ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលនេះ ខ្ញុំបង្ហាញអ្នកពីរបៀបរកប្រាក់ចំណូលដំបូងរបស់អ្នកនៅលើអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈការទាក់ទងគ្នា។

ខ្ញុំក៏បង្រៀនអ្នកឱ្យចេះជំនាញសំខាន់ៗចំនួន 2 ដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងដូចអ្នកជំនាញ។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងនិយាយអំពីវេទិកាសម្ព័ន្ធថ្មី មធ្យោបាយនៃការលក់ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមហ្វេសប៊ុក។

នៅចុងបញ្ចប់នៃការបណ្តុះបណ្តាល អ្នកនឹងអាចធ្វើសកម្មភាព និងចាប់ផ្តើមបង្កើតផលចំណេញ...

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →

អាន  ធ្វើសកម្មភាពក្នុងមូលដ្ឋាន ដើម្បីសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ