การมีส่วนร่วมของ AGS (การประกันการรับประกันค่าจ้าง) ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการจ่ายเงินชดเชยของพนักงานในกรณีที่ บริษัท ผิดนัดชำระ หลังจากการประชุมคณะกรรมการ บริษัท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2020 AGS ได้ตัดสินใจคงอัตราที่ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2017 ...

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  การฝึกอบรมการดูแลแบบประคับประคอง