Deall egwyddorion sylfaenol dylunio gwe

Mae gwefan ddeniadol a swyddogaethol yn dibynnu ar ddealltwriaeth gadarn o hanfodion dylunio gwe. Trwy feistroli'r cysyniadau allweddol hyn, gallwch greu gwefan sy'n dal sylw ymwelwyr ac yn eu hannog i archwilio'ch cynnwys. Dyma'r elfennau hanfodol i'w hystyried wrth ddylunio'ch gwefan:

 1. Teipograffeg: Dewiswch wyneb-deipiau darllenadwy a chyson i sicrhau darllen hawdd ac adlewyrchu naws eich brand. Mae maint ffont, bylchau a hierarchaeth hefyd yn bwysig ar gyfer cyflwyniad clir a strwythuredig o gynnwys.
 2. Lliwiau: Defnyddiwch balet lliw cytûn sy'n atgyfnerthu hunaniaeth eich brand ac yn creu amgylchedd sy'n ddymunol yn weledol i ymwelwyr. Gellir defnyddio lliwiau hefyd i arwain sylw ac amlygu elfennau allweddol.
 3. Delweddau: Cynhwyswch ddelweddau o ansawdd, perthnasol a deniadol i ddarlunio'ch cynnwys, ennyn diddordeb ac atgyfnerthu'r neges rydych am ei chyfleu. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud y gorau o feintiau delwedd ar gyfer amser llwytho cyflym.
 4. Cynllun: Trefnwch gynnwys mewn ffordd resymegol a strwythuredig ar gyfer llywio a deall yn hawdd. Defnyddiwch ofod gwyn, penawdau ac is-benawdau i dorri cynnwys ac arwain darllen.
 5. Llywio: Dylunio llywio sythweledol a chyson sy'n ei gwneud hi'n gyflym ac yn hawdd i ymwelwyr ddod o hyd i'r wybodaeth y maent yn chwilio amdani. Defnyddiwch ddewislenni clir, dolenni mewn lleoliad da ac opsiynau chwilio effeithiol.

Optimeiddio profiad y defnyddiwr (UX) ar gyfer llywio llyfn

Mae profiad y defnyddiwr (UX) yn agwedd hanfodol ar gyfer llwyddiant gwefan. Mae'n cwmpasu rhwyddineb defnydd, boddhad a hygyrchedd i ymwelwyr. Dyma rai awgrymiadau i wneud y gorau o UX eich gwefan a darparu llywio llyfn:

 1. Trefniadaeth Cynnwys: Strwythuro gwybodaeth yn glir i wneud cynnwys yn haws ei ddeall a'i gyrchu. Defnyddiwch benawdau ac is-benawdau ystyrlon, a rhannwch y testun yn baragraffau byr, cryno.
 2. Bwydlenni sythweledol: Dyluniwch fwydlenni syml a rhesymegol i helpu defnyddwyr i lywio'n hawdd rhwng gwahanol dudalennau eich gwefan. Sicrhewch fod eitemau bwydlen wedi'u labelu'n glir a'u trefnu mewn ffordd gyson.
 3. Hygyrchedd: Sicrhewch fod eich gwefan yn hygyrch i bob defnyddiwr, gan gynnwys y rhai sy'n defnyddio technolegau cynorthwyol neu sydd ag anghenion arbennig. Ystyriwch agweddau fel maint ffontiau, cyferbyniadau lliw, a thagiau hygyrchedd ar gyfer delweddau.
 4. Dyluniad ymatebol: Addaswch eich gwefan i wahanol fathau o ddyfeisiau (cyfrifiaduron, ffonau smart, tabledi) i ddarparu'r profiad defnyddiwr gorau posibl ar bob sgrin. Defnyddiwch dechnegau dylunio ymatebol i sicrhau bod eich cynnwys yn cael ei arddangos yn gywir ac yn llyfn ar bob dyfais.
 5. Amseroedd llwytho: Optimeiddiwch amseroedd llwytho tudalennau i atal defnyddwyr rhag dod yn ddiamynedd a gadael eich gwefan. Cywasgu delweddau, lleihau sgriptiau, a defnyddio technegau caching trosoledd i wneud i'ch gwefan lwytho'n gyflymach.
DARLLENWCH  Pam mae'n dda cael cerdyn aelod Crédit Agricole?

Cymhwyso arferion gorau SEO

SEO (SEO) yn elfen hanfodol i gynyddu gwelededd eich gwefan a denu traffig wedi'i dargedu. Trwy gymhwyso arferion gorau SEO, byddwch yn gwella safle eich gwefan mewn peiriannau chwilio ac yn denu ymwelwyr sydd â diddordeb yn eich cynhyrchion neu wasanaethau. Dyma rai awgrymiadau i wneud y gorau o'ch gwefan ar gyfer SEO:

 1. Geiriau Allweddol Perthnasol: Nodwch y geiriau allweddol mwyaf perthnasol ar gyfer eich diwydiant a'u hintegreiddio'n naturiol i'ch cynnwys, teitlau, meta-ddisgrifiadau a URLs. Bydd hyn yn caniatáu i beiriannau chwilio ddeall thema eich gwefan a dangos eich cynnwys mewn canlyniadau chwilio perthnasol.
 2. Cynnwys o safon: Creu cynnwys unigryw, addysgiadol a deniadol i'ch ymwelwyr. Mae peiriannau chwilio yn gwerthfawrogi cynnwys o safon a gall wella'ch safleoedd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru'ch cynnwys yn rheolaidd i gadw diddordeb defnyddwyr a pheiriannau chwilio.
 3. Meta-dagiau: Defnyddiwch dagiau meta priodol, gan gynnwys tagiau teitl a disgrifiad, i roi gwybodaeth glir i beiriannau chwilio am gynnwys pob tudalen. Defnyddir y tagiau hyn hefyd i arddangos gwybodaeth mewn canlyniadau chwilio, a all ddylanwadu ar gyfradd clicio drwodd defnyddwyr.
 4. Strwythur y wefan: Trefnwch eich gwefan yn rhesymegol ac yn hierarchaidd, gyda URLau clir a thagiau teitl ac is-deitl ar gyfer pob adran o'r cynnwys. Mae hyn yn ei gwneud hi'n haws i beiriannau chwilio ddeall a mynegeio'ch gwefan.
 5. Dolenni i Mewn: Sicrhewch ddolenni i mewn o ansawdd (backlinks) o wefannau perthnasol ac ag enw da. Mae dolenni i mewn yn cael eu hystyried yn bleidleisiau o hyder gan beiriannau chwilio a gallant wella'ch safleoedd. I wneud hyn, cynigiwch gynnwys gwerthfawr sy'n annog gwefannau eraill i'ch cyfeirio.
DARLLENWCH  Beth yw'r gwahaniaeth rhwng cyflog net a chyflog gros?

Trwy ddilyn yr awgrymiadau hyn a chymhwyso arferion gorau SEO, byddwch yn rhoi hwb i welededd eich gwefan ac yn denu traffig wedi'i dargedu, gan gynyddu eich siawns o drosi ymwelwyr yn gwsmeriaid.

 

Parhau i hyfforddi yn y safle gwreiddiol →→→