កិច្ចសន្យាសម្បទាន ដែលជាឧបករណ៍ពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ នៅតែជាកិច្ចសន្យាជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋ ឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើទំនើបកម្ម ឬសាងសង់កន្លែងសាធារណៈថ្មី។ របបផ្លូវច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះកិច្ចសន្យាទាំងនេះបានវិវឌ្ឍគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ជាពិសេសនៅក្រោមឥទ្ធិពលសហគមន៍ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរពីកិច្ចសន្យា intuitu personae ទៅជាប្រភេទនៃកិច្ចសន្យាលទ្ធកម្មសាធារណៈ។

MOOC នេះមានចំណងជើងថា "សម្បទាន" មានគោលបំណងបង្ហាញនៅក្នុងវិធីដែលធ្វើបានត្រឹមត្រូវ ដែលជាច្បាប់ចម្បងដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះកិច្ចសន្យាទាំងនេះ។

វគ្គសិក្សានេះគិតគូរពីកំណែទម្រង់នៃខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018 ដែលណែនាំ “ក្រមសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ” ទៅក្នុងច្បាប់បារាំង។ .

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម→

អាន  ការអភិវឌ្ន៍ផ្ទាល់ខ្លួន៖ អរគុណចំពោះភាសាបរទេស