Mae sawl achlysur pan fydd yn rhaid i'ch cwmni anfon llythyr cwyn, boed yng nghyd-destun anfonebau di-dâl, hawliad am iawndal neu ad-daliad am gynnyrch nad yw'n cydymffurfio gan gyflenwr, ac ati. . Yn yr erthygl hon, rydym yn darparu'r ddau dempledi e-bost cwyn mwyaf cyffredin i chi.

Templed e-bost i hawlio talu anfoneb

Cwyno anfonebau di-dâl yw'r math mwyaf cyffredin o gŵyn mewn busnesau. Rhaid i'r math hwn o e-bost fod yn ddigon penodol iawn a'i gyd-destunoli fel bod y rhyng-gysylltydd yn deall ar unwaith beth ydyw - bydd hyn yn osgoi yn ôl ac ymlaen, yn enwedig gyda rhynglynwyr sy'n ceisio gohirio'r dyddiad talu!

Os mai e-bost yr hawliad yw'r atgoffa cyntaf a anfonir, mae'n rhybudd ffurfiol. Felly mae'n rhan o fframwaith cyfreithiol a rhaid gofalu amdano yn dda rhag ofn y dylai'r achos fynd ymhellach oherwydd gall fod yn dystiolaeth.

Dyma dempled e-bost ar gyfer hawlio anfoneb ddi-dâl:

Testun: Rhybudd ffurfiol ar gyfer anfoneb hwyr

Syr / Madam,

Ac eithrio gwall neu hepgor ar ein rhan ni, nid ydym wedi derbyn taliad eich anfoneb dyddiedig [dyddiad], yn swm [swm dyledus], ac wedi dod i ben ar [dyddiad cau].

Rydym yn garedig yn gofyn ichi dalu'r anfoneb hon cyn gynted ag y bo modd, yn ogystal â thalu hwyr. Gweler yr atodlen ynghlwm wrth yr amod, ynghyd â ffioedd hwyr a gyfrifir yn unol â chyfraith Erthygl L.441-6 2008 776-4 Awst 2008.

Tra'n aros am eich rheoleiddiad, rydym yn dal i fod ar gael i chi am unrhyw gwestiwn ynglŷn â'r anfoneb hon.

Derbyn, Syr / Madam, mynegiant ein cyfarchion diffuant,

[Llofnod] "

Templed e-bost i hawlio iawndal neu ad-daliad

Mae'n gyffredin i fusnes orfod hawlio iawndal neu ad-daliad, p'un ai gan ei gyflenwr neu gan bartner allanol. Mae'r achosion yn lluosog: gall oedi trafnidiaeth fel rhan o daith fusnes, cynnyrch nad yw'n cydymffurfio neu un sydd wedi cyrraedd mewn cyflwr gwael, hawliad neu unrhyw ddifrod arall gyfiawnhau ysgrifennu e-bost o'r fath.

DARLLENWCH  Mae e-bost proffesiynol llwyddiannus yn ddarostyngedig i sawl maen prawf

Beth bynnag yw ffynhonnell y broblem, bydd strwythur e-bost yr hawliad bob amser yr un peth. Dechreuwch trwy ddatgelu'r broblem a natur y niwed, cyn ffeilio'ch cais. Mae croeso i chi ddyfynnu darpariaeth gyfreithiol i gefnogi'ch cais.

Rydym yn cynnig model o e-bost cwyn a gyfeirir at gyflenwr yn achos cynnyrch nad yw'n cydymffurfio yn ei dimensiynau.

Testun: Cais am ad-daliad am gynnyrch nad yw'n cydymffurfio

Syr / Madam,

Fel rhan o'r contract [dynodi neu rif contract] gan gysylltu'ch cwmni atom ni, fe orchmynnom [swm + enw'r cynnyrch] o [dyddiad], am gyfanswm o [swm y gorchymyn].

Cawsom y cynhyrchion ar [dyddiad derbyn]. Fodd bynnag, nid yw'n cydymffurfio â disgrifiad eich catalog. Yn wir, mae'r dimensiynau a nodir ar eich catalog o [dimensiynau], tra bod y cynnyrch a dderbyniwyd yn mesur [dimensiynau]. Fe welwch atodiad ynghlwm â ​​llun sy'n ardystio anghydffurfiad y cynnyrch a ddarperir.

O dan erthygl 211-4 y Côd Defnyddwyr, gan nodi bod gofyn i chi ddarparu cynnyrch yn unol â'r contract gwerthu, byddwch yn ad-dalu'r cynnyrch hwn yn garedig hyd at [swm].

Gan edrych ymlaen at eich ateb, derbyniwch, Madam / Syr, mynegiant fy nheimladau nodedig.

[Llofnod]