Lè ou kominike, swa li sou kominikasyon ekri ou oral, ou dwe asire w ke ou klè ak presi epi ke ou eksprime sa ou vle di. Kominikasyon efikas ka ede w fè koneksyon, kominike lide ou byen, ak amelyore relasyon ou ak lòt moun. Nan atik sa a, nou pral gade kèk fason pou amelyore kominikasyon ekri ak oral ou.

Amelyore kominikasyon ekri ou

Lè w ap ekri, li enpòtan pou w reflechi sou odyans ou ak nivo konpreyansyon yo. Sèvi ak mo ki senp, ki klè ak fraz pou eksplike lide ou ak pwen de vi ou. Evite twòp konplike ak pèdi nan detay yo. Si sa posib, fè rechèch sou tèm ak fraz ou itilize yo epi eseye asire w ke yo klè pou odyans ou a.

Epitou, eseye li tèks ou yo byen fò anvan ou sèvi ak yo. Sa ap ede ou idantifye mo ak fraz ki pa klè epi chanje yo. Ou ka mande yon lòt moun tou pou li travay ou epi ba ou fidbak, ki pral ede amelyore kominikasyon ekri ou.

Amelyore kominikasyon oral ou

Lè w ap pale ak yon moun, li enpòtan pou w asire w ke w klè ak espesifik. Pale dousman epi byen eksprime mo ou yo. Sèvi ak mo senp epi evite mo ak fraz konplike ki ka difisil pou konprann.

READ  Egzanp lèt pou konteste yon dekrè salè

Epitou, li enpòtan pou koute lòt moun nan epi ba yo tan ak espas pou eksprime panse yo ak opinyon yo. Koute ak anpil atansyon pwennvi li epi eseye ba li yon repons ki apwopriye.

Sèvi ak langaj kò pou eksprime panse ou

Lang kò se yon zouti pwisan pou kominike ak lòt moun. Ou ka itilize langaj kò w pou w eksprime santiman w ak emosyon w epi montre w ap koute w.

Pou egzanp, ou ka souri epi souke tèt ou pou montre ou konprann, oswa souke tèt epi ouvri bouch ou pou montre ou enterese epi koute ak anpil atansyon. Ou ka sèvi ak jès ak ekspresyon vizaj tou pou montre ke w ap angaje nan konvèsasyon.

konklizyon

An konklizyon, pou amelyore kominikasyon ekri ak oral ou, ou dwe asire w ke ou klè ak presi epi ke ou eksprime sa ou vle di. Sèvi ak mo senp ak fraz epi fè rechèch sou tèm ou itilize yo. Koute epi bay lòt moun tan ak espas pou eksprime panse yo ak opinyon yo. Finalman, sèvi ak langaj kò pou eksprime santiman w ak emosyon w epi montre w ap koute.