Féadann tosca éagsúla a bheith mar thoradh ar chuideachta gan tuarastail a foirne a íoc a thuilleadh. Ar a chuid is fearr, níl anseo ach botún maoirseachta nó cuntasaíochta. Ach sa chás is measa, is de bharr deacrachtaí airgeadais a bheith ag do neamhíocaíocht. Ach, fiú amháin faoi na coinníollacha seo, caithfidh d’fhostóir a chostais a íoc, go háirithe luach saothair a chuid fostaithe. Sa chás nach n-íoctar pá go déanach nó mura n-íoctar pá, is féidir le fostaithe a éileamh, ar ndóigh, go n-íocfaí a gcuid pá.

Timpeall na híocaíochta tuarastail

Mar a deir siad, tá pá tuillte ag gach obair. Mar sin, mar chúiteamh ar gach a bhfuil bainte amach aige ina phost, caithfidh gach fostaí suim a fhreagraíonn dá chuid oibre a fháil. Sonraítear an luach saothair ina chonradh fostaíochta. Agus caithfidh siad na forálacha dlíthiúla agus conarthacha a bhfuil gach cuideachta sa Fhrainc faoina réir a chomhlíonadh.

Cibé eintiteas a n-oibríonn tú dó, éilítear orthu an tuarastal a comhaontaíodh i do chonradh fostaíochta a íoc leat. Sa Fhrainc, faigheann oibrithe a gcuid pá gach mí. Seo alt L3242-1 de Cód Saothair a shonraíonn an caighdeán seo. Ní bhfaigheann ach oibrithe séasúracha, uaineach, fostaithe sealadacha nó saorateangairí a gcuid íocaíochtaí gach coicís.

Maidir le gach íocaíocht mhíosúil, ní mór duillín pá a bheith ann a shonraíonn fad na hoibre a dhéantar i rith na míosa, chomh maith leis an méid pá a íocadh. Soláthraíonn an duillín pá seo sonraí faoin méid a íocadh, lena n-áirítear: bónais, buntuarastal, aisíocaíochtaí, íosíocaíochtaí, srl.

Cathain a mheastar go bhfuil an tuarastal gan íoc?

De réir mar a ordaíonn dlí na Fraince, caithfear do thuarastal a íoc leat go míosúil agus ar bhonn leanúnach. Dearadh an íocaíocht mhíosúil seo ar dtús chun oibriú i bhfabhar na bhfostaithe. Meastar nach bhfuil an tuarastal íoctha nuair nár íocadh é laistigh de mhí. Caithfidh tú comhaireamh ó dháta íocaíochta na míosa roimhe sin. Más rud é go rialta, déantar aistriú pá an bhainc ar an 2ú den mhí, tá moill ann mura ndéantar an íocaíocht go dtí an 10ú.

Cad é do leas i gcás pá neamhíoctha?

Measann na cúirteanna gur cion tromchúiseach é neamhíocaíocht fostaithe. Fiú má tá údar maith leis an sárú ar chúiseanna dlisteanacha. Cáineann an dlí an gníomh gan fostaithe a íoc as obair a rinneadh cheana.

De ghnáth, éilíonn an binse saothair ar an gcuideachta na suimeanna lena mbaineann a íoc. Sa mhéid gur fhulaing an fostaí claontacht mar thoradh ar an moill seo, beidh an fostóir faoi dhliteanas damáistí a íoc dó.

Má mhaireann an fhadhb le himeacht ama agus má thagann méid na n-íocaíochtaí gan íoc chun bheith suntasach, ansin sárófar an conradh fostaíochta. Dífhostófar an fostaí gan chúis cheart agus bainfidh sé leas as slánaíochtaí éagsúla. Is cion coiriúil é gan fostaí a íoc. Má shocraíonn tú gearán a chomhdú, ní mór duit é sin a dhéanamh le linn na 3 bliana tar éis an dáta nár íocadh do thuarastal leat. Beidh ort dul chuig an mbinse tionsclaíoch. Is é an nós imeachta seo a thuairiscítear in airteagal L. 3245-1 den Chód Oibreachais.

Ach sula dtéann tú chuige sin, ba cheart duit an chéad chur chuige a thriail ar dtús. Mar shampla, trí scríobh chuig bainisteoir na roinne a bhainistíonn na duillíní pá i do chuideachta. Seo dhá shampla de phost chun iarracht a dhéanamh an scéal a réiteach go cairdiúil.

Sampla 1: Éileamh ar phá neamhíoctha don mhí roimhe sin

 

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Tél. : 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Sir / Madam,
fonction
seoladh
cód zip

I [Cathair], ar [Dáta

Ábhar: Éileamh ar phá neamhíoctha

Sir,

Fostaithe laistigh d’eagraíocht ó shin (dáta fruilithe), íocann tú suim (méid tuarastail) mar thuarastal míosúil. Dílis do mo phost, ar an drochuair bhí an droch-iontas orm a fheiceáil go n-aistrítear mo thuarastal, a tharlaíonn de ghnáth ar (an gnáthdháta) den mhí, nár cuireadh i gcrích do mhí (…………).

Cuireann sé mé i staid thar a bheith míchompordach. Tá sé dodhéanta dom faoi láthair mo mhuirir a íoc (cíos, costais leanaí, aisíocaíochtaí iasachta, srl.). Bheinn buíoch dá bhrí sin dá bhféadfá an earráid seo a cheartú a luaithe is féidir.

Ar feitheamh freagra tapa uait, glac le mo thoil.

                                                                                  Síniú

 

Sampla 2: Gearán faoi roinnt pá neamhbhailithe

 

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Tél. : 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Sir / Madam,
fonction
seoladh
cód zip

I [Cathair], ar [Dáta

Ábhar: Éileamh ar phá a íoc don mhí… LRAR

Sir,

Ba mhaith liom a mheabhrú duit leis seo go bhfuil muid faoi cheangal ag conradh fostaíochta dar dáta (dáta fruilithe), do phost (do phost). Sonraíonn sé seo luach saothair míosúil de (do thuarastal).

Ar an drochuair, ón mí (an chéad mhí nach bhfuair tú do thuarastal a thuilleadh) go dtí mí na míosa (an mhí reatha nó an mhí dheiridh nach bhfuair tú do thuarastal) atá agam nár íocadh. Níor íocadh mo phá, ar cheart a bheith déanta de ghnáth ar (an dáta sceidealta) agus ar (dáta).

Déanann an cás seo fíordhíobháil dom agus cuireann sé isteach ar mo shaol pearsanta. Molaim duit an t-easnamh tromchúiseach seo a leigheas a luaithe is féidir. Is ortsa atá an fhreagracht mo thuarastal a chur ar fáil dom don tréimhse ó (……………) go (…………….) Nuair a gheofar an litir seo.

Ba mhaith liom a chur in iúl duit nach bhfuarthas freagra láithreach uait. Beidh iallach orm na húdaráis inniúla a ghabháil chun mo chearta a dhearbhú.

Glac le do thoil, a dhuine uasail, mo bheannachtaí measúla.

                                                                                   Síniú

 

Íoslódáil “Sampla-1-Éileamh-ar-phá-íoctha-an-mhí roimhe sin.docx”

Sampla-1-Éileamh-ar-neamhíoctha-tuarastal-an-an mhí roimhe sin.docx - Íoslódáilte 13767 n-uaire - 15,46 KB

Íoslódáil “Sampla-2-Éileamh-as-roinnt-pá-nach bhfuarthas.docx”

Sampla-2-Éileamh-ar-roinnt-pá-neamh-íoctha.docx - Íoslódáilte 13463 huaire - 15,69 KB