توضیحات:

خوش آمد,

آیا همیشه می خواستید وارد یک ماجراجویی کارآفرینی شوید؟

موقعش است ! در 3 ساعت درس، کشف کنید روش شناسی، واژگان، لس ابزارهای عملی و فرهنگ شروع لازم است تا پروژه آینده خود را شروع کنید.

 

این دوره با نمونه هایی از استارتاپ هایی که می شناسید نشان داده شده است: Airbnb ، Uber ، Facebook ، Youtube ، Instagram ، Twitter ، Heetch ، Save ، Groupon ، Dropbox ، Breather ، Criteo ، Twitch...

آموزشی که هم نظریه (بسیاری از مفاهیم تحت پوشش) و هم تمرین (کشف بسیاری از ابزارها) را با هم ترکیب می کند.

برای شما بازی می کند

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  آموزش اکسل 2019: اصول