این چاپ آخرین بار در 03/04/2023 به روز شده است.

صاحب این وب سایت:

comme-un-pro.fr
.
فرانسه
پست الکترونیک : 
شماره تلفن:.

نماینده(های) قانونی comme-un-pro.fr:

ترانکیلوس –tranquillus.france@comme-un-pro.fr

1. عمومی

ما نه مایلیم و نه موظف به شرکت در رسیدگی های حل اختلاف در هیئت داوری مصرف کننده هستیم.

2. اطلاعات زیر طبق قوانین آلمان الزامی است.