Tionscadal Nua a Thionscnamh: Conas an Tús a Chur in iúl go hÉifeachtach


Ábhar: Seoladh an Tionscadail [Ainm an Tionscadail]: Cruinniú Tosaigh

Dia duit gach duine,

Tá lúcháir orm a fhógairt go bhfuil tús lenár dtionscadal nua, [Ainm an Tionscadail]. Is cloch mhíle shuntasach é an tionscadal seo dár gcuideachta, agus táim lánchinnte, le bhur gcomhiarrachtaí, go n-éireoidh linn ár spriocanna a bhaint amach.

Chun tús a chur leis an gcos dheas, táimid ag óstáil cruinniú tosaigh ar [dáta] ag [am]. Le linn an chruinnithe seo, beidh deis againn:

 • Cuir i láthair fhoireann an tionscadail agus róil gach duine.
 • Comhroinn fís iomlán an tionscadail agus na príomhchuspóirí.
 • Pléigh an réamhsceideal agus na clocha míle.
 • Pléigh ionchais agus ionchur gach ball foirne.

Molaim duit do chuid smaointe agus ceisteanna a ullmhú, mar beidh do rannpháirtíocht ghníomhach ríthábhachtach chun go n-éireoidh leis an tionscadal seo.

Chun comhoibriú réidh a éascú ón tús, tugaim cuireadh duit nóiméad a thógáil roimh an gcruinniú chun machnamh a dhéanamh ar na pointí seo a leanas:

 • Na scileanna agus na hacmhainní is féidir leat a thabhairt chuig an tionscadal.
 • Aon dúshláin a bhfuil súil agat leo agus moltaí chun iad a shárú.
 • Deiseanna do shineirgí le tionscnaimh leanúnacha eile.

Táim ag tnúth le bheith ag obair le gach duine agaibh agus féachaint cad is féidir linn a bhaint amach le chéile. Go raibh maith agat roimh ré as do thiomantas agus do dhíograis.

Le meas,

[Do ainm]

[Do phost]

Do shíniú ríomhphoist

 

 

 

 

 

Stádas Tionscadail a Nuashonrú: Ríomhphoist Faisnéiseacha a Scríobh agus R-phoist a Chur i nGleic

An chéad mhúnla:


Ábhar: Nuashonrú Seachtainiúil ar an Tionscadal [Ainm an Tionscadail] – [Dáta]

Dia duit gach duine,

Agus muid ag dul ar aghaidh tríd an gcéim [sonraigh an chéim reatha] dár dtionscadal [Ainm an Tionscadail], bhí mé ag iarraidh roinnt nuashonruithe tábhachtacha a roinnt leat agus aird a tharraingt ar éachtaí suntasacha na seachtaine seo.

Dul Chun Cinn Suntasach:

 • Tasc 1 : [Cur síos gairid ar an dul chun cinn, mar shampla, “Tá dearadh Modúl X 70% críochnaithe anois”]
 • Tasc 2 : [Cur síos gairid ar an dul chun cinn]
 • Tasc 3 : [Cur síos gairid ar an dul chun cinn]

Na Garspriocanna Eile:

 • Tasc 4 : [Cur síos gairid ar an gcéad chloch mhíle eile, mar shampla, “Forbairt Modúl Y sceidealta don tseachtain seo chugainn”]
 • Tasc 5 : [Cur síos gairid ar an gcéad chloch mhíle eile]
 • Tasc 6 : [Cur síos gairid ar an gcéad chloch mhíle eile]

Pointe airdeallach :

 • Dúshlán 1 : [Cur síos gairid ar an dúshlán agus na céimeanna a glacadh chun é a shárú]
 • Dúshlán 2 : [Cur síos gairid ar an dúshlán agus na céimeanna a glacadh chun é a shárú]

Ba mhaith liom buíochas speisialta a ghlacadh [ainmnigh roinnt ball foirne] as an obair iontach a rinne siad ar [luaigh tascanna sonracha]. Leanann do thiomantas agus do shaineolas chun an tionscadal seo a chur chun cinn.

Tugaim cuireadh duit do thuairimí, do cheisteanna nó do imní a roinnt le linn ár gcruinniú foirne seachtainiúil atá sceidealaithe le haghaidh [cuir isteach an dáta agus an t-am]. Tá rannpháirtíocht gach duine luachmhar agus cuireann sé go mór lenár rathúlacht chomhchoiteann.

Go raibh maith agaibh go léir as bhur dtiomantas leanúnach. Le chéile déanaimid rudaí iontacha!

Le meas,

[Do ainm]

[Do phost]

Do shíniú ríomhphoist


An dara múnla


Ábhar: Nuashonrú an Tionscadail [Ainm an Tionscadail] – [Dáta]

A bhaill foirne, a chara,

Tá súil agam go bhfaighidh an teachtaireacht seo tú i gcruth iontach. Theastaigh uaim nuashonrú tapa a sholáthar duit maidir lenár dtionscadal [Ainm an Tionscadail] ionas go bhfanfaimid i gcomhthráth ar ár ndul chun cinn agus na chéad chéimeanna eile.

Príomhbhearta:

 • D’éirigh linn an chéim [Ainm an Chéim] a thabhairt chun críche, a bhuí le hiarrachtaí leanúnacha [Foghrúpa nó Ainm Aonair].
 • Tá ár gcomhoibriú le [Ainm an chomhpháirtí nó an tsoláthraí] curtha ar bhonn foirmiúil, rud a neartóidh ár gcumas le haghaidh [cuspóir sonrach].
 • Tá an t-aiseolas ón seisiún aiseolais [Dáta] ionchorpraithe, agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach duine agaibh as ucht bhur gcuid oibre cuiditheach.

Na chéad chéimeanna eile:

 • Cuirfear tús leis an gcéim [Ainm na Chéad Chéim Eile] ar [Dáta Tosaigh], agus [Ainm an Cheannaire] mar phríomhphointe teagmhála.
 • Táimid ag pleanáil cruinniú Comhordaithe ar [Dáta] chun [ábhair ar leith] a phlé.
 • I measc na nithe inseachadta don mhí seo chugainn tá [Liosta de na nithe inseachadta].

Ba mhaith liom aird a tharraingt ar sár-obair gach duine agaibh. Is léir agus is mór an meas atá agat ar do thiomantas agus do phaisean don tionscadal seo. Má tá aon cheist, imní, nó moltaí agat, bíodh leisce ort iad a roinnt. Tá ár gcumarsáid oscailte ar cheann de na príomhghnéithe dár rathúlacht leanúnach.

Go raibh maith agat as do thiomantas leanúnach don tionscadal [Ainm an Tionscadail]. Le chéile, leanfaimid orainn ag déanamh dul chun cinn tábhachtach.

Le mo bhuíochas ar fad,

[Do ainm]

[Do phost]

Do shíniú ríomhphoist

 

 

 

 

 

 

Iarr Acmhainní Breise: Straitéisí Cumarsáide Éifeachtacha


Ábhar: Iarratas ar Acmhainní Breise don Tionscadal [Ainm an Tionscadail]

LÉIGH  Cad a mhíníonn eagla na scríbhneoireachta?

A [Ainm na foirne nó na bhfaighteoirí], a chara,

Agus muid ag dul ar aghaidh tríd an tionscadal [Ainm an Tionscadail], ba léir go bhféadfadh acmhainní breise cur go mór lenár rathúlacht leanúnach.

Ba mhaith liom d’aird a dhíriú ar chúpla réimse ar leith a dteastaíonn aird ar leith uathu. Ar an gcéad dul síos, d'fhéadfadh comhtháthú foirne atá speisialaithe i [luaigh réimse nó scil] cabhrú linn an luas láidir atá bunaithe againn go dtí seo a choinneáil. Ina theannta sin, chuirfeadh méadú ar ár mbuiséad ar ár gcumas na costais a bhaineann le [luaigh costais shonracha] a chlúdach, ag cinntiú nach ndéanaimid comhréiteach ar cháilíocht an tionscadail. Ar deireadh, d’éascódh éadáil [luaigh crua-earraí nó bogearraí] [luaigh gníomhaíocht nó próiseas], rud a chuideodh le cur i gcrích níos rianúla an tionscadail.

Táim muiníneach go bhféadfaidh ról ríthábhachtach a bheith ag na coigeartuithe straitéiseacha seo inár leithdháileadh acmhainní chun ár dtionscadal a thabhairt chun críche go rathúil. Táim ar fáil chun an togra seo a phlé go mion agus chun aon cheisteanna atá agat a fhreagairt.

Go raibh maith agat as do bhreithniú agus táim ag tnúth le do chuid aiseolais.

Cordialement,

[Do ainm]

[Do phost]

Do shíniú ríomhphoist

 

 

 

 

 

Moill ar Thionscadal a Thuairisciú: Cumarsáid Trédhearcach


Ábhar: Fógra maidir le Moill a Bhaineann leis an Tionscadal [Ainm an Tionscadail]

A [Ainm na foirne nó na bhfaighteoirí], a chara,

Ba mhaith liom teagmháil a dhéanamh leat chun tú a chur ar an eolas faoi mhoill gan choinne ar sceideal an tionscadail [Ainm an Tionscadail]. In ainneoin ár n-iarrachtaí comhaontaithe, thángamar ar [luaigh go hachomair cúis na moille] a chuaigh i bhfeidhm ar ár ndul chun cinn.

Faoi láthair, táimid ag obair go dícheallach chun éifeachtaí na moille seo a mhaolú. Tá réitigh fhéideartha aitheanta againn, amhail [luaigh go hachomair na réitigh a breithníodh], agus táimid i mbun iad a chur i bhfeidhm chun dul ar an mbóthar arís.

Ba mhaith liom a dhearbhú duit, cé gur cúis aiféala an mhoill seo, go bhfanann sláine agus cáilíocht an tionscadail mar phríomhthosaíocht againn. Táimid tiomanta do gach beart riachtanach a ghlacadh chun tionchar na moille seo ar na táirgí insoláthartha deiridh a íoslaghdú.

Táim ar fáil chun an nuashonrú seo a phlé go mion agus chun aon cheisteanna nó imní atá agat a fhreagairt. Coinneoidh mé ar an eolas thú freisin maidir le dul chun cinn agus coigeartuithe breise de réir mar a tharlaíonn siad.

Go raibh maith agat as do thuiscint agus tacaíocht leanúnach.

Cordialement,

[Do ainm]

[Do phost]

Do shíniú ríomhphoist

 

 

 

 

 

 

Aiseolas a lorg ar rud is féidir a sheachadadh: Teicnící chun Comhoibriú a Spreagadh


Ábhar: Tuairisceáin Inmhianta ar an Inseachadta [Ainm an Inseachadta]

A [Ainm na foirne nó na bhfaighteoirí], a chara,

Tá súil agam go bhfuil ag éirí go maith le gach duine. Tá áthas orm a fhógairt go bhfuil an inseachadta [Ainm Inseachadta] réidh le hathbhreithniú anois. Bhí do shaineolas agus d’aiseolas riachtanach i gcónaí chun cáilíocht ár gcuid oibre a chinntiú, agus iarraim do chomhoibriú arís.

Tugaim cuireadh duit nóiméad a ghlacadh chun athbhreithniú a dhéanamh ar an doiciméad a ghabhann leis seo agus do chuid smaointe, moltaí nó imní a roinnt. Ní hamháin go gcabhróidh d’aiseolas linn an inghnóthaithe seo a bheachtú, ach neartóidh sé freisin comhsheasmhacht agus éifeachtacht ár n-iarrachtaí amach anseo.

Tuigim go bhfuil sceidil ghnóthach ag gach duine, ach ba mhór agam é dá bhféadfaimis tuairisceáin a thabhairt chun críche faoin [dáta inmhianaithe]. Chuirfeadh sé seo ar ár gcumas ár spriocdhátaí a chomhlíonadh agus do chuid ranníocaíochtaí luachmhara a chomhtháthú.

Fanfaidh mé ar fáil duit le haghaidh aon cheisteanna nó soiléirithe. Go raibh maith agat roimh ré as do chuid ama agus tiomantais do rath an tionscadail seo.

Cordialement,

[Do ainm]

[Do phost]

Do shíniú ríomhphoist

 

 

 

 

 

 

Cruinniú Tionscadail a Eagrú: Leideanna maidir le Cuirí Cruinnithe Rathúla


Ábhar: Cuireadh chuig Cruinniú Tionscadail [Ainm an Tionscadail] – [Dáta]

A [Ainm na foirne nó na bhfaighteoirí], a chara,

Mar chuid dár n-iarrachtaí leanúnacha chun rath an tionscadail [Ainm an Tionscadail] a chinntiú, ba mhaith liom cruinniú a eagrú ar [dáta] ag [am] in [suíomh nó ardán ar líne]. Tabharfaidh an cruinniú seo deis dúinn dul chun cinn le déanaí a phlé, constaicí féideartha a aithint, agus comhoibriú ar na chéad chéimeanna eile.

Clár an Chruinnithe:

 1. Cur i láthair ar an dul chun cinn le déanaí
 2. Plé ar dhúshláin reatha
 3. Tobsmaointeoireacht a dhéanamh ar réitigh fhéideartha
 4. Pleanáil na chéad chéimeanna eile
 5. Seisiún ceisteanna agus freagraí

Molaim duit do chuid moltaí agus smaointe nua a ullmhú. Beidh do rannpháirtíocht ghníomhach ríthábhachtach le haghaidh cruinniú táirgiúil agus torthaí rathúla.

Deimhnigh do fhreastal roimh [spriocdháta le deimhniú], le do thoil, ionas gur féidir liom na socruithe riachtanacha a dhéanamh.

Gabhaim buíochas libh as bhur dtiomantas agus as bhur gcomhoibriú, agus táim ag tnúth le muid a fheiceáil ag obair le chéile chun ár dtionscadal a chur ar aghaidh.

Cordialement,

[Do ainm]

[Do phost]

Do shíniú ríomhphoist

 

 

 

 

 

 

Athruithe Scóipe i dTionscadal a Chur in iúl


Ábhar: Athruithe Suntasacha maidir le Scóip an Tionscadail [Ainm an Tionscadail]

A chomhghleacaithe, a chairde,

Ba mhaith liom teagmháil a dhéanamh leat inniu chun tú a chur ar an eolas faoi roinnt athruithe suntasacha maidir le raon feidhme ár dtionscadal reatha. Cé go bhfuil na hathruithe seo suntasach, tá siad deartha chun ár dtorthaí a bharrfheabhsú agus chun rath fadtéarmach ár gcomhiarrachtaí a chinntiú.

Tuigim go bhféadfadh ceisteanna agus b'fhéidir imní a bheith ag baint leis na forbairtí nua seo. Sin an fáth a bhfuilim ar fáil chun na hathruithe seo a phlé go mion, chun aon phointí éiginnteachta a shoiléiriú agus chun tacú leat san idirthréimhse seo, a bhfuil súil againn a bheidh torthúil agus lán de nuálaíocht.

Táim réidh freisin le seisiún plé a eagrú inar féidir linn na forbairtí seo a phlé níos doimhne, tuairimí cuiditheacha a roinnt agus an bealach chun cinn a chomhphlé.

Ar feitheamh do chuid aiseolais chuiditheach, cuirim mo dhúthracht chugat.

LÉIGH  Sampla de phost chun saoire a iarraidh gan phá.

Cordialement,

[Do ainm]

[Do phost]

Do shíniú ríomhphoist

 

 

 

 

Rathúlacht an Tionscadail a Chomhroinnt: Teicnící chun Bua Foirne a Cheiliúradh


Ábhar: Déanaimis Rath ár dTionscadal a Chomhroinnt mar Fhoireann

A chomhghleacaithe, a chairde,

Tá dul chun cinn mór á dhéanamh ag ár dtionscadal agus ba mhaith liom fáilte a chur roimh an tiomantas a léiríonn gach duine ar bhonn laethúil. Tá foireann dlúth againn, áit a bhfuil cúnamh agus comhoibriú riachtanach. A bhuí leis seo, déanaimid sármhaitheas.

Cuireann ár gcomh-éachtanna mórtas agus iontas orm. Tá genius cruthaitheach neamhghnách léirithe againn maidir le fadhbanna casta a réiteach. Chuir ár gceimic foirne ar ár gcumas airde iontach a bhaint amach.

Molaim duit an t-am a ghlacadh go han-luath chun nóiméad cairdiúil a roinnt leis an rath seo a cheiliúradh. Le linn deoch, déanaimis plé ar na dúshláin atá le sárú, ar an méid a foghlaimíodh agus ar na cuimhní cinn ar an turas comhroinnte seo. Déanaimis gáire le chéile faoi na constaicí a shárú.

Tá mé ag súil go mór le taithí a fháil ar an nóiméad compord seo libh go léir agus aitheantas a thabhairt d’éachtaí ár bhfoireann iontach. Táim cinnte dearfa de go bhfuil ár n-acmhainn chomhchoiteann ollmhór fós ag déanamh ábhar iontais dúinn.

Cairdeas,

[Do chéad ainm]

[D'fheidhm]

Do shíniú ríomhphoist

 

 

 

 

 

 

Coigeartuithe Buiséid a Iarraidh: Straitéisí le haghaidh Ullmhúchán Rathúil


Ábhar: Iarratas ar Choigeartuithe Buiséid: Tograí Cuiditheach atá á Plé

Dia duit gach duine,

Mar chuid dár dtionscadal reatha, tá sé soiléir go bhfuil gá le roinnt coigeartuithe buiséadacha chun a chinntiú go n-rithfidh sé go réidh agus go n-éireoidh leis. Ba mhaith liom mar sin plé comhoibríoch a oscailt ina bhféadfaimis breathnú ar na roghanna éagsúla atá ar fáil le chéile.

Tuigim go bhféadfadh coigeartuithe buiséadacha a bheith ina n-ábhar imní uaireanta. Mar sin féin, ba mhaith liom a chinntiú go bhfuil na modhnuithe seo á mbreithniú d'fhonn éifeachtúlacht ár dtionscadal a uasmhéadú, agus cáilíocht na hoibre a ndéanaimid ár ndícheall a sheachadadh a chaomhnú.

Tugaim cuireadh duit do chuid smaointe agus moltaí a roinnt, ionas gur féidir linn comhoibriú agus teacht ar réitigh a fhreastalaíonn ar riachtanais gach duine. Ní hamháin go bhfuil meas ar do shaineolas agus ar do dhearcadh, ach tá siad riachtanach do rath leanúnach ár dtionscnaimh.

Tá sé beartaithe agam cruinniú a eagrú sna laethanta amach romhainn chun na coigeartuithe seo a phlé ar bhealach níos doimhne. Beidh do rannpháirtíocht ghníomhach agus do aiseolas fíor-bhuíoch.

Ag tnúth lenár malartuithe torthúla, cuirim mo bheannachtaí ómósach chugat.

Cordialement,

[Do ainm]

[Do phost ]

Do shíniú ríomhphoist

 

 

 

 

Ranníocaíochtaí a Lorg: Leideanna chun Rannpháirtíocht Ghníomhach a Spreagadh

Ábhar: Tá do Thuairim ag Rudaí: Glac Páirt Ghníomhach inár dTionscadal

A chomhghleacaithe, a chairde,

Agus muid ag dul ar aghaidh lenár dtionscadal, ba léir gur tháinig saibhreas ár bplé agus na smaointe nuálacha as an méid a chuir gach duine againn leis. Ní hamháin go bhfuil meas ar do shaineolas agus ar do pheirspictíocht uathúil, ach tá siad riachtanach dár rathúlacht chomhchoiteann.

Táim ag scríobh chugat inniu chun tú a spreagadh chun páirt ghníomhach a ghlacadh inár gcéad chruinniú foirne eile. Is féidir le do chuid smaointe, mór nó beag, a bheith mar chatalaíoch chun ár dtionscadal a bhaint amach chun airde nua. Táim lánchinnte go dtiocfaidh torthaí eisceachtúla as ár gcomhoibriú agus ár spiorad foirne.

Sula mbuailfimid le chéile, molaim duit smaoineamh ar na pointí ar mhaith leat aghaidh a thabhairt orthu, moltaí nó réitigh a ullmhú ar na dúshláin a bhíonn romhainn, agus a bheith réidh do chuid smaointe a roinnt agus a bheith oscailte d’aiseolas cuiditheach.

Táim ag tnúth le cloisteáil uait agus oibriú le chéile chun rud fíorspeisialta a bhaint amach.

Go raibh maith agat as do thiomantas agus do thiomantas leanúnach.

Feicfidh mé go luath thú,

[Do chéad ainm]

[D'fheidhm]

Síniú ríomhphoist

 

 

 

 

 

 

 

Coinbhleacht a Bhainistiú le linn Tionscadail: Teicnící le haghaidh Réiteach Éifeachtach Coimhlinte


Ábhar: Straitéisí Éifeachtacha um Réiteach Coinbhleachta

Dia duit gach duine,

Mar is eol daoibh, is comhfhiontar é ár dtionscadal atá gar dár gcroíthe. Mar sin féin, tá sé nádúrtha go dtagann difríochtaí tuairimí chun cinn le linn ár gcomhoibriú.

Ba mhaith liom cuireadh a thabhairt duit dul i ngleic leis na huaireanta seo le comhbhá agus le meas ar a chéile. Tá sé riachtanach go n-éistimis go gníomhach le dearcthaí daoine eile, agus ár ndearcadh féin á léiriú go soiléir agus go macánta. Trí thimpeallacht a chothú ina spreagtar idirphlé, is féidir linn deiseanna fáis agus nuálaíochta a dhéanamh de na difríochtaí sin.

Agus é seo san áireamh, tá sé beartaithe agam seisiún a eagrú ina bhféadfaimis saincheisteanna reatha a phlé agus comhoibriú chun teacht ar réitigh a rachaidh chun tairbhe gach duine. Ní hamháin go mbeidh luach ag baint le do rannpháirtíocht agus smaointe, ach beidh siad ríthábhachtach freisin do rath leanúnach ár dtionscadal.

Táim muiníneach, trí dhul le chéile agus oibriú le hionracas agus le meas, gur féidir linn constaicí reatha a shárú agus leanúint ar aghaidh ag bogadh i dtreo ár gcomhspriocanna.

Go raibh maith agat as do thiomantas agus do phaisean gan staonadh don tionscadal seo.

Feicfidh mé go luath thú,

[Do ainm]

[Do phost reatha]

Do shíniú ríomhphoist

 

 

 

 

 

Miontuairiscí cruinnithe a ullmhú: leideanna chun ríomhphoist atá gonta soiléir a scríobh do bhaill sóisearacha


Ábhar: Do Threoir maidir le Miontuairiscí Cruinnithe Éifeachtacha

Dia duit gach duine,

Tá súil agam go bhfuil sibh go léir ceart go leor. Mar is eol dúinn go léir, is cuid ríthábhachtach iad miontuairiscí cruinnithe chun gach duine a choinneáil ar an leathanach céanna agus a chinntiú go bhfuil dul chun cinn comhsheasmhach á dhéanamh againn i dtreo ár spriocanna.

Theastaigh uaim roinnt leideanna a roinnt maidir le miontuairiscí cruinnithe a scríobh atá soiléir agus beacht, agus iad fós mionsonraithe go leor chun forbhreathnú cuimsitheach a sholáthar ar an méid a pléadh:

 1. Bí beacht : Déan iarracht príomhphointí a achoimriú go gonta, gan sonraí tábhachtacha a fhágáil ar lár.
 2. Luaigh na Rannpháirtithe : Tabhair faoi deara cé a bhí i láthair agus cuir béim ar an méid a rinne gach duine.
 3. Liostaigh na Gníomhartha le Leanúint : Na chéad chéimeanna eile a shainaithint go soiléir agus freagrachtaí sonracha a shannadh.
 4. Cuir Spriocdhátaí san áireamh : Maidir le gach gníomh le leanúint, déan cinnte spriocdháta réalaíoch a chur in iúl.
 5. Iarr Aiseolas : Sula gcríochnaítear an tuarascáil, fiafraigh de na rannpháirtithe an bhfuil aon bhreisithe nó ceartúcháin acu.
LÉIGH  Fionnachtana ar an Bogearraí Pro-Scriosadh Orthagrafach Cordial.

Táim cinnte gur féidir leis na leideanna beaga seo difríocht mhór a dhéanamh i gcáilíocht miontuairiscí ár gcruinnithe. Ná bíodh drogall ort do leideanna nó moltaí féin a roinnt chun an próiseas seo a fheabhsú.

Go raibh maith agat as bhur n-aird agus tiomantas leanúnach dár dtionscadal.

Is mise le fírinne,

[Do ainm]

[Do phost reatha]

Do shíniú ríomhphoist

 

 

 

 

 

 

Athruithe Sceidil a Chur in iúl: Leideanna don Phleanáil Rathúil


Ábhar: Coigeartuithe Sceidil an Tionscadail - Déanaimis Pleanáil go hÉifeachtach

Dia duit gach duine,

Ba mhaith liom teagmháil a dhéanamh leat chun tú a chur ar an eolas faoi roinnt coigeartuithe ar ár sceideal tionscadail. Mar is eol duit, tá pleanáil rathúil ríthábhachtach chun ár spriocanna a bhaint amach in am.

Agus é seo san áireamh, tá athbhreithniú déanta againn ar spriocdhátaí áirithe chun ár n-iarrachtaí a ailíniú níos fearr agus ár ndul chun cinn a bharrfheabhsú. Seo iad na príomhathruithe:

 1. Céim 1 : Tá an dáta deiridh socraithe anois don 15 Meán Fómhair.
 2. Céim 2 : Tosóidh díreach tar éis, 16 Meán Fómhair.
 3. Cruinniú foirne : Sceidealta don 30 Meán Fómhair, chun dul chun cinn agus coigeartuithe féideartha a phlé.

Is eol dom go bhféadfadh go mbeadh gá le coigeartuithe ar do thaobh féin de na hathruithe seo. Molaim duit mar sin nóiméad a ghlacadh chun athbhreithniú a dhéanamh ar na dátaí nua seo agus a chur in iúl dom má tá aon imní nó moltaí agat.

Táim fós ar fáil chun na hathruithe seo a phlé agus chun oibriú le chéile i dtreo aistriú réidh. Táthar an-bhuíoch as do chomhoibriú agus as do sholúbthacht, mar i gcónaí.

Go raibh maith agat as do thuiscint agus do thiomantas leanúnach do rathúlacht ár dtionscadal.

Is mise le fírinne,

[Do chéad ainm]

[Do phost reatha]

Síniú ríomhphoist

 

 

 

 

Fadhbanna Teicniúla a Thuairisciú: Teicnící le haghaidh Cumarsáid Éifeachtach


Ábhar: Fógra Fadhb Teicniúil

Dia duit gach duine,

Ba mhaith liom scríobh chugat chun roinnt fadhbanna teicniúla atá le sárú againn sa chéim seo dár dtionscadal a chur in iúl. Tá sé riachtanach go dtugaimid aghaidh ar na saincheisteanna seo go réamhghníomhach chun aon mhoill a d’fhéadfadh a bheith ann a sheachaint.

I láthair na huaire tá deacrachtaí againn leis an nuashonrú Córas A le déanaí, rud a chuireann isteach ar ár sreabhadh oibre go háirithe. Ina theannta sin, tá mionfhabhtanna ag Uirlis B a dteastaíonn aird láithreach orthu chun cobhsaíocht an chórais a chinntiú. Ina theannta sin, thugamar faoi deara saincheisteanna comhoiriúnachta agus Eilimint C á chomhtháthú le bogearraí eile.

Táim cinnte go mbeimid in ann na dúshláin seo a shárú go tapa trínár gcomhoibriú agus ár spiorad foirne. Molaim duit do chuid tuairimí agus moltaí a roinnt le haghaidh réiteach éifeachtach.

Fanfaidh mé ar fáil duit chun na saincheisteanna seo a phlé níos mine agus chun comhphlean gníomhaíochta a fhorbairt.

Go raibh maith agat as bhur n-aird agus tiomantas leanúnach do rathúlacht ár dtionscadal.

Cordialement,

[Do ainm]

[Do phost reatha]

Do shíniú ríomhphoist

 

 

 

 

 

Ceardlanna Tionscadail a Chomhordú: Leideanna chun Cuirí a Ghlacadh


Ábhar: Cuireadh chuig ár gcéad cheardlann tionscadail eile

Dia duit gach duine,

Tá áthas orm cuireadh a thabhairt duit chuig ár gcéad cheardlann tionscadail eile, deis iontach chun smaointe nuálacha a mhalartú agus comhoibriú go dlúth le baill dár bhfoireann dinimiciúil.

Sonraí na ceardlainne:

 • Dáta: [Cuir isteach an dáta]
 • áit: [luaigh suíomh]
 • Uair: [Am seó]

Le linn na ceardlainne seo, beidh deis againn dul chun cinn tionscadail le déanaí a phlé, deiseanna feabhsúcháin a aithint, agus na chéad chéimeanna criticiúla eile inár dturas comhpháirteach a phleanáil. Beidh do láithreacht agus do rannpháirtíocht riachtanach chun ár bplé a shaibhriú agus chun ár dtionscadal a mhúnlú.

Deimhnigh do rannpháirtíocht roimh [spriocdháta], le do thoil, ionas gur féidir linn na socruithe riachtanacha a dhéanamh chun seisiún táirgiúil agus tarraingteach a chinntiú.

Ag tnúth leis an nóiméad saibhrithe seo a roinnt leat,

Cordialement,

[Do ainm]

[Do phost]

Do shíniú ríomhphoist

 

 

 

 

Ionchais na bPáirtithe Leasmhara a Bhainistiú: Leideanna don Chumarsáid Trédhearcach


Ábhar: Ionchais na gcustaiméirí a bhainistiú

Dia duit gach duine,

Theastaigh uaim nóiméad a thógáil le plé a dhéanamh ar bhainistiú ionchais na ngeallsealbhóirí. Is gné ríthábhachtach é seo dár dtionscadal reatha.

Tá sé mar aidhm againn cumarsáid thrédhearcach shreabhán a bhaint amach. Ciallaíonn sé seo faisnéis a roinnt, nuashonraithe, cruinn agus rialta. Ciallaíonn sé freisin ceisteanna a d'fhéadfadh teacht chun cinn a fhreagairt.

Tá sé ríthábhachtach go mbeimid go léir ailínithe leis an bhfís chéanna. Áireamh agus ní mór éisteacht le gach tuairim. Seo mar a thógfaimid caidreamh láidir muiníne lenár bpáirtithe leasmhara.

Táim anseo chun aon mholtaí nó imní a phlé. Tá do chuid smaointe luachmhar. Cuireann siad lenár mbealach chun ratha.

Go raibh maith agat as do thiomantas gan staonadh.

Is mise le fírinne,

[Do ainm]

[Do phost]

Do shíniú ríomhphoist

 

 

 

 

 

Ullmhaigh Léiriúcháin Tionscadal Rathúla


Ábhar: Déanaimis Cur i Láthair Tionscadail a ullmhú

Dia duit gach duine,

Tá sé in am ár gcur i láthair tionscadail a ullmhú. Is céim ríthábhachtach í seo. Tá ár bhfuinneamh agus ár gcruthaitheacht tuillte aici.

Tá a fhios agam go bhfuil smaointe uathúla ag gach duine agaibh. Smaointe ar fiú iad a roinnt. Is iad cur i láthair an t-am foirfe chuige seo. Tugann siad ardán dúinn chun aird a tharraingt ar rath ár dtionscadal.

Tugaim cuireadh duit nóiméad a ghlacadh chun machnamh a dhéanamh. Cad ba mhaith leat a aibhsiú? An bhfuil aon scéalta i gcuimhne agat? Samplaí nó figiúirí nithiúla le roinnt?

Cuimhnigh, is é cur i láthair rathúil ceann a tharraingíonn aird. An ceann a thugann eolas agus a spreagann. Mar sin, cuir do theagmháil phearsanta leis. Rud a léiríonn do stíl.

Táim cinnte gur féidir linn cur i láthair cuimhneacháin a chruthú. Ní féidir liom fanacht le do chuid tuairimí cruthaitheacha a fheiceáil.

Feicfidh mé go luath thú,

[Do ainm]

[Do phost]

Do shíniú ríomhphoist

 

 

 

 

Críochnú Tionscadail a Fhógairt: Leideanna le Tátal Dearfach


Ábhar: Fógra Tábhachtach: Críoch rathúil Ár dTionscadal

Dia duit gach duine,

Tá an t-am tagtha. Tá ár dtionscadal, ar oibríomar leis an oiread sin díograise, ag teacht chun deiridh. Is céim shuntasach í seo. Cloch mhíle is fiú a cheiliúradh.

Táim bródúil asainn. Sháraigh muid dúshláin, d’fhás muid le chéile agus bhaineamar ár sprioc amach. Chuir gach iarracht, gach bua beag, leis an rath seo.

Sna laethanta amach romhainn eagróimid cruinniú chun na sonraí deiridh a phlé. Deis a bheidh ann freisin lenár dtaithí agus ár gcuid foghlama a roinnt. Am chun comhghairdeas a dhéanamh linn féin agus breathnú ar an todhchaí le dóchas.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil libh go léir as bhur dtiomantas agus bhur dtiomantas. Ba tusa cnámh droma an tionscadail seo. Bhí do thiomantas lárnach dár rathúlacht.

Fanfaimid i dteagmháil le haghaidh eachtraí amach anseo. Ní féidir liom fanacht go bhfeicfidh mé cén áit a rachaidh ár gcosáin amach anseo.

Go raibh maith agat arís as gach rud.

Feicfidh mé go luath thú,

[Do ainm]

[Do phost reatha]

Do shíniú ríomhphoist