Faigheann fostaí tuarastal mar mhalairt ar a chuid oibre nó seirbhíse. Seo é an tuarastal comhlán. Beidh air ranníocaíochtaí a íoc a bhainfear go díreach óna thuarastal. Is é an glantuarastal an méid a gheobhaidh sé i ndáiríre.

Sé sin le rá : Tuarastal comhlán lúide ranníocaíochtaí = glantuarastal.

Le bheith níos cruinne, seo é mar a ríomhtar an olltuarastal:

Is ionann an tuarastal comhlán agus líon na n-uaireanta a oibríodh arna iolrú faoin ráta in aghaidh na huaire. Ní mór duit freisin aon ragobair, bónais, nó coimisiúin a shocraíonn an fostóir faoi shaoirse.

Ranníocaíochtaí

Is ionann ranníocaíochtaí fostaithe agus na hasbhaintí a dhéantar as an tuarastal agus a fhágfaidh go mbeifear in ann sochair shóisialta a mhaoiniú:

 • Dífhostaíocht
 • Scoir
 • Pinsean comhlántach
 • Árachas sláinte, máithreachais agus báis
 • Liúntais teaghlaigh
 • Timpiste oibre
 • Árachas Pinsean
 • Ranníocaíocht oiliúna
 • Clúdach sláinte
 • Tithíocht
 • Bochtaineacht

Íocann gach fostaí na ranníocaíochtaí seo: oibrí, fostaí nó bainisteoir. Trí iad a shuimiú, is ionann iad agus thart ar 23 go 25% den tuarastal. Íocann an chuideachta na ranníocaíochtaí céanna seo ar a taobh freisin, is é scair an fhostóra é. Tá ranníocaíochtaí an fhostóra dlite ag gach cuideachta, bíodh sé tionscail, ceardaíochta, talmhaíochta nó liobrálacha. Íocann an fostóir an 2 scair seo leis an URSSAF.

Tá an modh ríofa seo bailí freisin d'fhostaithe páirtaimseartha. Íocfaidh siad na ranníocaíochtaí céanna, ach i gcomhréir lena n-uaireanta oibre.

LÉIGH  Conas a oibríonn saoire íoctha?

Mar a fheiceann tú, tá an ríomh seo casta go leor, mar beidh sé ag brath ar an gcineál cuideachta ina bhfuil tú fostaithe agus do stádas.

tuarastal glan

Léiríonn an glantuarastal an tuarastal comhlán a asbhaineadh ó na ranníocaíochtaí. Ansin, beidh ort an cháin ioncaim a asbhaint arís. Tugtar an glantuarastal a bheidh le híoc ansin ar an tsuim chruinn a íocfar leat.

Go hachomair, is ionann an olltuarastal agus an tuarastal roimh chánacha agus is é an glantuarastal an méid a fhaightear tar éis na táillí go léir a dhealú.

Seirbhís phoiblí

Tá ranníocaíochtaí ó státseirbhísigh i bhfad níos ísle. Is ionann iad agus tuairim is 15% de mhéid an olltuarastail (in ionad 23 go 25% san earnáil phríobháideach).

Agus do phrintísigh?

Ní hionann tuarastal printíseach agus tuarastal fostaí. Go deimhin, faigheann sé luach saothair de réir a aoise agus a shinsearacht laistigh den chuideachta. Faigheann sé céatadán den SMIC.

Ní íocfaidh daoine óga faoi 26 agus ar chonradh printíseachta ranníocaíochtaí. Beidh an t-olltuarastal cothrom ansin leis an nglantuarastal.

Má tá olltuarastal an phrintísigh níos airde ná 79% den SMIC, ní bheidh na ranníocaíochtaí dlite ach amháin ar an gcuid a sháraíonn an 79%.

Le haghaidh conarthaí intéirneachta

Tá go leor daoine óga fostaithe ar intéirneachtaí agus faigheann siad luach saothair ní ó thuarastal, ach trí rud ar a dtugtar aisce intéirneachta. Tá sé seo díolmhaithe freisin ó ranníocaíochtaí mura sáraíonn sé an inasbhainte Slándála Sóisialta. Thairis sin, íocfaidh sé ranníocaíochtaí áirithe.

LÉIGH  Conas a bheith i do bhall den Banque Populaire?

Ná déanaimis dearmad ar ár bpinsinéirí

Labhraímid freisin ar ollphinsean agus ar ghlanphinsean do dhaoine atá ar scor ós rud é go ranníocann siad freisin agus go bhfuil siad faoi réir na ranníocaíochtaí slándála sóisialta seo a leanas:

 • An CSG (Ranníocaíocht Shóisialta Ghinearálta)
 • An CRDS (Ranníocaíocht as an bhFiachas Sóisialta a Aisíocaíocht)
 • CASA (Ranníocaíocht Bhreise Dlúthpháirtíochta le haghaidh Féinriail)

Is ionann é seo agus thart ar 10% ag brath ar an bpost a bhí agat: oibrí, fostaí nó feidhmeannach.

Déantar an pinsean glan den phinsean comhlán lúide na ranníocaíochtaí. Seo é an méid iarbhír a bhaileoidh tú i do chuntas bainc.

Tuarastal comhlán agus glan-tuarastal na bhfeidhmeannach

Nuair a bhíonn stádas feidhmiúcháin agat, bíonn méid na ranníocaíochtaí níos airde ná mar a bhíonn i gcás oibrí nó fostaí. Is gá go deimhin na cúpla smaoineamh seo a chur leis:

 • Tá an céatadán a asbhaintear do phinsin níos airde
 • Ranníocaíocht leis an APEC (Cumann Fostaíochta na bhFeidhmeannach)
 • Ranníocaíocht CET (Ranníocaíocht Shealadach agus Eisceachtúil)

Mar sin, i gcás feidhmeannaigh, tá an difríocht idir an olltuarastal agus an glantuarastal níos airde ná mar atá i gcás fostaithe eile a bhfuil stádas eile acu.

Míníonn an tábla beag, an-soiléir seo duit i gcúpla figiúr agus ar bhealach nithiúil an difríocht idir an olltuarastal agus an tuarastal glan do chatagóirí gairmiúla éagsúla. Beidh sé úsáideach le tuiscint níos fearr a fháil:

 

Catégorie Costais pá Tuarastal comhlán míosúil Luach saothair glan míosúil
creat 25% €1 €1
Neamhfheidhmiúcháin 23% €1 €1
Liobrálach 27% €1 €1
Seirbhís Phoiblí 15% €1 €1