ស្វែងយល់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ Facebook Ads ហើយចាប់ផ្តើមផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើវេទិកាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកថ្ងៃនេះ! Facebook មានអ្នកប្រើប្រាស់ជាង 2,3 ពាន់លាននាក់ ហើយអាចជួយអ្នកឱ្យផ្ទុះអាជីវកម្មរបស់អ្នក! សូមអរគុណចំពោះវគ្គសិក្សានេះ អ្នកនឹងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំងអស់ដើម្បីចាប់ផ្តើមការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក…

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →

អាន  ការរៀបចំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា៖ ហ៊ាននិងជោគជ័យ