Sonraí agus samhail-litir saor in aisce chun do chostais ghairmiúla a aisíoc. Caitheann gach duine acu ar mhisin atá leatsa. Le haghaidh riachtanais agus gníomhaíochtaí do ghnó an fhreagracht atá air. Foráiltear le dlí an tsaothair, cibé acu ar dhoiciméid tacaíochta a thíolacadh nó i bhfoirm liúntais ar ráta comhréidh, go n-aisíocfar tú as na suimeanna a d'ardaigh tú. Mar sin féin, uaireanta bíonn an nós imeachta cóireála pianmhar agus tógann sé am. Is fútsa atá sé mar sin tú féin a eagrú agus a chinntiú go bhfaighidh tú do chuid airgid ar ais. Ní dócha go mbeidh imní ar dhaoine eile faoi.

Cad iad na cineálacha éagsúla costas gnó?

Ó am go ham, d’fhéadfá a bheith faoi réir costais ghnó le linn do chuid oibre. Seo iad na costais riachtanacha a chaithfidh tú a chur chun cinn le linn do dhualgais a chomhlíonadh agus atá nasctha le feidhmíocht do ghníomhaíochta. Is é an chuideachta atá freagrach as an gcuid is mó de na tuarascálacha costais seo.

Is féidir leis na costais ghairmiúla mar a thugtar orthu gnéithe éagsúla a thógáil, agus is iad seo a leanas na cinn is tábhachtaí:

  • Costais iompair: agus tú ag taisteal ar eitleán, ar thraein, ar bhus nó i dtacsaí le haghaidh misean nó le dul chuig cruinniú gairmiúil;
  • Costais míleáiste: má úsáideann an fostaí a fheithicil féin le haghaidh turas gnó (arna ríomh de réir scála míleáiste nó oícheanta óstáin);
  • Costais lónadóireachta: le haghaidh lóin ghnó;
  • Costais soghluaisteachta gairmiúla: nasctha leis an athrú suímh as a dtagann athrú ar an áit chónaithe.
LÉIGH  Conas ríomhphoist shoiléir agus ghairmiúla a scríobh?

Tá:

  • Costais doiciméadaithe,
  • Costais chóirithe,
  • Costais chóiríochta
  • Costais teile-oibre,
  • Na costais a bhaineann le huirlisí NTIC a úsáid (teicneolaíochtaí nua faisnéise agus cumarsáide),

Conas a dhéantar aisíocaíocht costas gairmiúil?

Cibé cineál na gcostas a thabhaítear, is féidir dhá fhoirm a bheith leis na téarmaí agus na coinníollacha maidir le costais a aisíoc. Déantar soláthar dóibh sa chonradh fostaíochta, nó is cuid de chleachtas sa chuideachta iad.

Is féidir íocaíocht a dhéanamh trí aisíocaíocht dhíreach a dhéanamh ar chostais iarbhír, is é sin le rá na híocaíochtaí go léir a thabhaítear. Baineann siad seo le costais teile-oibre, úsáid uirlisí TFC, soghluaisteacht ghairmiúil, nó costais a thabhaíonn fostaithe a phostáiltear thar lear. Dá réir sin, aistríonn an fostaí a thuarascálacha costais éagsúla chuig a fhostóir. Ag déanamh cinnte iad a choinneáil ar feadh trí bliana ar a laghad.

Is féidir freisin go n-íocfar slánaíocht ráta comhréidh ócáideach nó tréimhsiúil leat. Glactar leis an modh seo le haghaidh costais athfhillteacha, mar shampla, do ghníomhaire tráchtála. Sa chás seo, níl oibleagáid ar an dara ceann a chostais a chosaint. Socraíonn an riarachán cánach uasteorainneacha agus athraíonn siad de réir chineál na gcostas (béilí, iompar, cóiríocht shealadach, aistriú, liúntais mhíleáiste). Má sháraítear na teorainneacha, áfach, féadfaidh an fostóir do dhoiciméid tacaíochta a cheangal. Ba chóir a thabhairt faoi deara nach bhfuil stiúrthóirí cuideachta i dteideal an liúntais sheasta seo.

An próiseas chun aisíocaíocht costas gairmiúil a éileamh

Mar riail ghinearálta, aisíocfar do chostais ghairmiúla tar éis duit na doiciméid tacaíochta a chur faoi bhráid na roinne cuntasaíochta nó chuig an mbainisteoir acmhainní daonna. De ghnáth beidh an t-iarmhéid le feiceáil ar do chéad duillín pá eile agus aistreofar an méid chuig do chuntas.

LÉIGH  Teimpléad r-phoist le leithscéal a ghabháil do mhaoirseoir

Tá 3 bliana ar fáil duit chun cruthúnas ar do chostais ghairmiúla a sholáthar agus mar sin aisíocfar é. Níos faide ná an tréimhse seo, níl oibleagáid ar do shaoiste iad a íoc a thuilleadh. Más trí dhearmad nó trí dearmad a dhéanamh nó cibé fáth nach gcuirimid do chuid airgid ar ais. Is fearr i ndáiríre idirghabháil a dhéanamh go tapa trí litir a sheoladh ag iarraidh aisíocaíochta chuig do chuideachta.

Le cuidiú leat, seo dhá litir shamplacha chun d’iarratas a dhéanamh. Slí amháin nó slí. Thar aon rud eile, bí cinnte na buncháipéisí tacaíochta a cheangal agus cóipeanna a choinneáil duit féin.

Sampla de litir le haghaidh gnáthiarraidh ar chostais ghairmiúla a aisíoc

 

Ainm deireanach Fostaí céadainm
seoladh
cód zip

Cuideachta… (Ainm na cuideachta)
seoladh
cód zip

                                                                                                                                                                                                                      (Cathair), ar… (Dáta),

Ábhar: Iarratas ar aisíocaíocht costas gairmiúil

(Sir), (Madam),

Tar éis na gcostas a tabhaíodh le linn mo mhisin dheireanacha. Agus anois ag iarraidh tairbhe a bhaint as aisíocaíocht mo chostais ghairmiúla. Táim ag cur chugat leis seo liosta iomlán m’íocaíochtaí de réir an nós imeachta.

Mar sin thug mé turas ó _____ (áit imeachta) go _____ (áit chinn scríbe an taistil ghnó) ó ________ go _____ (dáta taistil) chun freastal ar roinnt comhdhálacha tábhachtacha d’fhorbairt ár gcuideachta. Thóg mé eitleán ansin agus ar ais le linn mo thurais agus rinne mé roinnt turas tacsaí.

Cuirtear mo chostais lóistín óstáin agus béilí leis na costais seo. Tá doiciméid tacaíochta a dheimhníonn mo chuid ranníocaíochtaí go léir ceangailte leis an iarratas seo.

Ar feitheamh freagra fabhrach uait, iarraim ort mo bheannachtaí measúla a fháil, a dhuine uasail.

 

                                                                        Síniú

 

LÉIGH  Bheith eolach ar na cóid úsáide sa chomhthéacs gairmiúil

Sampla de litir ag iarraidh aisíocaíocht ar chostais ghairmiúla i gcás go ndiúltaíonn an fostóir í a dhiúltú

 

Ainm deireanach Fostaí céadainm
seoladh
cód zip

Cuideachta… (Ainm na cuideachta)
seoladh
cód zip

                                                                                                                                                                                                                      (Cathair), ar… (Dáta),

 

Ábhar: Éileamh ar aisíocaíocht costas gairmiúil

 

Stiúrthóir,

Mar chuid de mo dhualgais, bhí orm roinnt turas gnó a dhéanamh thar lear. Mar fhostaí [feidhm], chuaigh mé go dtí [ceann scríbe] ar feadh 4 lá le haghaidh tascanna ar leith a bhaineann le mo phost.

Le cead ó mo bhainisteoir líne, thaistil mé i m’fheithicil féin. Tá [líon] ciliméadar san iomlán taistil agam. Ní mór costas na béilí agus roinnt oícheanta ag an óstán a chur leis seo, ar feadh méid iomlán [méid] euro.

Ordaíonn an dlí go gcaithfidh an chuideachta na costais ghairmiúla seo a íoc. Mar sin féin, in ainneoin gur tugadh na cáipéisí tacaíochta riachtanacha go léir don roinn cuntasaíochta ar mo thuairisceán, níl an íocaíocht ghaolmhar faighte agam go dtí seo.

Seo an fáth a n-iarraim ort idirghabháil a dhéanamh ionas go bhfaighidh mé aisíocaíocht a luaithe is féidir. Gheobhaidh tú cóip de na sonraisc go léir a thugann údar le m'iarratas.

Agus mé ag gabháil buíochais leat roimh ré as do chabhair, glac leis, a Uasail Stiúrthóir, an dearbhú is mó a bhfuil meas agam air.

 

                                                                       Síniú

 

Íoslódáil “Sampla de litir le haghaidh gnáthiarratas ar aisíocaíocht speansais ghairmiúla”

litir shamplach-le-gnáth-iarratas-ar-aisíoc-de-chostais-gairmiúla.docx – Íoslódáladh 10107 uair – 20,71 KB

Íoslódáil “Sampla de litir don iarratas ar aisíocaíocht speansas gairmiúla i gcás diúltaithe ag an bhfostóir”

sampla-litir-don-iarratas-ar-aisíoc-de-chostas-gairmiúla-i-gcás-diúltaithe-ag-an-fostóir.docx – Íoslódáilte 10337 uair – 12,90 KB