இந்த கணிதவியல் MOOC ஆனது உயர்நிலைப் பள்ளியிலிருந்து உயர்கல்விக்கு மாறுவதற்கு உங்களை ஆதரிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

5 தொகுதிக்கூறுகளால் ஆனது, கணிதத்தில் இந்த தயாரிப்பு உங்கள் அறிவை ஒருங்கிணைத்து, உயர்கல்வியில் நுழைவதற்கு உங்களை தயார்படுத்துகிறது.

இந்த MOOC உயர்நிலைப் பள்ளியின் முடிவில் உங்கள் அறிவை மதிப்பிடுவதற்கும், உயர்கல்வியில் நல்ல ஒருங்கிணைப்புக்கு அவசியமான கணிதக் கருத்துகளைத் திருத்துவதற்கும் ஒரு வாய்ப்பாகும்.

இறுதியாக, உயர்கல்வியில் மிக முக்கியமான செயலாக இருக்கும் சிக்கலைத் தீர்ப்பதை நீங்கள் பயிற்சி செய்வீர்கள்.

வெவ்வேறு மதிப்பீட்டு முறைகள் வழங்கப்படுகின்றன: பல தேர்வு கேள்விகள், உங்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க ஏராளமான பயன்பாட்டு பயிற்சிகள் மற்றும் தீர்க்கப்பட வேண்டிய சிக்கல்கள், பங்கேற்பாளர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும்.

அசல் தளத்தில் கட்டுரையை தொடர்ந்து படிக்கவும் →

அசல் தளத்தில் கட்டுரையை தொடர்ந்து படிக்கவும்

படிப்பதற்கான  இளைஞர்களை பணியமர்த்துவதற்கான உதவி: நீண்ட அல்லது குறுகிய நீட்டிப்புகள்