دسته بندی: مهارت های ارتباطی نوشتاری و شنیداری

ایمیل های حرفه ای خود را با فرمول های مودبانه سازگار تقویت کنید

فرمول های مودبانه ممکن در پایان یک ایمیل حرفه ای با سلام و احترام...

ادامه مطلب

عبارات مودبانه ای که باید در یک ایمیل حرفه ای اجتناب کنید

عبارات مودبانه: چند اشتباه که باید اجتناب کرد! نامه همراه، نامه تشکر، ...

ادامه مطلب

فرمول های مودبانه ای را انتخاب کنید که تعهد و حرفه ای بودن را با هم ترکیب می کنند

فرمول های خروج برای یک ایمیل حرفه ای جذاب اولین و آخرین کلمات یک ...

ادامه مطلب

الصاق در عبارات مودبانه: آیا مطمئن هستید که از آن به خوبی استفاده می کنید؟

به امید ...: فرمول مودبانه در انتهای ایمیل حرفه ای برای مراقبت از فرمول های ...

ادامه مطلب

یک ایمیل به سرپرست خود بفرستید: از چه نوع فرمول مودبانه ای استفاده کنید؟

فرمول های مودبانه برای خطاب به یک مافوق سلسله مراتبی در یک زمینه حرفه ای، او ...

ادامه مطلب
بارگیری

مترجم