenentatge (CFA) o en una secció d’aprenentatge.

La resolució del contracte d'aprenentatge, durant els primers 45 dies, consecutius o no, de formació pràctica en una empresa realitzada per l'aprenent, pot intervenir lliurement.

Transcorregut aquest període dels primers 45 dies, la resolució del contracte només es podrà produir amb un acord escrit signat per ambdues parts (Codi del treball, art. L. 2-6222).

Si no hi ha acord, es pot iniciar un procediment d’acomiadament:

en cas de força major; en cas de falta greu de l'aprenent; en cas de defunció d'un empresari mestre d'aprenentatge en el marc d'una empresa unipersonal; o per la incapacitat de l'aprenent per exercir l'ofici per al qual es volia preparar.

L'extinció del contracte d'aprenentatge també es pot produir per iniciativa de l'aprenent. És una dimissió. Primer s'ha de posar en contacte amb el mediador de la cambra consular i respectar un termini de preavís.

Contracte d’aprenentatge: resolució per mutu acord de les parts

Si tu ...

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  De les probabilitats a l'estimació bayesiana