دسته بندی: مهارت های ارتباطی نوشتاری و شنیداری

الصاق در عبارات مودبانه: آیا مطمئن هستید که از آن به خوبی استفاده می کنید؟

به امید ...: فرمول مودبانه در انتهای ایمیل حرفه ای برای مراقبت از فرمول های ...

ادامه مطلب

عبارات مودبانه ای که باید در یک ایمیل حرفه ای اجتناب کنید

عبارات مودبانه: چند اشتباه که باید اجتناب کرد! نامه همراه، نامه تشکر، ...

ادامه مطلب

ایمیل حرفه ای، از فرمول های آشنا اجتناب کنید!

فرمول های مودبانه ای که باید در ابتدای ایمیل از آنها اجتناب کنید فهرست کردن همه موارد دشوار است.

ادامه مطلب

یک ایمیل به سرپرست خود بفرستید: از چه نوع فرمول مودبانه ای استفاده کنید؟

فرمول های مودبانه برای خطاب به یک مافوق سلسله مراتبی در یک زمینه حرفه ای، او ...

ادامه مطلب

ایمیل های حرفه ای خود را با فرمول های مودبانه سازگار تقویت کنید

فرمول های مودبانه ممکن در پایان یک ایمیل حرفه ای با سلام و احترام...

ادامه مطلب
بارگیری

مترجم

رفتن به محتوای اصلی