یکی از کارمندان من در مرخصی استعلاجی مرخصی استعلاجی جدید خود را برای من نفرستاده و پس از توقف کار به پست خود برنگشته است. او مرا متهم می کند که برای پیگیری ویزیت پزشکی کار ترتیب نداده ام. آیا می توانم این غیبت را ترک کار خود بدانم و کارمند خود را اخراج کنم؟

دادگاه صلاحیت اخیراً مجبور شد در مورد مشابهی قضاوت کند.

غیبت غیر موجه: محل بازدید مجدد

برای یک کارمند مرخصی استعلاجی برای مدت یک ماه تعیین شده بود. در پایان این توقف ، کارفرما که به ایستگاه کار خود برنگشته و هیچ تمدیدی را ارسال نکرده است ، کارفرما نامه ای برای وی ارسال کرده و از او خواسته است که عدم حضور خود را توجیه کند یا کار خود را از سر بگیرد.

در صورت عدم پاسخ ، کارفرما شخص مورد نظر را به دلیل سو serious رفتار جدی ناشی از غیبت غیر موجه وی ، که طبق گفته کارفرما ، کنار گذاشتن پست وی بود ، اخراج کرد.

این کارمند دادگاه صنعتی را تصرف کرد و با برکناری وی اعتراض کرد. به گفته وی ، عدم دریافت احضاریه برای معاینه مجدد با خدمات پزشکی کار ، قرارداد وی به حالت تعلیق باقی مانده است ، بنابراین وی مجبور نیست

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  چگونه می توان تحصیلات خود را در خانه سازمان داد