ការបណ្តុះបណ្តាលនៅកន្លែងធ្វើការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើឱ្យមានការទទួលចំណេះដឹងទាំងបច្ចេកទេសនិងអាកប្បកិរិយាដែលរហូតមកដល់ពេលនេះត្រូវបានអនុវត្តក្រៅផ្លូវការ។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម→

អាន  គីមីវិទ្យា ជំពូក ២/២៖ វិធីសាស្ត្រត្រួតពិនិត្យ