چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

مرخصی با حقوق: استحقاق

در اصل ، مرخصی با حقوق باید هر ساله گرفته شود. کارمند بیش از یک حق ، وظیفه دارد که از کار خود استراحت کند.

کارمندان به مدت 2,5 روز کاری در هر ماه کاری ، یعنی 30 روز کاری (5 هفته) برای یک سال کاری کامل مجاز به مرخصی هستند.

دوره مرجع برای کسب مرخصی با توافق نامه شرکت تعیین می شود ، یا در صورت توافق جمعی ، آن را انجام نمی دهد.

در صورت عدم وجود شرط قرارداد ، دوره واگذاری از اول ژوئن سال قبل تا 1 مه سال جاری برنامه ریزی شده است. این دوره زمانی متفاوت است که شرکت به صندوق تعطیلات پرداخت شده مانند صنعت ساخت و ساز وابسته باشد. در این حالت ، اول آوریل تعیین شده است.

مرخصی با حقوق: مدت زمان تعیین شده را تنظیم کنید

تعطیلات پرداخت شده در دوره ای شامل دوره 1 مه تا 31 اکتبر گرفته می شود. این ماده از نظم عمومی است.

کارفرما باید برای مرخصی و همچنین ترتیب عزیمت در شرکت خود ابتکار عمل را بپذیرد.

مدت زمان مرخصی را می توان با توافق نامه شرکت ، یا در صورت عدم موفقیت در آن ، با توافق نامه جمعی شما تعیین کرد.

بله، امکان مذاکره برای دوره تنظیم وجود دارد

READ  تجزیه و تحلیل داده های چند بعدی