වැඩ කිරීම සහ පෙළ පෙළගැස්ම නවත්වන ආකාරය පිළිබඳව අපි විශාල මතක් කිරීමක් කරන්නෙමු.

වර්ගය පිරිසිදු කරයි:

  • ගවුෂ්
  • මධ්යස්ථානය
  • අයිතිය
  • දශම
  • බාරේ

අපි ඒ සියල්ල හරහා යමු. ඒවායේ විශේෂතා අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා.

මෙම ක්ලීට් සමඟ සෘජුවම මැහුම් සාදා ගන්නේ කෙසේද යන්නත් අපි බලමු.

අවසාන වශයෙන් අපි සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අප දකින දේ කෙලින්ම අදාළ කර ගනිමු ආකෘති වර්ගය "පිළිතුරු ස්ලිප්".මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න →

කියවන්න  තොරතුරු තාක්ෂණ විශේෂඥයෙකු වී සියලුම සහතික ලබා ගන්න