Loonbeslag, ook wel loonbeslag genoemd. Is een proces waarmee een schuldeiser betaling kan krijgen van een aan hem verschuldigd bedrag door middel van een directe inhouding op het salaris van de schuldenaar. Deze operaties worden uitgevoerd met tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder. Deze zal over alle nodige documenten beschikken om te kunnen werken. De payroll grab wordt beschouwd als een van de beste manieren voor een schuldeiser, een bedrijf of zelfs een particulier om de aan hen verschuldigde bedragen terug te vorderen. Lees in dit artikel wat u allemaal moet doen om loonbeslag aan te vechten.

De procedure die moet worden gevolgd

Ter herinnering: het is mogelijk om een ​​geschil te beginnen voordat u een loonbeslag ondergaat. Het is immers mogelijk dat de procedures die de wet voorschrijft niet zijn gevolgd. We kunnen bijvoorbeeld proberen beslag op u te leggen voor een bedrag dat de wettelijke schaal ruimschoots overstijgt bij gebrek aan een afdwingbare titel.

Verificatie van de aanwezigheid van een uitvoerbare titel

Alleen een deurwaarder met een executoriale titel kan beslag leggen op het loon. Dit wordt verzorgd door de executierechter van de gerechtelijke rechtbank of door de notaris die verantwoordelijk is voor de betreffende schuld. U heeft dan het recht om een ​​kopie van het executiebevel op te vragen bij de gerechtsdeurwaarder die verantwoordelijk is voor de zaak.

Controle van wettelijke termijnen

Vanaf het moment dat de schuldeiser in beroep gaat bij de rechter, moet deze u uiterlijk 15 dagen voor de hoorzitting een dagvaarding sturen.

Weet dat een verzoeningshoorzitting noodzakelijkerwijs moet plaatsvinden vóór elke procedure tot inbeslagname van vergoedingen. Nadat dit heeft plaatsgevonden, moet de griffier een rapport opmaken. Hierin moeten verplicht de verschillende verplichtingen en verbintenissen staan ​​die u heeft tegenover de schuldeiser. Aan het einde van de zitting kan de rechter een vonnis uitspreken dat directe beslaglegging op uw inkomen mogelijk maakt.

Als het beslag op uw loon wordt toegekend door de rechter, dan moet de griffier van de rechtbank uw werkgever op de hoogte stellen van de volgende beslaglegging. De punctie vindt normaal gesproken plaats binnen acht dagen na het einde van de beroepstermijn.

Verificatie van de naleving van de wettelijke schaal

U moet de hoogte van het te vorderen bedrag op uw salaris controleren. Dit wordt berekend op basis van uw netto inkomen over de afgelopen 12 maanden. Ter controle is het belangrijk om de laatste 12 loonstroken te groeperen en de netto salarissen bij elkaar op te tellen. Het blijft alleen om de vergelijking te maken met de berekeningsgrondslag die wordt gebruikt bij loonbeslag.

Het is essentieel om ervoor te zorgen dat de schaal wordt gerespecteerd. Immers, het loonbeslag mag in geen geval hoger zijn dan het maximum en het maandelijkse beslagleggingsbedrag.

Betwisting van loonbeslag

Als je de vorige punten hebt gecontroleerd, kun je, als je geluk hebt, een onregelmatigheid tegenkomen. In dat geval kunt u de hoogte van het loonbeslag direct betwisten bij de rechter van de rechtbank.

U heeft de mogelijkheid om de automatische incasso rechtstreeks aan te vechten. Hiervoor moet u al het bewijsmateriaal dat u in uw bezit heeft verzamelen: kopie van het antwoord van de deurwaarder waarin staat dat er geen uitvoerbare titel is, kopie van de gedateerde brieven die de niet-naleving van de procedures aantonen, documenten die de niet-naleving van de weegschaal rechtvaardigen toegepast, etc. Het enige wat u hoeft te doen is een afspraak maken met de griffier van de rechtbank.

Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om een ​​derde aan te wijzen om het geschil over uw loonbeslag te behandelen. Deze vertegenwoordiger kan een deurwaarder of een advocaat zijn. Je hoeft hem alleen al het bewijs te sturen.

Hoe doe je ?

Merk op dat het geschil over een loonbeslag moet worden verzonden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

Hier zijn 2 voorbeelden van brieven om een ​​loonbeslag te betwisten.

Voorbeeld 1: betwisting van loonbeslag

 

Julian Dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Tel: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Heer / mevrouw,
fonction
Adres
postcode

In [Stad], op [Datum

 

Betreft: betwisting van beslaglegging op LRAR-lonen

lieve

Na een eerste beslaglegging op mijn salaris op (datum beslaglegging), wil ik u hierbij informeren. Dat ik juridische stappen heb ondernomen om deze onwettige beslissing aan te vechten.

Inderdaad (leg de redenen uit die u ertoe aanzetten om te betwisten). Ik stel u alle officiële ondersteunende documenten ter beschikking die in mijn bezit zijn.

Geconfronteerd met dit (procedurele onregelmatigheid of geconstateerde fout), zou ik u willen vragen zijn opnames stop te zetten.

Bij voorbaat dank voor uw toewijding, alstublieft, mevrouw, mijnheer, mijn oprechte groeten.

 

                                                                                                         Signature

 

Voorbeeld 2: betwisting van loonbeslag

 

Julian Dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Tel: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Heer / mevrouw,
fonction
Adres
postcode

In [Stad], op [Datum

 

Betreft: Betwisting van het beslag op lonen-LRAR

lieve

Sinds (datum van aanvang van het beslag) en volgens de afspraken die de rechtbank heeft gemaakt, heeft mijn werkgever elke maand het bedrag van (som) op mijn salaris ingehouden. Deze maandelijkse opnames worden gedaan voor het aflossen van een schuld ter attentie van (naam en voornaam van de debiteur).

Dat heb ik echter net gevonden (leg uit waarom u het loonbeslag aanvecht).

Ik stuur u de ondersteunende documenten die de legitimiteit van mijn beroep aantonen. Ik verwacht dat ze je zullen overtuigen en dat je ermee instemt ze in overweging te nemen.

Daarom heb ik de eer u te vragen het nodige te doen om de situatie zo snel mogelijk te regulariseren. In afwachting van een antwoord waarvan ik hoop dat u gunstig gezind bent, moet u, mevrouw, mijnheer, mijn vriendelijke groeten ontvangen.

 

                                                                                                                     Signature

 

Als u twijfelt over uw rechten, kunt u altijd advies inwinnen bij een expert. Afhankelijk van uw geval zal hij u verdere uitleg geven. Dit maakt de procedures veel duidelijker voor u. Bovendien kan uw geval vrij specifiek zijn. De hulp inroepen van een gekwalificeerde professional kan u helpen de kansen in uw voordeel te vergroten.

 

Download "Voorbeeld-1-betwisting-duinbeslag-over-loon.docx"

Voorbeeld-1-contestation-dune-inbeslagname-sur-wages.docx - 8381 keer gedownload - 15,21 KB  

Download "Voorbeeld-2-betwisting-duinbeslag-over-loon.docx"

Voorbeeld-2-contestation-dune-inbeslagname-sur-wages.docx - 8282 keer gedownload - 15,36 KB