พิมพ์ง่าย PDF & Email

L’objectif de ce MOOC est de présenter la robotique dans ses différentes facettes et les débouchés professionnels possibles. Il a pour visée une meilleure compréhension des disciplines et des métiers de la robotique avec pour ambition d’aider les lycéens dans leur orientation. Ce MOOC fait partie d’une collection réalisée dans le cadre du ProjetSUP.

เนื้อหาที่นำเสนอใน MOOC นี้จัดทำขึ้นโดยทีมผู้สอนจากระดับอุดมศึกษา คุณจึงมั่นใจได้ว่าเนื้อหามีความน่าเชื่อถือ สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ

 

La robotique est considérée comme l’une des technologies clefs pour l’avenir. Elle est au croisement de plusieurs sciences et technologies : mécanique, électronique, informatique, intelligence artificielle, automatique, optronique, logiciel embarqué, énergie, nanomatériaux, connectique … La diversité des domaines auxquels la robotique fait appel, permet de s’orienter vers un large panel de métiers allant du technicien en automatismes ou en robotique à l’ingénieur support client pour l’assistance technique, le développeur logiciel ou encore l’ingénieur en robotique, sans compter tous les métiers liés à la production, à la maintenance et aux bureaux d’études. Ce MOOC dresse un panorama des champs d’intervention et des secteurs d’activités pour exercer ces métiers.

อ่าน  “ การเป็นสองภาษา” หมายความว่าอย่างไร