នៅក្នុងមេរៀន Excel 2010 នេះ យើងនឹងឃើញការបង្កើតផែនការ។ ផែនការគឺជាឧបករណ៍ដ៏ល្អដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្ហាញទិន្នន័យដោយការគ្រប់គ្រងកម្រិតបង្ហាញ។ មុខងារដើម្បីដឹងច្បាស់។

Thierry Courtot បានបោះពុម្ពការបង្រៀនចំនួន ៩ ហើយទទួលបានពិន្ទុជាមធ្យម ៤,៦ / ៥ ក្នុងចំណោម ៤៨,៩២០ ទាញយកឯកសារបង្រៀន។ មើលអ្នកដទៃ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដោយ Thierry Courtot

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម→

អាន  មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រងគម្រោង៖ អ្នកសម្តែង