සෞඛ්‍ය අර්බුදයේ සමාජ ප්‍රතිවිපාකවලින් පීඩාවට පත් සේවකයින්ගේ වෘත්තීය මාරුව සඳහා පහසුකම් සැලසීම සාමූහික සංක්‍රාන්ති ක්‍රමයේ පරමාර්ථයයි.

එහි ඉලක්කය වන්නේ රැකියා තර්ජනයට ලක්ව ඇති සහ දේශීය වශයෙන් අනවශ්‍ය අවශ්‍යතාවයක් පවතින පොරොන්දු වූ වෘත්තීන්හි නියැලී සිටින සේවකයින් ය.

මෙම පද්ධතියට එෆ්එන්ඊ සැකැස්ම මඟින් යූරෝ මිලියන 500 ක් සහ අදාළ සමාගම් විසින් මුදල් සපයනු ඇත ...

 

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න

කියවන්න  කලාපීය සයිබර් සිද්ධි ප්‍රතිචාර මධ්‍යස්ථාන: කලාප 7ක ව්‍යුහයන් නිර්මාණය කිරීම