همه افرادی که در فرانسه زندگی می کنند باید هزینه خود را بپردازند مالیات در فرانسهو هرچه ملیت آنها باشد سپس تمام درآمد آنها برای محاسبه مالیات در نظر گرفته می شود.

مالیات: اقامت مالیاتی در فرانسه

مالیات در فرانسه مربوط به شهروندان فرانسوی است که محل اقامت مالیاتی آنها در فرانسه است، اما همچنین اتباع خارجی تحت شرایط خاص.

تعیین محل اقامت مالیاتی برای مالیات

از دیدگاه مالیات و ایجاد محل اقامت مالی در فرانسه، باید شرایط خاصی را تحقق بخشد. اگر یکی از این شرایط برآورده شود، شخص موردنظر در نظر گرفته می شود مستقر در فرانسه.

  • محل اقامت دائمی (یا خانواده) یا محل اقامت اصلی در قلمرو فرانسه است.
  • برای انجام فعالیت حرفه ای، با حقوق و دستمزد در فرانسه.
  • مرکز منافع اقتصادی و شخصی در فرانسه است.

در نتیجه، یکی از اقساط مالیاتی خود را انتخاب نمی کند، در واقع از چندین معیار قانونی و قانونی حاصل می شود. مالیات غیر قانونی در فرانسه پس از آن فقط از درآمد خود از منابع فرانسوی مالیات میگیرد. بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده فرانسه نشان می دهد که پاداش او در مقابل فعالیت در خاک فرانسه دریافت می شود.

اکثریت معاهدات مالی بین المللی پس از آن چیزی را که به عنوان مأموریت موقت شناخته می شود، ارائه می دهد. کارکنانی که کمتر از 183 روز در فرانسه باقی می مانند، مالیات مربوط به درآمد کسب شده در ارتباط با این فعالیت را نمی پذیرند.

READ  آموزش رایگان در زمینه کارآفرینی: کلیدهای موفقیت

در فرانسه مالیات محاسبه شده است؟

مالیات در فرانسه بر اساس درآمد های مختلف مالیات بر درآمد محاسبه می شود. آنها می توانند از منابع مختلفی باشند: دستمزد، حقوق بازنشستگی، اجاره، درآمد حاصل از زمین و غیره خانه های مالیاتی مربوط به مالیات دهندگان و همسرش است، بلکه فرزندان خود را به عنوان وابسته اعلام می دارد. سپس درآمد کل خانواده بر اساس تعداد سهام تقسیم می شود.

در یک بازپرداخت مالیات، یک سهم در بزرگسالان و نیمی از سهم برای دو فرزند وابسته به اول. هر کودک از سومین فرزند وابسته به یک سهم است. بنابراین نرخ مالیات اعمال شده بستگی به اندازه خانوار و درآمد دارد.

مقیاس مالیاتی مترقی بین 0 تا 45٪ تعیین شده است. در فرانسه ، مالیات دهندگان بدون توجه به ملیت ، از درآمد فرانسه و درآمد خارجی خود مالیات می گیرند.

مالیات همبستگی بر ثروت

مالیات بر ارزش افزوده ISF مالیاتی است که به موجب آن افرادی که دارای دارایی بیش از آستانه تعریف شده در 1 هستندer ژانویه. افرادی که مهاجرت مالی خود را در فرانسه دارند، به صندوق بین المللی پول (ISF) برای تمام ملک خود در فرانسه و خارج از فرانسه پرداخت می شود (بر اساس کنوانسیون های بین المللی). البته در صورت نبود یک کنوانسیون بین المللی، مالیات دوگانه قطعا اجتناب می شود.

افرادی که اقامتگاه مالیاتی آنها در فرانسه نیست، فقط برای اموال خود در خاک فرانسه مشمول مالیات می شوند. اینها عبارتند از اموال منقول مادی، اموال غیرمنقول و حقوق غیرمنقول. همچنین ممکن است به دعاوی نسبت به بدهکار مستقر در فرانسه و همچنین اوراق بهادار صادر شده توسط یک شخص حقوقی که دفتر ثبت آن در فرانسه است یا توسط دولت فرانسه مربوط باشد.

READ  اصول بازاریابی وب: آموزش رایگان

در نهایت سهام و سهام شرکت ها و اشخاص حقوقی که در بازار سهام ثبت نشده اند و دارایی های آنها شامل اکثریت املاک و مستغلات و املاک و مستغلات واقع در فرانسه می باشند نیز لیست شده است.

مالیات افراد ساکن در فرانسه

افرادی که در فرانسه زندگی می کنند و محل اقامت مالی آنها در خاک فرانسه است، باید مالیات خود را در فرانسه تکمیل و تکمیل کنند.

نظام مالیاتی فرانسه

بنابراین هر فرد ساکن فرانسه در وضعیتی مشابه مالیات دهندگان فرانسه قرار خواهد گرفت. درآمد آنها همه مشمول مالیات است: درآمد هم از منابع فرانسه و هم از خارج.

این ساکنین باید در اداره مالیات ثبت نام کنند. در نتیجه، اگر آنها مالیات را در فرانسه پرداخت می کنند، از مزایای مانند کاهش مالیات های مختلف و کمک های مالی ارائه شده و مجوز به رسمیت شناختن هزینه های محاسبه شده از درآمد کل آنها بهره مند می شوند.

رژیم مدیران خارجی

این اتفاق می افتد که مدیران خارجی برای کار در فرانسه می آیند. به مدت پنج سال از درآمد دریافتی در فرانسه مشمول مالیات نیستند. مدیران حرفه ای مربوط به این اقدام مالیاتی در فرانسه عبارتند از:

  • افرادی که عمدتا در فعالیت فعالیت دارند و نیاز به مهارت خاص دارند. در اغلب موارد، حوزه های تخصصی مورد بحث مشکالت استخدام در فرانسه را دارند.
  • افرادی که از 1 در سرمایه شرکت سرمایه گذاری می کنندer ژانویه 2008 شرایط مالی خاصی هنوز برآورده نشده است.
  • کارمندان خارج از کشور توسط یک شرکت مستقر در فرانسه استخدام شدند.
  • افسران و کارکنان به منظور برگزاری موقعیت در یک شرکت در فرانسه، به خارج از کشور می روند.
READ  اضافه کاری چگونه کار می کند

نظام مالیاتی برای "نادیده گرفتن"

یک رژیم مالیات خاص برای افرادی که دوباره در فرانسه پس از خارج شدن از 1 قرار می گیرند، اعمال می شودer ژانویه 2008. هر شخصی که به فرانسه نقل مکان می کند ، می بیند که پاداش اضافی خود را که مربوط به اعزام موقت است ، از پرداخت 30٪ مالیات معاف می کند. این نرخ برای درآمد خارجی خاص می تواند تا 50٪ افزایش یابد.

علاوه بر این، ثروت خارج از فرانسه نیز در طول پنج سال اول در فرانسه از مالیات معاف است.

مشورت

وضعیت هر چه که باشد، همیشه بهتر است از مشاوره مالیات بر فرانسویان در فرانسه استفاده کنید. او قادر خواهد بود که وضعیتی را که برای خانوار مالیاتی خارجی که در فرانسه مستقر است، تعیین کند. همچنین ممکن است از معاهدات مالیاتی با توجه به کشور مبدا ملی خارجی برخوردار باشد. در این مورد، کنسولگری می تواند پاسخ های مفیدی را به مفاد خاص هر یک ارائه دهد.

به این نتیجه

بنابراین هر فردی که در فرانسه مستمری مالیاتی دارد، باید مالیات خود را در فرانسه پرداخت کند. همه چیز مورد نیاز این است که اقامت اصلی مالیات دهنده (یا خانواده اش) در خاک فرانسه باشد. همچنین ممکن است منافع اقتصادی آن باشد شخصیو همچنین فعالیت حرفه ای او. بنابراین خارجیانی که در فرانسه زندگی می کنند و کار می کنند، باید درآمد مالیاتی خود را در فرانسه بپردازند.