Print Friendly, PDF ac E-bost

Ar 25 Chwefror, 2021, mae gan y gwasanaethau iechyd galwedigaethol (OHS) y posibilrwydd o frechu rhai categorïau o weithwyr. I'r perwyl hwn, mae'r Weinyddiaeth Lafur wedi sefydlu protocol brechu.

Ymgyrch brechu gan y gwasanaethau iechyd galwedigaethol: pobl rhwng 50 a 64 oed yn gynhwysol gyda chyd-forbidrwydd

Mae'r ymgyrch frechu hon yn ymwneud â phobl rhwng 50 a 64 oed gan gynnwys cyd-forbidrwydd. Mae'r protocol brechu gan feddygon galwedigaethol yn rhestru'r patholegau dan sylw:

patholegau cardiofasgwlaidd: gorbwysedd arterial cymhleth (gorbwysedd) (gyda chymhlethdodau cardiaidd, arennol a fasgwlaidd), hanes strôc, hanes clefyd rhydweli goronaidd, hanes llawfeddygaeth gardiaidd, cam III neu IV methiant y galon NYHA; diabetes anghytbwys neu gymhleth; patholegau anadlol cronig sy'n agored i ddiarddel yn ystod haint firaol: clefyd rhwystrol yr ysgyfaint, asthma difrifol, ffibrosis yr ysgyfaint, syndrom apnoea cwsg, ffibrosis systig yn benodol; gordewdra gyda mynegai màs y corff (BMI) ≥ 30; canser blaengar o dan driniaeth (ac eithrio therapi hormonau); Mae Child Pugh yn sgorio sirosis cam B o leiaf; gwrthimiwnedd cynhenid ​​neu gaffaeledig; syndrom cryman-gell mawr neu hanes splenectomi; clefyd niwronau motor, myasthenia gravis, sglerosis ymledol, afiechyd

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Cymorth i'r cyflogwr ar gyfer derbyn, integreiddio a datblygiad proffesiynol pobl ag anableddau yn y cwmni