ការពិពណ៌នា

ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ខ្ញុំពន្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ io ។

យើងនឹងឃើញពីរបៀបបង្កើតចីវលោការលក់ពី A ដល់ Z៖

-> ចាប់យកទំព័រ

-> សូមអរគុណទំព័រ

-> ទីផ្សារអ៊ីម៉ែល

-> ទំព័រលក់

-> ទំព័របង់ប្រាក់ (+ ភ្ជាប់កម្មវិធីទូទាត់)

-> បង្កើត BUMP

-> ធ្វើឱ្យ OTOs (ឡើងលើ)

-> បង្កើតវគ្គបណ្តុះបណ្តាលឬអេឡិចត្រូនិចលើប្រព័ន្ធអ៊ីអូ (វេទិកានិស្សិត)

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម→

អាន  LinkedIn៖ ស្វែងរកអតិថិជនថ្មីៗរាល់ថ្ងៃ!