ការបណ្តុះបណ្តាលពិសេស OpenClassrooms ដោយឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុង

សូមស្វាគមន៍

វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីជួយអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង និងអ្នកប្រើប្រាស់កម្រិតខ្ពស់យល់កាន់តែច្បាស់អំពី Outlook ។ អ្នកនឹងរៀនពីរបៀបទំនាក់ទំនងតាមរយៈអ៊ីមែល រួមទាំងការបង្កើតអ៊ីមែលថ្មី និងការឆ្លើយតបទៅកាន់អតិថិជន។

អ្នកក៏នឹងរៀនពីរបៀបគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក ប្រតិទិនរបស់អ្នក និងបញ្ជីការងារត្រូវធ្វើរបស់អ្នក។

បន្តការបណ្តុះបណ្តាលនៅកន្លែងដើម →

អាន  MOOC MMS៖ វិជ្ជាជីវៈថែទាំសុខភាពរបស់ខ្ញុំ