در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:

  • شناسایی مسائل جابجایی فعلی و آینده،
  • رمزگشایی جنبه های قانونی مربوط به تحرک،
  • یک نمای کلی از بازیگران حکمرانی، راه حل ها، و همچنین هزینه ها و منابع مالی برای تحرک تهیه کنید.
  • عناصر مربوط به حمل و نقل کالا را مشخص کنید.

توضیحات:

تبدیل خط مشی حمل و نقل عمومی به سیاست تحرک عمومی، چالش های این خط مشی عمومی، ارائه LOM، ابزارها و ابتکارات موجود، این MOOC دانش ضروری برای درک چالش های فعلی و ابتکارات موجود برای پاسخ به آنها را در اختیار شما قرار می دهد. .

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  آماده شدن برای حرفه خود در تجزیه و تحلیل داده ها